New Living Translation

Leviticus 1

Procedures for the Burnt Offering

1The Lord called to Moses from the Tabernacle[a] and said to him, “Give the following instructions to the people of Israel. When you present an animal as an offering to the Lord, you may take it from your herd of cattle or your flock of sheep and goats.

“If the animal you present as a burnt offering is from the herd, it must be a male with no defects. Bring it to the entrance of the Tabernacle so you[b] may be accepted by the Lord. Lay your hand on the animal’s head, and the Lord will accept its death in your place to purify you, making you right with him.[c] Then slaughter the young bull in the Lord’s presence, and Aaron’s sons, the priests, will present the animal’s blood by splattering it against all sides of the altar that stands at the entrance to the Tabernacle. Then skin the animal and cut it into pieces. The sons of Aaron the priest will build a wood fire on the altar. They will arrange the pieces of the offering, including the head and fat, on the wood burning on the altar. But the internal organs and the legs must first be washed with water. Then the priest will burn the entire sacrifice on the altar as a burnt offering. It is a special gift, a pleasing aroma to the Lord.

10 “If the animal you present as a burnt offering is from the flock, it may be either a sheep or a goat, but it must be a male with no defects. 11 Slaughter the animal on the north side of the altar in the Lord’s presence, and Aaron’s sons, the priests, will splatter its blood against all sides of the altar. 12 Then cut the animal in pieces, and the priests will arrange the pieces of the offering, including the head and fat, on the wood burning on the altar. 13 But the internal organs and the legs must first be washed with water. Then the priest will burn the entire sacrifice on the altar as a burnt offering. It is a special gift, a pleasing aroma to the Lord.

14 “If you present a bird as a burnt offering to the Lord, choose either a turtledove or a young pigeon. 15 The priest will take the bird to the altar, wring off its head, and burn it on the altar. But first he must drain its blood against the side of the altar. 16 The priest must also remove the crop and the feathers[d] and throw them in the ashes on the east side of the altar. 17 Then, grasping the bird by its wings, the priest will tear the bird open, but without tearing it apart. Then he will burn it as a burnt offering on the wood burning on the altar. It is a special gift, a pleasing aroma to the Lord.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew Tent of Meeting; also in 1:3, 5.
  2. 1:3 Or it.
  3. 1:4 Or to make atonement for you.
  4. 1:16 Or the crop and its contents. The meaning of the Hebrew is uncertain.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Levitiko 1

Nsembe Zopsereza

126 Yehova anayitana Mose mu tenti ya msonkhano. Iye anati, “Aliyense wa inu ngati abwera ndi nsembe kwa Yehova kuchokera pa ziweto zake, choperekacho chikhale ngʼombe, nkhosa kapena mbuzi.

“ ‘Ngati munthu apereka nsembe yopsereza ya ngʼombe, ikhale yayimuna yopanda chilema. Aziyipereka pa khomo la tenti ya msonkhano, kuti Yehova alandire. Munthuyo asanjike dzanja lake pa mutu pa nsembe yopserezayo, ndipo idzalandiridwa kuti ikhale yopepesera machimo ake. Pambuyo pake aphe ngʼombeyo pamaso pa Yehova, ndipo ansembe, ana a Aaroni, atenge magazi ake ndi kuwawaza mbali zonse za guwa lansembe limene lili pa khomo la tenti ya msonkhano. Munthuyo asende nsembe yopserezayo ndi kuyidula nthulinthuli. Ndipo ana a Aaroni, wansembe uja asonkhe moto pa guwa ndi kuyalapo nkhuni pa motopo. Kenaka ana a Aaroni, wansembe uja, ayike nthuli za nyamayo, mutu wake pamodzi ndi mafuta omwe pa nkhuni zimene zili paguwapo. Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe awotche nyama yonse paguwapo. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chowotcha pa moto, cha fungo lokomera Yehova.

10 “ ‘Koma ngati chopereka cha nsembe yopserezayo ndi nkhosa kapena mbuzi kuchokera pa ziweto zake, munthuyo apereke yayimuna yopanda chilema. 11 Ayiphere kumpoto kwa guwa, pamaso pa Yehova, ndipo ana a Aaroni amene ndi ansembe, awaze magazi ake mbali zonse za guwalo. 12 Kenaka ayidule nyamayo nthulinthuli, ndipo wansembe ayike nthulizo pa guwa, atengenso mutu ndi mafuta omwe, ndipo ayike zonsezi pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. 13 Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe abwere nazo zonse ndi kuzitentha pa guwa. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chotentha pa moto, fungo lokomera Yehova.

14 “ ‘Koma ngati chopereka kwa Yehova ndi nsembe yopsereza ya mbalame, ndiye ikhale njiwa kapena mawunda. 15 Wansembe abwere nayo ku guwa, ayidule mutu moyipotola ndi kutentha mutuwo pa guwa. Magazi ake awathire pansi kuti ayenderere pambali pa guwa. 16 Iye achotse chithokomiro pamodzi ndi nthenga zake zomwe ndi kuzitaya ku malo wotayirako phulusa, kummawa kwa guwalo. 17 Kenaka ayingʼambe pakati, koma asachotse mapiko. Ndipo wansembe ayiwotche pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. Imeneyi ndi nsembe yopsereza, yowotcha pa moto ndiponso ya fungo lokomera Yehova.