New International Reader's Version

Luke 3:1-38

John the Baptist Prepares the Way

1Tiberius Caesar had been ruling for 15 years. Pontius Pilate was governor of Judea. Herod was the ruler of Galilee. His brother Philip was the ruler of Iturea and Traconitis. Lysanias was ruler of Abilene. 2Annas and Caiaphas were high priests. At that time God’s word came to John, son of Zechariah, in the desert. 3He went into all the countryside around the Jordan River. There he preached that people should be baptized and turn away from their sins. Then God would forgive them. 4Here is what is written in the book of Isaiah the prophet. It says,

“A messenger is calling out in the desert,

‘Prepare the way for the Lord.

Make straight paths for him.

5Every valley will be filled in.

Every mountain and hill will be made level.

The crooked roads will become straight.

The rough ways will become smooth.

6And all people will see God’s salvation.’ ” (Isaiah 40:3–5)

7John spoke to the crowds coming to be baptized by him. He said, “You are like a nest of poisonous snakes! Who warned you to escape the coming of God’s anger? 8Live in a way that shows you have turned away from your sins. And don’t start saying to yourselves, ‘Abraham is our father.’ I tell you, God can raise up children for Abraham even from these stones. 9The ax is already lying at the roots of the trees. All the trees that don’t produce good fruit will be cut down. They will be thrown into the fire.”

10“Then what should we do?” the crowd asked.

11John answered, “Anyone who has extra clothes should share with the one who has none. And anyone who has extra food should do the same.”

12Even tax collectors came to be baptized. “Teacher,” they asked, “what should we do?”

13“Don’t collect any more than you are required to,” John told them.

14Then some soldiers asked him, “And what should we do?”

John replied, “Don’t force people to give you money. Don’t bring false charges against people. Be happy with your pay.”

15The people were waiting. They were expecting something. They were all wondering in their hearts if John might be the Messiah. 16John answered them all, “I baptize you with water. But one who is more powerful than I am will come. I’m not good enough to untie the straps of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 17His pitchfork is in his hand to toss the straw away from his threshing floor. He will gather the wheat into his barn. But he will burn up the husks with fire that can’t be put out.” 18John said many other things to warn the people. He also announced the good news to them.

19But John found fault with Herod, the ruler of Galilee, because of his marriage to Herodias. She was the wife of Herod’s brother. John also spoke strongly to Herod about all the other evil things he had done. 20So Herod locked John up in prison. Herod added this sin to all his others.

The Baptism and Family Line of Jesus

21When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened. 22The Holy Spirit came to rest on him in the form of a dove. A voice came from heaven. It said, “You are my Son, and I love you. I am very pleased with you.”

23Jesus was about 30 years old when he began his special work for God and others. It was thought that he was the son of Joseph.

Joseph was the son of Heli.

24Heli was the son of Matthat.

Matthat was the son of Levi.

Levi was the son of Melki.

Melki was the son of Jannai.

Jannai was the son of Joseph.

25Joseph was the son of Mattathias.

Mattathias was the son of Amos.

Amos was the son of Nahum.

Nahum was the son of Esli.

Esli was the son of Naggai.

26Naggai was the son of Maath.

Maath was the son of Mattathias.

Mattathias was the son of Semein.

Semein was the son of Josek.

Josek was the son of Joda.

27Joda was the son of Joanan.

Joanan was the son of Rhesa.

Rhesa was the son of Zerubbabel.

Zerubbabel was the son of Shealtiel.

Shealtiel was the son of Neri.

28Neri was the son of Melki.

Melki was the son of Addi.

Addi was the son of Cosam.

Cosam was the son of Elmadam.

Elmadam was the son of Er.

29Er was the son of Joshua.

Joshua was the son of Eliezer.

Eliezer was the son of Jorim.

Jorim was the son of Matthat.

Matthat was the son of Levi.

30Levi was the son of Simeon.

Simeon was the son of Judah.

Judah was the son of Joseph.

Joseph was the son of Jonam.

Jonam was the son of Eliakim.

31Eliakim was the son of Melea.

Melea was the son of Menna.

Menna was the son of Mattatha.

Mattatha was the son of Nathan.

Nathan was the son of David.

32David was the son of Jesse.

Jesse was the son of Obed.

Obed was the son of Boaz.

Boaz was the son of Salmon.

Salmon was the son of Nahshon.

33Nahshon was the son of Amminadab.

Amminadab was the son of Ram.

Ram was the son of Hezron.

Hezron was the son of Perez.

Perez was the son of Judah.

34Judah was the son of Jacob.

Jacob was the son of Isaac.

Isaac was the son of Abraham.

Abraham was the son of Terah.

Terah was the son of Nahor.

35Nahor was the son of Serug.

Serug was the son of Reu.

Reu was the son of Peleg.

Peleg was the son of Eber.

Eber was the son of Shelah.

36Shelah was the son of Cainan.

Cainan was the son of Arphaxad.

Arphaxad was the son of Shem.

Shem was the son of Noah.

Noah was the son of Lamech.

37Lamech was the son of Methuselah.

Methuselah was the son of Enoch.

Enoch was the son of Jared.

Jared was the son of Mahalalel.

Mahalalel was the son of Kenan.

38Kenan was the son of Enosh.

Enosh was the son of Seth.

Seth was the son of Adam.

Adam was the son of God.

Słowo Życia

Łukasza 3:1-38

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę

1Był piętnasty rok rządów Tyberiusza, rzymskiego cezara. W tym czasie gubernatorem prowincji Judei był Piłat, zarządcą Galilei—Herod Antypas, zarządcą Iturei i Trachonu—jego brat Filip, a zarządcą Abileny—Lizaniasz. 2Urząd najwyższego kapłana Izraela sprawowali Annasz i Kajfasz. Wtedy właśnie Jan, syn Zachariasza, mieszkający dotąd na pustyni, otrzymał od Boga misję. 3Wędrując brzegiem Jordanu, wzywał ludzi do opamiętania się i przyjęcia Bożego przebaczenia. Swoją przemianę mieli poświadczyć zanurzeniem w wodzie. 4To właśnie o nim mówił prorok Izajasz:

„Głos wołającego na pustyni:

Przygotujcie Panu drogę,

wyrównajcie przed Nim ścieżki!

5Zrównajcie góry, zasypcie doliny,

wyprostujcie zakręty, usuńcie wyboje!

6A wtedy wszyscy zobaczą Boże zbawienie”.

7Całe tłumy przychodziły do Jana, aby dać się zanurzyć, a on mówił do nich:

—Przebiegłe węże! Kto wam powiedział, jak uciec przed nadchodzącą karą Boga?! 8Najpierw pokażcie poprzez wasze uczynki, że naprawdę się opamiętaliście! Nie oszukujcie się, powtarzając: „Jesteśmy potomkami samego Abrahama”. Zapewniam was, że Bóg może stworzyć potomków Abrahama nawet z tych kamieni! 9Siekiera Bożego sądu już jest przyłożona do pnia. I każde drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień.

10—Co więc mamy czynić?—pytały tłumy.

11—Jeśli masz dwa ubrania, daj jedno biednemu. Jeśli masz co jeść, podziel się z głodnym—odpowiadał Jan.

12A przychodzili do niego nawet znani z nieuczciwości poborcy podatkowi, chcąc przyjąć chrzest. I pytali Go:

—Nauczycielu, co mamy czynić?

13—Nie pobierajcie większych podatków niż ustalono—odpowiadał im.

14—A co z nami?—pytali żołnierze.

—Od nikogo nie wymuszajcie pieniędzy. Zadowólcie się swoim żołdem!—odpowiedział. —I nikogo fałszywie nie oskarżajcie.

15Ponieważ wszyscy oczekiwali przyjścia Mesjasza, zaczęto się zastanawiać, czy przypadkiem to Jan Nim nie jest. 16On jednak zaprzeczył temu:

—Ja was zanurzam w wodzie. Lecz niebawem nadejdzie ktoś potężniejszy ode mnie. Ktoś, komu nie jestem nawet godzien zdjąć butów! On będzie was zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. 17On potrafi oddzielić plewy od ziarna i wszystko oczyścić—ziarno zbierze do magazynu, a plewy spali w niegasnącym ogniu.

18Jan wiele razy w podobny sposób ostrzegał ludzi i głosił im dobrą nowinę. 19Krytykował natomiast króla Heroda Antypasa za to, że ożenił się z Herodiadą, żoną swojego brata, oraz za inne złe czyny. 20W późniejszym czasie król jeszcze dalej posunął się w swoim grzechu i uwięził Jana.

Chrzest i rodowód Jezusa

21Pewnego dnia, gdy Jan zanurzał ludzi w wodzie, znalazł się wśród nich sam Jezus. Gdy został ochrzczony i modlił się, nagle otworzyło się niebo 22i Duch Święty zstąpił na Niego jak gołąb. A z nieba rozległ się głos:

—Jesteś moim ukochanym Synem, moją największą radością.

23Gdy Jezus rozpoczynał swoją publiczną działalność, miał około trzydziestu lat. Uważano Go za syna Józefa.

Ojcem zaś Józefa był Heli, a ojcem Helego 24—Mattat.

Kolejni ich przodkowie to: Lewi, Melchi, Jannaj, Józef,

25Matatiasz, Amos,

Nahum, Chesli, Naggaj, 26Maat,

Matatiasz, Semea, Josech, Joda,

27Jan, Resa,

Zorobabel, Salatiel, Neri, 28Melchi,

Addi, Kosam, Elmadan, Her, 29Jezus, Eliezer,

Jorim, Mattat, Lewi, 30Symeon,

Juda, Józef, Jonam, Eliakim,

31Meleasz, Menna,

Mattat, Natan, król Dawid, 32Jesse,

Jobed, Booz, Sala, Naasson,

33Aminadab, Admin,

Arni, Ezrom, Fares, Juda, 34Jakub,

Izaak, Abraham,

Tare, Nachor,

35Seruch, Ragau,

Falek, Eber, Sala, 36Kainam,

Arfaksad, Sem, Noe, Lamech,

37Matusala, Henoch,

Jaret, Maleleel, Kainam, 38Enos,

Set i Adam.

Adam zaś pochodził od Boga.