New International Version

1 Timothy 6:1-21

1All who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God’s name and our teaching may not be slandered. 2Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare6:2 Or and benefit from the service of their slaves.

False Teachers and the Love of Money

These are the things you are to teach and insist on. 3If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, 4they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions 5and constant friction between people of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain.

6But godliness with contentment is great gain. 7For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. 8But if we have food and clothing, we will be content with that. 9Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. 10For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.

Final Charge to Timothy

11But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness. 12Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. 13In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you 14to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, 15which God will bring about in his own time—God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords, 16who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen.

17Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. 18Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. 19In this way they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life.

20Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, 21which some have professed and in so doing have departed from the faith.

Grace be with you all.

Swedish Contemporary Bible

1 Timotheosbrevet 6:1-21

Råd angående slavar

1De som bär slaveriets ok ska visa sina ägare verklig respekt, så att Guds namn och läran inte ska smädas. 2Om slavägaren också är troende, får inte slaven visa mindre respekt därför att de båda är bröder. Tvärtom bör slavarna i så fall tjänstgöra ännu villigare, eftersom deras tjänst då blir till nytta för troende och älskade bröder.

Falsk undervisning och sann rikedom

Så ska du undervisa och förmana. 3Om någon kommer med en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristus sunda budskap och den fromma läran, 4är han förblindad och okunnig. Han har ett sjukligt behov av att diskutera och strida om ord, vilket leder till avundsjuka, gräl, förolämpningar, onda misstankar 5och ständiga bråk mellan människor med fördärvade sinnen, människor som har gått miste om sanningen och menar att fromheten ska löna sig.

6Och visst är fromheten en rikedom, om man kan vara nöjd med det man har. 7Vi hade inget med oss när vi föddes, och vi kan inget ta med oss när vi dör. 8Om vi har mat och kläder, så ska vi vara nöjda. 9De som vill bli rika råkar ut för många frestelser och faller offer för dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. 10Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många övergett sin tro och vållat sig själva mycket lidande.

Slutliga anvisningar

11Men du som tillhör Gud ska hålla dig borta från allt detta och sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, tålamod och mildhet. 12Kämpa trons goda kamp. Håll fast vid det eviga livet, som du kallades till när du avlade den goda trosbekännelsen inför många vittnen.

13Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som med en god bekännelse vittnade inför Pontius Pilatus: 14bevara denna befallning, så att det inte finns något befläckat eller något att anklaga dig för, till den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka, 15som den salige och ende härskaren ska låta oss få se när tiden är inne, han som är alla kungars Kung och alla herrars Herre, 16han som är den ende som är odödlig och bor i ett ljus som ingen människa kan närma sig. Ingen människa har någonsin sett honom eller kan se honom. Hans är äran och makten i all evighet. Amen.

17Varna dem som är rika i den här världen att inte skryta och inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedomar, utan till Gud, som ger oss allt vi behöver för att kunna njuta av livet. 18Säg åt dem att göra gott, så att de blir rika på goda gärningar i stället, och uppmana dem att vara generösa och dela med sig av det de har. 19Då samlar de sig en skatt, en god grund för framtiden, och de vinner det verkliga livet.

20Käre Timotheos, bevara det som har anförtrotts dig. Håll dig borta från gudlöst prat och motstridiga idéer som kallas kunskap men inte är det. 21En del har börjat lita på den och irrat sig bort från tron.

Nåd åt er alla.