New Living Translation

Daniel 1

Daniel in Nebuchadnezzar’s Court

1During the third year of King Jehoiakim’s reign in Judah,[a] King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave him victory over King Jehoiakim of Judah and permitted him to take some of the sacred objects from the Temple of God. So Nebuchadnezzar took them back to the land of Babylonia[b] and placed them in the treasure-house of his god.

Then the king ordered Ashpenaz, his chief of staff, to bring to the palace some of the young men of Judah’s royal family and other noble families, who had been brought to Babylon as captives. “Select only strong, healthy, and good-looking young men,” he said. “Make sure they are well versed in every branch of learning, are gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon.[c] The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for three years, and then they would enter the royal service.

Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were four of the young men chosen, all from the tribe of Judah. The chief of staff renamed them with these Babylonian names:

Daniel was called Belteshazzar.
Hananiah was called Shadrach.
Mishael was called Meshach.
Azariah was called Abednego.

But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Now God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. 10 But he responded, “I am afraid of my lord the king, who has ordered that you eat this food and wine. If you become pale and thin compared to the other youths your age, I am afraid the king will have me beheaded.”

11 Daniel spoke with the attendant who had been appointed by the chief of staff to look after Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. 12 “Please test us for ten days on a diet of vegetables and water,” Daniel said. 13 “At the end of the ten days, see how we look compared to the other young men who are eating the king’s food. Then make your decision in light of what you see.” 14 The attendant agreed to Daniel’s suggestion and tested them for ten days.

15 At the end of the ten days, Daniel and his three friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. 16 So after that, the attendant fed them only vegetables instead of the food and wine provided for the others.

17 God gave these four young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams.

18 When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the royal service. 20 Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them ten times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom.

21 Daniel remained in the royal service until the first year of the reign of King Cyrus.[d]

Notas al pie

  1. 1:1 This event occurred in 605 B.c., during the third year of Jehoiakim’s reign (according to the calendar system in which the new year begins in the spring).
  2. 1:2 Hebrew the land of Shinar.
  3. 1:4 Or of the Chaldeans.
  4. 1:21 Cyrus began his reign (over Babylon) in 539 B.c.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Danieli 1

Maphunziro a Danieli ku Babuloni

1Chaka chachitatu cha ufumu wa Yehoyakimu mfumu ya Yuda, Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni inabwera ndi kuzinga mzinda wa Yerusalemu ndi kuwuthira nkhondo. Ndipo Ambuye anapereka Yehoyakimu mfumu ya ku Yuda mʼdzanja lake, pamodzi ndi zina mwa zida zotumikira mʼNyumba ya Mulungu. Iye anazitenga napita nazo ku nyumba ya mulungu wake ku Babuloni ndi kuziyika mʼnyumba yosungiramo chuma cha mulungu wake.

Tsono mfumu inalamula Asipenazi, mkulu wa nduna zake kuti abwere nawo ena mwa Aisraeli ochokera mʼbanja laufumu ndi la olemekezeka, achinyamata wopanda chilema, okongola, aluso mu nzeru zonse, okhala ndi chidziwitso, achangu pophunzira, odziwa kutumikira mʼnyumba ya mfumu. Ndipo anati awaphunzitsenso kuwerenga chiyankhulo cha Ababuloni. Ndipo mfumu imawapatsa tsiku ndi tsiku gawo la chakudya ndi vinyo wa ku nyumba yaufumu, ndi kuti awaphunzitse kwa zaka zitatu, ndipo kenaka adzayambe kutumikira mfumu.

Pakati pa amenewa panali ena ochokera ku Yuda: Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Mkulu wa nduna za mfumu anawapatsa mayina atsopano: Danieli anamutcha Belitesezara; Hananiya anamutcha Sadirake; Misaeli anamutcha Mesaki; ndi Azariya anamutcha Abedenego.

Koma Danieli anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya ndi vinyo wa mfumu, ndipo anapempha chilolezo kwa mkulu wa nduna za mfumu kuti asadzidetse mwa njira imeneyi. Ndipo Mulungu anafewetsa mtima wa ndunayo kuti amukomere mtima ndi kumuchitira chifundo Danieli, 10 koma ndunayo inamuwuza Danieli kuti, “Ine ndikuchita mantha ndi mbuye wanga mfumu, amene wapereka chakudya ndi chakumwa chanu. Kodi akuoneni inu owonda kuposa anzanu a misinkhu yanu pa chifukwa chanji? Mfumu ikhoza kundidula mutu chifukwa cha iwe.”

11 Ndipo Danieli anati kwa kapitawo amene anali mkulu wa nduna za mfumu amene anamuyika kuti ayangʼanire Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya, 12 “Chonde mutiyese ife akapolo anu pa masiku khumi: mutipatse masamba okha kuti tidye ndi madzi akumwa. 13 Ndipo mudzafananize maonekedwe athu ndi a anyamata amene akudya chakudya cha mfumu, ndi kuti mudzachite ndi anyamata anu monga momwe mudzawaonere.” 14 Choncho anawavomera ndipo anawayesa pa masiku khumi.

15 Pakutha pa masiku khumi iwo anaoneka athanzi ndi odya bwino kuposa aliyense wa anyamata amene ankadya chakudya cha mfumu aja. 16 Choncho kapitawo anawachotsera chakudya ndi vinyo za ku nyumba yaufumu zija nawapatsa ndiwo zamasamba basi.

17 Kwa anyamata anayiwa Mulungu anapereka chidziwitso ndi kuzindikira bwino mitundu yonse ya zolembedwa ndi za maphunziro. Ndipo Danieli ankatanthauzira masomphenya ndi maloto a mitundu yonse.

18 Ndipo kumapeto kwa masiku amene mfumu inayika kuti adzaonetse anyamatawa ku nyumba yake, mkulu wa nduna za mfumu uja anawapereka iwo kwa Nebukadinezara. 19 Mfumu inayankhula nawo, ndipo panalibe wofanana ndi Danieli; Hananiya Misaeli ndi Azariya; Choncho analowa ndi kukhala otumikira mfumu. 20 Nthawi zonse mfumu ikawafunsa zonse zofuna nzeru ndi chidziwitso, inkapeza kuti iwo anali oposa amatsenga ndi owombeza onse a mu ufumu wake wonse mopitirira muyeso.

21 Ndipo Danieli anali kumeneko mpaka chaka choyamba cha ufumu wa Koresi.