New International Version

Psalm 26

Psalm 26

Of David.

Vindicate me, Lord,
    for I have led a blameless life;
I have trusted in the Lord
    and have not faltered.
Test me, Lord, and try me,
    examine my heart and my mind;
for I have always been mindful of your unfailing love
    and have lived in reliance on your faithfulness.

I do not sit with the deceitful,
    nor do I associate with hypocrites.
I abhor the assembly of evildoers
    and refuse to sit with the wicked.
I wash my hands in innocence,
    and go about your altar, Lord,
proclaiming aloud your praise
    and telling of all your wonderful deeds.

Lord, I love the house where you live,
    the place where your glory dwells.
Do not take away my soul along with sinners,
    my life with those who are bloodthirsty,
10 in whose hands are wicked schemes,
    whose right hands are full of bribes.
11 I lead a blameless life;
    deliver me and be merciful to me.

12 My feet stand on level ground;
    in the great congregation I will praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 26

Salimo la Davide.

1Weruzeni Inu Yehova
    pakuti ndakhala moyo wosalakwa.
Ndadalira Yehova
    popanda kugwedezeka.
Patseni mayeso, Inu Yehova ndipo ndiyeseni,
    santhulani mtima wanga ndi maganizo anga;
pakuti chikondi chanu chili pamaso panga nthawi zonse,
    ndipo ndimayenda mʼchoonadi chanu nthawi zonse.
Ine sindikhala pansi pamodzi ndi anthu achinyengo,
    kapena kufunsa nzeru kwa achiphamaso.
Ndimanyansidwa ndi msonkhano wa anthu ochita zoyipa
    ndipo ndimakana kukhala pansi pamodzi ndi oyipa.
Ndimasamba mʼmanja mwanga kuonetsa kusalakwa kwanga
    ndi kupita kukatumikira pa guwa lanu la nsembe, Inu Yehova,
kulengeza mofuwula za matamando anu
    ndi kuwuza onse za ntchito zanu zodabwitsa.
Ndimakonda Nyumba imene Inu Yehova mumakhalamo,
    malo amene ulemerero wanu umapezekako.

Musachotse moyo wanga pamodzi ndi ochimwa,
    moyo wanga pamodzi ndi anthu akupha anzawo,
10 amene mʼmanja mwawo muli ndondomeko zoyipa,
    dzanja lawo lamanja ladzaza ndi ziphuphu.
11 Koma ine ndimakhala moyo wosalakwa;
    mu msonkhano wa anthu anu ndidzatamanda Yehova.

12 Ndayima pa malo wopanda zovuta
    ndipo ndidzatamanda Yehova mu msonkhano waukulu.