New Living Translation

Colossians 2

1I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea, and for many other believers who have never met me personally. I want them to be encouraged and knit together by strong ties of love. I want them to have complete confidence that they understand God’s mysterious plan, which is Christ himself. In him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge.

I am telling you this so no one will deceive you with well-crafted arguments. For though I am far away from you, my heart is with you. And I rejoice that you are living as you should and that your faith in Christ is strong.

Freedom from Rules and New Life in Christ

And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him. Let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.

Don’t let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers[a] of this world, rather than from Christ. For in Christ lives all the fullness of God in a human body.[b] 10 So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority.

11 When you came to Christ, you were “circumcised,” but not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision—the cutting away of your sinful nature.[c] 12 For you were buried with Christ when you were baptized. And with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God, who raised Christ from the dead.

13 You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. 14 He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. 15 In this way, he disarmed[d] the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross.

16 So don’t let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holy days or new moon ceremonies or Sabbaths. 17 For these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ himself is that reality. 18 Don’t let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of angels,[e] saying they have had visions about these things. Their sinful minds have made them proud, 19 and they are not connected to Christ, the head of the body. For he holds the whole body together with its joints and ligaments, and it grows as God nourishes it.

20 You have died with Christ, and he has set you free from the spiritual powers of this world. So why do you keep on following the rules of the world, such as, 21 “Don’t handle! Don’t taste! Don’t touch!”? 22 Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. 23 These rules may seem wise because they require strong devotion, pious self-denial, and severe bodily discipline. But they provide no help in conquering a person’s evil desires.

Notas al pie

  1. 2:8 Or the spiritual principles; also in 2:20.
  2. 2:9 Or in him dwells all the completeness of the Godhead bodily.
  3. 2:11 Greek the cutting away of the body of the flesh.
  4. 2:15 Or he stripped off.
  5. 2:18 Or or worshiping with angels.

Ang Pulong Sa Dios

Colosas 2

1Gusto ko nga masayran ninyo nga labihan gayod ang akong paghago alang kaninyo ug sa mga taga-Laodicea, ingon man usab sa uban nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig kamo ug lakip usab sila. Gitudloan ko kamo nga may paghigugma, ug gipaabot ko nga masabtan gayod ninyo ug masayran ang tinago nga plano sa Dios bahin kang Cristo. Si Cristo mao ang tinubdan sa tanan nga kaalam ug pagsabot.

Gisugilon ko kini kaninyo aron dili kamo matunto sa ilang madanihon nga mga pulong. Kay bisan wala ako diha uban kaninyo, kanunay ko kamong gihandom, ug nalipay ako kaayo tungod kay maayo ang inyong panag-uban ug lig-on gayod ang inyong pagtuo kang Cristo.

Si Cristo ang Angay Natong Sundon

Tungod kay giila na ninyo si Cristo Jesus ingon nga Ginoo,[a] padayon kamo diha kaniya. Panggamot kamo kaniya ug pagtubo. Pagmalig-on kamo diha sa pagtuo nga gitudlo kaninyo, ug pagpasalamat usab kamo kanunay sa Dios.

Pagbantay sa mga tawo nga buot modala kaninyo sa ilang grupo sa pinilusopo nga pamaagi ug malimbongon nga mga pagtulon-an. Kini nga mga pagtulon-an dili gikan kang Cristo kondili napanunod lang nila sa mga katigulangan ug sa mga kalibotanon lang nga pamaagi. Ang tinuod, si Cristo nahimong tawo, apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. 10 Ang madagayaon nga kinabuhi anaa kaninyo[b] tungod kay kamo anaa kang Cristo nga mao ang nagagahom sa tanan nga espiritu nga nagahari ug may gahom.

11 Tungod kay kamo anaa kang Cristo, natuli na kamo. Apan dili sama sa pagtuli sa mga Judio nga adunay ilang kuhaon sa lawas sa tawo, kondili ang gikuha ni Cristo mao ang daotang mga tinguha sa inyong lawas nga makasasala. 12 Kay ang pagbautismo kaninyo nagakahulogan nga gilubong kamo uban ni Cristo. Ug tungod kay anaa na kamo kang Cristo, gibanhaw usab kamo uban kaniya, kay nagasalig kamo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. 13 Kaniadto, kamong mga dili Judio patay atubangan sa Dios tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi. Apan karon gihatagan kamog kinabuhi sa Dios uban ni Cristo. Gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. 14 May tulubagon unta kita sa Dios tungod kay wala nato matuman ang iyang mga kasugoan. Apan pinaagi sa pagpalansang ni Cristo sa krus gipapas sa Dios ang listahan sa atong mga sala, ug karon dili na kita silotan. 15 Didto usab sa krus gipildi sa Dios ang mga espiritu nga nagahari ug may gahom, ug gipakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya.

16 Busa ayaw pasagdi nga diktahan kamo ni bisan kinsa kon unsa ang angay ninyo nga kaonon o imnon, o unsa ang angay ninyong buhaton sa mga pista sa pagsubang sa bulan o sa Adlaw nga Igpapahulay. 17 Kini nga mga tulumanon anino lang sa mga gipaabot kaniadto nga mao si Cristo. 18 May mga tawo usab nga nagapasigarbo nga nakakita kuno sila ug mga panan-awon, ug buot nilang pugson ang uban nga magpakaubos ug mosimba sa mga anghel. Ayaw kamo pagpadaog niana nga mga tawo. Walay kapuslanan ang ilang pagpasigarbo, kay tawhanon lang kana nga mga panghunahuna. 19 Dili nila gusto nga magpasakop kang Cristo nga atong ulo nga mao ang nagahatag kanato nga iyang lawas sa mga kinahanglanon pinaagi sa nagkadugtong nga mga bahin, ug pinaagi niini nagatubo kita sumala sa kabubut-on sa Dios.

Ang Bag-o nga Kinabuhi Diha kang Cristo

20 Namatay na kamo uban kang Cristo ug naluwas na gikan sa mga walay kapuslanan nga pamaagi niining kalibotan. Busa nganong nagakinabuhi pa man kamo nga sama sa mga tawo niining kalibotana? Nganong nagasunod pa man kamo sa mga tulumanon sama sa: 21 “Ayaw pagkupot niini,” “Ayaw pagtilaw niana,” o “Ayaw paghikap niana”? 22 Kining mga tulumanon nga gitudlo sa mga tawo binuhat lang nila ug mahitungod lang sa mga butang nga mawala human makaon. 23 Kon hunahunaon nato, morag husto ang ilang mga gitudlo mahitungod sa pagsimba nga uyon sa ilang pamaagi, sa pagpaubos ug sa pagdagmal sa ilang lawas. Apan ang tinuod, kining tanan dili gayod makatabang sa pagpugong sa atong lawasnon nga kaibog.

Notas al pie

  1. Colosas 2:6 Ginoo: buot ipasabot, agalon.
  2. Colosas 2:10 Ang madagayaon nga kinabuhi anaa kaninyo: o, Kon unsa ang anaa kaniya, anaa usab kaninyo.