New International Reader's Version

Joel 1

1A message from the Lord came to Joel, the son of Pethuel. Here is what Joel said.

Locusts Attack the Land

Elders, listen to me.
    Pay attention, all you who live in the land.
Has anything like this ever happened in your whole life?
    Did it ever happen to your people
    who lived long ago?
Tell your children about it.
    Let them tell their children.
And let their children tell it
    to those who live after them.
The giant locusts have eaten
    what the common locusts have left.
The young locusts have eaten
    what the giant locusts have left.
And other locusts have eaten
    what the young locusts have left.

Get up and weep, you people who drink too much!
    Cry, all you who drink wine!
Cry because the fresh wine
    has been taken away from you.
The locusts are like a mighty army
    that has marched into our land.
There are so many of them
    they can’t even be counted.
Their teeth are as sharp as a lion’s teeth.
    They are like the fangs of a female lion.
The locusts have completely destroyed our vines.
    They have wiped out our fig trees.
They’ve stripped off the bark and thrown it away.
    They’ve left the branches bare.

My people, mourn like a virgin
    who is dressed in the clothes of sadness.
She is sad because she has lost
    the young man she was going to marry.
No one brings grain offerings and drink offerings
    to the Lord’s house anymore.
So the priests who serve the Lord
    are filled with sorrow.
10 Our fields are wiped out.
    The ground is dried up.
The grain is destroyed.
    The fresh wine is gone.
    And there isn’t any more olive oil.
11 Farmers, be sad.
    Cry, you who grow vines.
Mourn because the wheat and barley are gone.
    The crops in the fields are destroyed.
12 The vines and fig trees are dried up.
    The pomegranate, palm and apple trees
    don’t have any fruit on them.
In fact, all the trees in the fields are dried up.
    And my people’s joy has faded away.

A Call to Mourn

13 Priests, put on the clothing of sadness and mourn.
    Cry, you who serve at the altar.
Come, you who serve my God in the temple.
    Spend the night dressed in the clothes of sadness.
Weep because no one brings grain offerings and drink offerings
    to the house of your God anymore.
14 Announce a holy fast.
    Tell the people not to eat anything.
    Gather them together for a special service.
Send for the elders
    and all who live in the land.
Have them come to the house of the Lord your God.
    And pray to him.

15 The day of the Lord is near.
    How sad it will be on that day!
    The Mighty One is coming to destroy you.

16 Our food has been taken away
    right in front of our eyes.
There isn’t any joy or gladness
    in the house of our God.
17 The seeds have dried up in the ground.
    The grain is also gone.
The storerooms have been destroyed.
    The barns are broken down.
18 Listen to the cattle groan!
    The herds wander around.
They don’t have any grass to eat.
    The flocks of sheep are also suffering.

19 Lord, I call out to you.
    Fire has burned up the desert grasslands.
    Flames have destroyed all the trees in the fields.
20 Even the wild animals cry out to you for help.
    The streams of water have dried up.
    Fire has burned up the desert grasslands.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoweli 1

1Yehova anayankhula ndi Yoweli mwana wa Petueli.

Kubwera kwa Dzombe

Inu akuluakulu, imvani izi;
    mvetserani, nonse amene mumakhala mʼdziko.
Kodi zinthu zokhala ngati izi zinayamba zaonekapo mʼnthawi yanu,
    kapena mʼnthawi ya makolo anu?
Muwafotokozere ana anu,
    ndipo ana anuwo afotokozere ana awo,
    ndipo ana awo adzafotokozere mʼbado winawo.
Chimene dzombe losamera mapiko lasiya
    dzombe lowuluka ladya;
chimene dzombe lowuluka lasiya
    dzombe lalingʼono ladya;
chimene dzombe lalingʼono lasiya
    chilimamine wadya.

Dzukani, inu zidakwa ndipo mulire!
    Lirani mofuwula, inu nonse amene mumamwa vinyo;
lirani mofuwula chifukwa cha vinyo watsopano,
    pakuti wachotsedwa pakamwa panu.
Mtundu wa anthu wathira nkhondo dziko langa,
    wamphamvu ndi wosawerengeka;
uli ndi mano a mkango,
    zibwano za mkango waukazi.
Wawononga mphesa zanga
    ndipo wathyola mitengo yanga ya mkuyu.
Wakungunula makungwa ake
    ndi kuwataya,
    kusiya nthambi zake zili mbee.

Lirani ngati namwali wovala chiguduli,
    chifukwa cha mwamuna wa utsikana wake.
Chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa
    sizikuperekedwa ku nyumba ya Yehova.
Ansembe akulira,
    amene amatumikira pamaso pa Yehova.
10 Minda yaguga,
    nthaka yauma;
tirigu wawonongeka,
    vinyo watsopano watha,
    mitengo ya mafuta yauma.
11 Khalani ndi nkhawa, inu alimi,
    lirani mofuwula inu alimi a mphesa;
imvani chisoni chifukwa cha tirigu ndi barele,
    pakuti zokolola za mʼmunda zawonongeka.
12 Mpesa wauma
    ndipo mtengo wamkuyu wafota;
makangadza, kanjedza ndi mitengo ya apulosi,
    mitengo yonse ya mʼmunda yauma.
Ndithudi chimwemwe cha anthu
    chatheratu.

Mulungu Ayitana Anthu kuti Atembenuke

13 Inu ansembe, valani ziguduli ndipo lirani;
    lirani mofuwula, inu amene mumatumikira pa guwa lansembe.
Bwerani, fundani ziguduli usiku wonse,
    inu amene mumatumikira pamaso pa Mulungu wanga;
pakuti chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa
    sizikupezekanso mʼnyumba ya Mulungu wanu.
14 Lengezani tsiku lopatulika losala zakudya,
    itanani msonkhano wopatulika.
Sonkhanitsani akuluakulu
    ndi anthu onse okhala mʼdziko
ku nyumba ya Yehova Mulungu wanu
    ndipo alirire Yehova.

15 Kalanga ine tsikulo!
    Pakuti tsiku la Yehova layandikira;
    lidzabwera ngati chiwonongeko chochokera kwa Wamphamvuzonse.

16 Kodi chakudya chathu sichachotsedwa
    ife tikuona?
Kodi mʼnyumba ya Mulungu wathu
    simulibe chimwemwe ndi chisangalalo?
17 Mbewu zikunyala
    poti pansi ndi powuma.
Nyumba zosungiramo zinthu zawonongeka;
    nkhokwe zapasuka
    popeza tirigu wauma.
18 Taonani mmene zikulirira ziweto;
    ngʼombe zikungoyenda uku ndi uku
chifukwa zilibe msipu;
    ngakhalenso nkhosa zikusauka.

19 Kwa Inu Yehova ndilirira,
    pakuti moto wapsereza msipu wakuthengo,
    malawi amoto apsereza mitengo yonse ya mʼtchire.
20 Ngakhale nyama zakuthengo zikulirira Inu;
    timitsinje tonse taphwa
    ndipo moto wapsereza msipu wa kuthengo.