New International Reader's Version

Psalm 89

Psalm 89

A maskil of Ethan the Ezrahite.

Lord, I will sing about your great love forever.
    For all time to come, I will tell how faithful you are.
I will tell everyone that your love stands firm forever.
    I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself.

You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one.
    Here is the promise I have made to my servant David.
‘I will make your family line continue forever.
    I will make your kingdom secure for all time to come.’ ”

Lord, the heavens praise you for your wonderful deeds.
    When your holy angels gather together,
    they praise you for how faithful you are.
Who in the skies above can compare with the Lord?
    Who among the angels is like the Lord?
God is highly respected among his holy angels.
    He’s more wonderful than all those who are around him.
Lord God who rules over all, who is like you?
    Lord, you are mighty. You are faithful in everything you do.

You rule over the stormy sea.
    When its waves rise up, you calm them down.
10 You crushed Egypt and killed her people.
    With your powerful arm you scattered your enemies.
11 The heavens belong to you. The earth is yours also.
    You made the world and everything that is in it.
12 You created everything from north to south.
    Mount Tabor and Mount Hermon sing to you with joy.
13 Your arm is powerful.
    Your hand is strong.
    Your right hand is mighty.

14 Your kingdom is built on what is right and fair.
    Your faithful love leads the way in front of you.
15 Blessed are those who have learned to shout praise to you.
    Lord, they live in the light of your kindness.
16 All day long they are full of joy because of who you are.
    They celebrate the fact that you do what is right.
17 You bring them glory and give them strength.
    You are pleased to honor our king.
18 Our king is like a shield that keeps us safe.
    He belongs to the Lord.
    He belongs to the Holy One of Israel.

19 You once spoke to your faithful people in a vision.
    You said, “I have given strength to a soldier.
    I have raised up a young man from among the people.
20 I have found my servant David.
    I have poured my sacred oil on his head.
21 My powerful hand will keep him going.
    My mighty arm will give him strength.
22 No enemy will have the victory over him.
    No evil person will treat him badly.
23 I will crush the king’s enemies.
    I will completely destroy them.
24 I will love him and be faithful to him.
    Because of me his power will increase.
25 I will give him a great kingdom.
    It will reach from the Mediterranean Sea to the Euphrates River.
26 He will call out to me, ‘You are my Father.
    You are my God. You are my Rock and Savior.’
27 I will also make him my oldest son.
    Among all the kings of the earth, he will be the most important one.
28 I will continue to love him forever.
    I will never break my covenant with him.
29 I will make his family line continue forever.
    His kingdom will last as long as the heavens.

30 “What if his sons turn away from my laws
    and do not follow them?
31 What if they disobey my orders
    and fail to keep my commands?
32 Then I will punish them for their sins.
    I will strike them with a rod.
    I will whip them for their evil acts.
33 But I will not stop loving David.
    I will always be faithful to him.
34 I will not break my covenant.
    I will not go back on my word.
35 Once and for all, I have made a promise.
    It is based on my holiness.
    And I will not lie to David.
36 His family line will continue forever.
    His kingdom will last as long as the sun.
37 It will last forever like the moon,
    that faithful witness in the sky.”

38 But you have turned your back on your anointed king.
    You have been very angry with him.
39 You have broken the covenant you made with him.
    You have thrown your servant’s crown into the dirt.
40 You have broken through the walls around his city.
    You have completely destroyed his secure places.
41 All those who pass by have carried off what belonged to him.
    His neighbors make fun of him.
42 You have made his enemies strong.
    You have made all of them happy.
43 You have made his sword useless.
    You have not helped him in battle.
44 You have put an end to his glory.
    You have knocked his throne to the ground.
45 You have cut short the days of his life.
    You have covered him with shame.

46 Lord, how long will you hide yourself? Will it be forever?
    How long will your anger burn like fire?
47 Remember how short my life is.
    You have created all people for such a useless purpose!
48 Who can live and not die?
    Who can escape the power of the grave?
49 Lord, where is the great love you used to have?
    You faithfully promised it to David.
50 Lord, remember how my enemies have made fun of me.
    I’ve had to put up with mean words from all the nations.
51 Lord, your enemies have said mean things.
    They have laughed at everything your anointed king has done.

52 Give praise to the Lord forever!
Amen and Amen.

Nkwa Asem

Nnwom 89

Dwom a wɔto ɔman amanehunu bere mu

1O Awurade, daa mɛto wo dɔ a wowɔ daa no ho dwom; mɛda wo nokware no adi daa daa. Minim sɛ wo dɔ no bɛtena daa nyinaa, na wo nokware no tim hɔ te sɛ wim.

Wokae se, “Me ne onipa a mayi no no ayɛ apam; mahyɛ me somfo Dawid bɔ. Daa w’aseni na ɔbɛyɛ ɔhene. Mɛhwɛ w’abusua so daa daa.”

Ɔsorofo to anwonwade a woyɛ ho dwom; wɔto wo nokware ho dwom, Awurade. Obi nni soro a ɔte sɛ wo, Awurade. Ɔsorofo no biara sɛso nte sɛ wo. Wodi wo ni w’atreneefo agyinatufo mu, na wɔde suro gyina w’anim. Awurade Nyankopɔn Tumfoɔ, obi kɛseyɛ nsen wo. Biribiara mu, O Awurade, woyɛ ɔnokwafo.

Wo na wudi ɛpo ne tumi nyinaa so. Wobrɛ n’asorɔkye ase. 10 Wububu ɔtɔfo Rahab kum no. Wonam w’ahoɔden so dii w’atamfo so. 11 Ɔsoro ne asase yɛ wo dea. Wobɔɔ wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa. 12 Wobɔɔ atifi ne anafo. Bepɔw Tabor ne Bepɔw Hermon to dwom ma wo di ahurusi. 13 Wo tumi so! W’ahoɔden nso so!

14 Wokyekyeree w’aheman wɔ trenee ne nokware so. Ɔdɔ ne nokware da adi wɔ nea woyɛ biara mu. 15 Wɔn a wɔto nnwom de som wo no ahotɔ yɛ bebree. Saa ara nso na ɛte wɔ wɔn a wɔte adɔe hann mu no! 16 Esiane wo nti, wɔn ani gye da mu no nyinaa na wɔkamfo wo wɔ wo papayɛ ho. 17 Woma yedi nkonim akɛse; wo dɔ mu na yedi nkonim no. 18 O Awurade, wo na wuyii ɔhwɛfo maa yɛn. O, Israel Nyankopɔn Kronkron, na womaa yɛn yɛn hene.

19 Tete no, anisoadehu mu, woka kyerɛɛ wo somfo nokwafo no se, “M’aboa ɔsraani a wagye din no; mede ahengua no ama obi a mayi no afi nnipa no mu. 20 Mede ngo kronkron asra m’akoa Dawid de akyerɛ sɛ ɔno na masi no ɔhene. 21 M’ahoɔden bɛka ne ho daa; me tumi bɛma no ahoɔden. 22 N’atamfo rentumi nni ne so da. Amumɔyɛfo rentumi nni ne so. 23 Mebubu n’atamfo na makum obiara a ɔtan no. 24 Mɛdɔ no na madi no nokware. Mɛma no adi nkonim daa. 25 Mɛtrɛw n’ahemman mu fi po mu kosi Asu Efrata mu. 26 Ɔbɛka akyerɛ me se, “Wone m’agya ne me Nyankopɔn; wone me hwɛfo ne m’agyenkwa.

27 Mɛyɛ no m’abakan, ahene no mu nyinaa ɔkɛseɛ. 28 Medi bɔ a mɛhyɛ no no so daa. Na apam a me ne no apam no nso, bɛtena hɔ daa daa. 29 N’abusua bɛtena hɔ daa daa te sɛ wim. N’aseni na daa ɔbɛyɛ ɔhene. 30 Nanso sɛ n’asefo anni me mmara so na sɛ wɔantena ase sɛnea me mmara te, 31 sɛ wobu me mmara so na wɔanni me mmara so a, 32 ɛnne, mɛtwe wɔn aso wɔ wɔn bɔne ho na mɛma wɔahu amane wɔ wɔn mfomso ho. 33 Nanso merennyae dɔ a mede dɔ Dawid no na meremmu bɔ a mehyɛɛ no no so. 34 Apam a me ne no hyɛe no nso, meremmu so, na bɔ a mehyɛɛ no no nso, merenyi mu baako mpo. 35 Menam me din kronkron no so ahyɛ no bɔ prɛko. Merentwa Dawid atoro da. 36 Obenya asefo daa na mɛhwɛ n’ahemman so mmere dodow a owia bɔ yi. 37 Ɛbɛyɛ afebɔɔ sɛ ɔsram, ɔdansefo nokwafo a ɔwɔ wim no.”

Nkogu a ɔhene dii ho agyaadwotwa

38 Nanso wo bo afuw ɔhene a wuyii no no; woatew wo ho afi ne ho na woapa no. 39 Woagu apam a wo ne wo somfo pamee no atow n’ahenkyɛw ato atɛkyɛ mu. 40 Woabubu ne kurow no afasuw nyinaa agu fam ama n’abankɛse nyinaa ayɛ amamfo. 41 Wɔn a wotwam wɔ hɔ wia n’agyapade. N’afipamfo serew no. 42 Wode nkonim no ama n’atamfo. Woama wɔn nyinaa anya ahotɔ. 43 Woama n’akode ayɛ ɔkwa, ama wobedi no so wɔ ɔko mu. 44 Woagye n’adehye akyeampoma atow n’ahengua akyene fam. 45 Woama wabɔ akwakoraa mono de aniwu akata ne ho.

Ogye mpaebɔ

46 Awurade, wode wo ho besie afebɔɔ? W’abufuw bɛhyew sɛ ogya akosi da bɛn? 47 Kae tiaa a me nkwa nna yɛ. Kae sɛ wobɔɔ yɛn nyinaa sɛ adasamma! 48 Hena na ɔbɛtena ase a ɔrenwu da? Ɛbɛyɛ dɛn na ɔdasani atew ne ho afi damoa ho?

49 Awurade, wo dɔ a na wowɔ kan no ho nsɛnkyerɛnne bi wɔ he? Bɔ a wohyɛɛ Dawid no bi wɔ he? 50 Mma wo werɛ mmfi kasatia a me a meyɛ wo somfo, wɔkasa tia me no ne sɛnea minya boasetɔ ma abosonsomfo nnome no. 51 W’atamfo kasa tia wo hene a woayi no no, O Awurade! Baabiara a ɔbɛfa no, wɔkasa tia no.

52 Kamfo Awurade daa daa!

Amen! Amen!