New Living Translation

Psalm 32

Psalm 32

A psalm[a] of David.

Oh, what joy for those
    whose disobedience is forgiven,
    whose sin is put out of sight!
Yes, what joy for those
    whose record the Lord has cleared of guilt,[b]
    whose lives are lived in complete honesty!
When I refused to confess my sin,
    my body wasted away,
    and I groaned all day long.
Day and night your hand of discipline was heavy on me.
    My strength evaporated like water in the summer heat. Interlude

Finally, I confessed all my sins to you
    and stopped trying to hide my guilt.
I said to myself, “I will confess my rebellion to the Lord.”
    And you forgave me! All my guilt is gone. Interlude

Therefore, let all the godly pray to you while there is still time,
    that they may not drown in the floodwaters of judgment.
For you are my hiding place;
    you protect me from trouble.
    You surround me with songs of victory. Interlude

The Lord says, “I will guide you along the best pathway for your life.
    I will advise you and watch over you.
Do not be like a senseless horse or mule
    that needs a bit and bridle to keep it under control.”

10 Many sorrows come to the wicked,
    but unfailing love surrounds those who trust the Lord.
11 So rejoice in the Lord and be glad, all you who obey him!
    Shout for joy, all you whose hearts are pure!

Notas al pie

  1. 32:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 32:2 Greek version reads of sin. Compare Rom 4:8.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!