New Living Translation

Haggai 1

A Call to Rebuild the Temple

1On August 29[a] of the second year of King Darius’s reign, the Lord gave a message through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua[b] son of Jehozadak, the high priest.

“This is what the Lord of Heaven’s Armies says: The people are saying, ‘The time has not yet come to rebuild the house of the Lord.’”

Then the Lord sent this message through the prophet Haggai: “Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Look at what’s happening to you! You have planted much but harvest little. You eat but are not satisfied. You drink but are still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes!

“This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Look at what’s happening to you! Now go up into the hills, bring down timber, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. You hoped for rich harvests, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven’s Armies, while all of you are busy building your own fine houses. 10 It’s because of you that the heavens withhold the dew and the earth produces no crops. 11 I have called for a drought on your fields and hills—a drought to wither the grain and grapes and olive trees and all your other crops, a drought to starve you and your livestock and to ruin everything you have worked so hard to get.”

Obedience to God’s Call

12 Then Zerubbabel son of Shealtiel, and Jeshua son of Jehozadak, the high priest, and the whole remnant of God’s people began to obey the message from the Lord their God. When they heard the words of the prophet Haggai, whom the Lord their God had sent, the people feared the Lord. 13 Then Haggai, the Lord’s messenger, gave the people this message from the Lord: “I am with you, says the Lord!”

14 So the Lord sparked the enthusiasm of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the enthusiasm of Jeshua son of Jehozadak, the high priest, and the enthusiasm of the whole remnant of God’s people. They began to work on the house of their God, the Lord of Heaven’s Armies, 15 on September 21[c] of the second year of King Darius’s reign.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew On the first day of the sixth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of dates in Haggai can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This event occurred on August 29, 520 B.c.
  2. 1:1b Hebrew Joshua, a variant spelling of Jeshua; also in 1:12, 14.
  3. 1:15 Hebrew on the twenty-fourth day of the sixth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. This event occurred on September 21, 520 B.c.; also see note on 1:1a.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hagai 1

Za Kumanga Nyumba ya Yehova

1Chaka chachiwiri cha Mfumu Dariyo, tsiku loyamba la mwezi wachisanu ndi chimodzi, Yehova anapatsa mneneri Hagai uthenga wopita kwa Zerubabeli mwana wa Sealatieli, bwanamkubwa wa Yuda, ndiponso kwa mkulu wa ansembe Yoswa mwana wa Yehozadaki:

Yehova Wamphamvuzonse akuti, “Anthu awa amanena kuti, ‘Nthawi sinafike yoti nʼkumanga Nyumba ya Yehova.’ ”

Tsono Yehova anayankhula ndi mneneri Hagai kuti, “Kodi ino ndi nthawi yoti inuyo muzikhala mʼnyumba zomanga bwino, pamene Nyumba yangayi ikanali bwinja?”

Tsono zimene Yehova Wamphamvuzonse akunena ndi izi, “Ganizirani bwino njira zanu. Mwadzala zambiri, koma mwakolola zochepa. Mumadya, koma simukhuta. Mumamwa, koma ludzu lanu silitha. Mumavala, koma simumva kutentha. Mumalandira malipiro, koma ndalama zanu zimatha ngati mwaziyika mʼthumba lobowoka.”

Yehova Wamphamvuzonse akuti, “Ganizirani bwino njira zanu. Pitani ku mapiri ndipo mukatenge matabwa oti mudzamangire Nyumba yanga, kuti ndikondwere nayo ndi kulandiramo ulemu,” akutero Yehova. “Mumayembekezera zambiri, koma taonani mwapeza pangʼono pokha. Zimene munazibweretsa ku nyumba, Ine ndinazimwaza. Nʼchifukwa chiyani?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse. “Chifukwa Nyumba yanga ikanali bwinja, pamene aliyense wa inu watanganidwa kumanga nyumba yake. 10 Choncho, chifukwa cha inu, mitambo yaleka kugwetsa mvula ndipo dziko lapansi laleka kutulutsa zomera. 11 Ndabweretsa chilala pa minda ndi pa mapiri, chilala chawumitsa tirigu, mphesa, mafuta a olivi ndi chilichonse chimene chimamera pa nthaka, pa anthu ndi pa ngʼombe, ndi pa ntchito zonse za manja anu.”

12 Pamenepo Zerubabeli mwana wa Sealatieli, mkulu wa ansembe Yoswa mwana wa Yehozadaki, ndi anthu onse otsala anamvera mawu a Yehova Mulungu wawo ndi uthenga wa Hagai, chifukwa anatumidwa ndi Yehova Mulungu wawo. Ndipo anthuwo anaopa Yehova.

13 Tsono Hagai, mthenga wa Yehova, anapereka kwa anthuwo uthenga uwu wa Yehova: “Ine ndili nanu,” akutero Yehova. 14 Kotero Yehova anakhudza mtima wa Zerubabeli mwana wa Sealatieli, bwanamkubwa wa Yuda, mtima wa Yoswa mwana wa Yehozadaki, mkulu wa ansembe, ndiponso mitima ya anthu onse otsala. Iwo anabwera ndi kuyamba ntchito yomanga Nyumba ya Yehova Wamphamvuzonse, Mulungu wawo, 15 pa tsiku la 24 la mwezi wachisanu ndi chimodzi, wa chaka chachiwiri cha Mfumu Dariyo.