New Living Translation

Psalm 105

Psalm 105

Give thanks to the Lord and proclaim his greatness.
    Let the whole world know what he has done.
Sing to him; yes, sing his praises.
    Tell everyone about his wonderful deeds.
Exult in his holy name;
    rejoice, you who worship the Lord.
Search for the Lord and for his strength;
    continually seek him.
Remember the wonders he has performed,
    his miracles, and the rulings he has given,
you children of his servant Abraham,
    you descendants of Jacob, his chosen ones.

He is the Lord our God.
    His justice is seen throughout the land.
He always stands by his covenant—
    the commitment he made to a thousand generations.
This is the covenant he made with Abraham
    and the oath he swore to Isaac.
10 He confirmed it to Jacob as a decree,
    and to the people of Israel as a never-ending covenant:
11 “I will give you the land of Canaan
    as your special possession.”

12 He said this when they were few in number,
    a tiny group of strangers in Canaan.
13 They wandered from nation to nation,
    from one kingdom to another.
14 Yet he did not let anyone oppress them.
    He warned kings on their behalf:
15 “Do not touch my chosen people,
    and do not hurt my prophets.”

16 He called for a famine on the land of Canaan,
    cutting off its food supply.
17 Then he sent someone to Egypt ahead of them—
    Joseph, who was sold as a slave.
18 They bruised his feet with fetters
    and placed his neck in an iron collar.
19 Until the time came to fulfill his dreams,[a]
    the Lord tested Joseph’s character.
20 Then Pharaoh sent for him and set him free;
    the ruler of the nation opened his prison door.
21 Joseph was put in charge of all the king’s household;
    he became ruler over all the king’s possessions.
22 He could instruct[b] the king’s aides as he pleased
    and teach the king’s advisers.

23 Then Israel arrived in Egypt;
    Jacob lived as a foreigner in the land of Ham.
24 And the Lord multiplied the people of Israel
    until they became too mighty for their enemies.
25 Then he turned the Egyptians against the Israelites,
    and they plotted against the Lord’s servants.

26 But the Lord sent his servant Moses,
    along with Aaron, whom he had chosen.
27 They performed miraculous signs among the Egyptians,
    and wonders in the land of Ham.
28 The Lord blanketed Egypt in darkness,
    for they had defied[c] his commands to let his people go.
29 He turned their water into blood,
    poisoning all the fish.
30 Then frogs overran the land
    and even invaded the king’s bedrooms.
31 When the Lord spoke, flies descended on the Egyptians,
    and gnats swarmed across Egypt.
32 He sent them hail instead of rain,
    and lightning flashed over the land.
33 He ruined their grapevines and fig trees
    and shattered all the trees.
34 He spoke, and hordes of locusts came—
    young locusts beyond number.
35 They ate up everything green in the land,
    destroying all the crops in their fields.
36 Then he killed the oldest son in each Egyptian home,
    the pride and joy of each family.

37 The Lord brought his people out of Egypt, loaded with silver and gold;
    and not one among the tribes of Israel even stumbled.
38 Egypt was glad when they were gone,
    for they feared them greatly.
39 The Lord spread a cloud above them as a covering
    and gave them a great fire to light the darkness.
40 They asked for meat, and he sent them quail;
    he satisfied their hunger with manna—bread from heaven.
41 He split open a rock, and water gushed out
    to form a river through the dry wasteland.
42 For he remembered his sacred promise
    to his servant Abraham.
43 So he brought his people out of Egypt with joy,
    his chosen ones with rejoicing.
44 He gave his people the lands of pagan nations,
    and they harvested crops that others had planted.
45 All this happened so they would follow his decrees
    and obey his instructions.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 105:19 Hebrew his word.
  2. 105:22 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads bind or imprison.
  3. 105:28 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads had not defied.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 105

1Yamikani Yehova, itanani dzina lake;
    lalikirani pakati pa anthu a mitundu ina zimene Iye wachita.
Imbirani Iye, imbani matamando kwa Iyeyo;
    fotokozani za machitidwe ake onse odabwitsa.
Munyadire dzina lake loyera;
    mitima ya iwo amene amafunafuna Yehova ikondwere.
Dalirani Yehova ndi mphamvu zake;
    funafunani nkhope yake nthawi yonse.

Kumbukirani zodabwitsa zimene Iye anazichita,
    zozizwitsa zake ndi maweruzo amene anapereka,
inu zidzukulu za Abrahamu mtumiki wake,
    inu ana a Yakobo, osankhika ake.
Iye ndiye Yehova Mulungu wathu;
    maweruzo ake ali pa dziko lonse lapansi.

Iyeyo amakumbukira pangano lake kwamuyaya,
    mawu amene analamula kwa mibado yonse,
pangano limene Iye anapanga ndi Abrahamu,
    lumbiro limene analumbira kwa Isake.
10 Iye analitsimikiza kwa Yakobo monga zophunzitsa,
    kwa Israeli monga pangano lamuyaya:
11 “Ndidzapereka kwa iwe dziko la Kanaani
    ngati gawo la cholowa chako.”

12 Pamene iwo anali ngati anthu ochepa mʼchiwerengero,
    ochepa ndithu, ndiponso alendo mʼdzikolo,
13 ankayendayenda kuchoka ku mtundu wina wa anthu ndi kupita ku mtundu wina,
    kuchoka mu ufumu wina kupita ku wina.
14 Iye sanalole wina aliyense kuwapondereza;
    anadzudzula mafumu chifukwa cha iwo:
15 “Musakhudze odzozedwa anga;
    musachitire choyipa aneneri anga.”

16 Iye anabweretsa njala pa dziko
    ndipo anawononga chakudya chonse;
17 Iyeyo anatumiza munthu patsogolo pawo,
    Yosefe anagulitsidwa ngati kapolo.
18 Iwo anavulaza mapazi ake ndi matangadza,
    khosi lake analiyika mʼzitsulo,
19 mpaka zimene Iye ananeneratu zitakwaniritsidwa,
    mpaka mawu a Yehova ataonetsa kuti Iye ananena zoona.
20 Mfumu inatuma munthu kukamumasula,
    wolamulira wa mitundu ya anthu anamasula iyeyo.
21 Anamuyika kukhala wolamulira nyumba yake,
    wolamulira zonse zimene iye anali nazo,
22 kulangiza ana a mfumu monga ankafunira
    ndi kuphunzitsa nzeru akuluakulu.

23 Tsono Israeli analowa mu Igupto;
    Yakobo anakhala monga mlendo mʼdziko la Hamu.
24 Yehova anachulukitsa anthu ake;
    ndipo anachititsa kuti akhale ochuluka kwambiri kuposa adani awo;
25 amene mitima yawo anayitembenuza kuti idane ndi anthu ake,
    kukonzera chiwembu atumiki ake.
26 Yehova anatuma Mose mtumiki wake,
    ndi Aaroni amene Iye anamusankha.
27 Iwo anachita zizindikiro zozizwitsa pakati pawo,
    zodabwitsa zake mʼdziko la Hamu.
28 Yehova anatumiza mdima nasandutsa dziko kuti likhale la mdima.
    Koma anthuwo anakaniratu mawu a Yehova.
29 Yehova anasandutsa madzi awo kukhala magazi,
    kuchititsa kuti nsomba zawo zife.
30 Dziko lawo linadzaza ndi achule
    amene analowa mʼzipinda zogona za olamulira awo.
31 Iye anayankhula, ndipo kunabwera ntchentche zochuluka
    ndi nsabwe mʼdziko lawo lonse.
32 Iyeyo anatembenuza mvula yawo kukhala matalala,
    ndi zingʼaningʼani mʼdziko lawo lonse;
33 Anagwetsa mitengo yawo ya mpesa ndi mitengo yawo ya mkuyu,
    nawononganso mitengo ina ya mʼdziko lawolo.
34 Iye anayankhula, ndipo dzombe linabwera,
    ziwala zosawerengeka;
35 zinadya chilichonse chobiriwira cha mʼdziko lawo,
    zinadya zonse zotuluka mʼnthaka yawo.
36 Kenaka anakantha ana onse oyamba kubadwa a mʼdziko lawo,
    zipatso zoyamba za umunthu wawo wonse.

37 Yehova anatulutsa Israeli, atatenga siliva ndi golide wambiri,
    ndipo pakati pa mafuko awo palibe mmodzi amene anafowoka.
38 Dziko la Igupto linakondwa pamene iwo anachoka,
    pakuti kuopsa kwa Israeli kunawagwera iwo.
39 Iye anatambasula mitambo ngati chofunda chawo,
    ndi moto owawunikira usiku.
40 Iwo anapempha, ndipo Iye anawabweretsera zinziri
    ndipo anawakhutitsa ndi chakudya chochokera kumwamba.
41 Iye anatsekula thanthwe, ndipo madzi anatuluka;
    ngati mtsinje anayenda mʼchipululu.

42 Pakuti anakumbukira lonjezo lake loyera limene
    linaperekedwa kwa Abrahamu mtumiki wake.
43 Iye anatulutsa anthu ake akukondwera,
    osankhika ake akufuwula mwachimwemwe;
44 Iye anawapatsa mayiko a anthu a mitundu ina
    ndipo anakhala olowamʼmalo a zimene ena anazivutikira,
45 kuti iwo asunge malangizo ake
    ndi kutsatira malamulo ake.

Tamandani Yehova.