New International Reader's Version

Isaiah 55

The Lord Invites Thirsty People to Come to Him

1“Come, all you who are thirsty.
    Come and drink the water I offer to you.
You who do not have any money, come.
    Buy and eat the grain I give you.
Come and buy wine and milk.
    You will not have to pay anything for it.
Why spend money on what is not food?
    Why work for what does not satisfy you?
Listen carefully to me.
    Then you will eat what is good.
    You will enjoy the richest food there is.
Listen and come to me.
    Pay attention to me.
    Then you will live.
I will make a covenant with you that will last forever.
    I will give you my faithful love.
    I promised it to David.
I made him a witness to the nations.
    He became a ruler and commander over them.
You too will send for nations you do not know.
    Even though you do not know them,
    they will come running to you.
That is what I will do. I am the Lord your God.
    I am the Holy One of Israel.
    I have honored you.”

Turn to the Lord before it’s too late.
    Call out to him while he’s still ready to help you.
Let those who are evil stop doing evil things.
    And let them quit thinking evil thoughts.
Let them turn to the Lord.
    The Lord will show them his tender love.
Let them turn to our God.
    He is always ready to forgive.

“My thoughts are not like your thoughts.
    And your ways are not like my ways,”
    announces the Lord.
“The heavens are higher than the earth.
    And my ways are higher than your ways.
    My thoughts are higher than your thoughts.
10 The rain and the snow
    come down from the sky.
They do not return to it
    without watering the earth.
They make plants come up and grow.
    The plants produce seeds for farmers.
    They also produce food for people to eat.
11 The words I speak are like that.
    They will not return to me without producing results.
They will accomplish what I want them to.
    They will do exactly what I sent them to do.

12 “My people, you will go out of Babylon with joy.
    You will be led out of it in peace.
The mountains and hills
    will burst into song as you go.
And all the trees in the fields
    will clap their hands.
13 Juniper trees will grow where there used to be bushes that had thorns on them.
    And myrtle trees will grow where there used to be thorns.
That will bring me great fame.
    It will be a lasting reminder of what I can do.
    It will stand forever.”

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 55

Ang Kaluoy nga Ginatanyag sang Dios

1Nagsiling ang Ginoo, “Palapit kamo, tanan kamo nga ginauhaw, ari ang tubig! Bisan wala kamo sing kuwarta, magbakal kamo kag magkaon! Dali kamo, magbakal kamo sang bino kag gatas nga wala sing bayad! Ngaa nagagasto kamo sang inyo kuwarta sa indi kalan-on? Ngaa ginagasto ninyo ang inyo mga suweldo sa indi man lang makabusog sa inyo? Pamati kamo sa akon kag makakaon kamo sang manamit nga pagkaon kag mabusog gid kamo. Magpalapit kamo kag magpamati sa akon agod magkabuhi kamo. Magahimo ako sang wala sing katapusan nga kasugtanan sa inyo. Ipakita ko sa inyo ang akon dako nga gugma kag katutom nga ginpromisa ko kay David. Ginhimo ko siya nga pangulo sang mga nasyon, kag paagi sa iya ginpakita ko ang akon gahom sa ila. Tawgon ninyo ang mga nasyon nga indi ninyo kaupod, kag magadali-dali sila kadto sa inyo tungod kay ako, ang Ginoo nga inyo Dios, ang Balaan nga Dios sang Israel, nagpadungog sa inyo.”

Magdangop kamo sa Ginoo kag magpanawag sa iya samtang ara pa siya nga magbulig sa inyo. Magbiya na ang mga malaot sa ila malaot nga pagginawi kag magbaylo na sa ila malaot nga panghunahuna. Magbalik na sila sa Ginoo nga aton Dios kay kaluoyan niya sila kag patawaron.

Nagsiling ang Ginoo, “Ang akon panghunahuna indi pareho sa inyo panghunahuna, kag ang akon pagginawi indi pareho sa inyo pagginawi. Subong nga layo ang distansya sang langit sa duta, layo man ang akon pagginawi kag panghunahuna sa inyo. 10 Ang ulan kag ang snow nagahalin sa langit, kag wala ini nagabalik didto kon indi ini anay makahatag sang tubig sa kalibutan kag makapatubo sang mga tanom agod maghatag ini sang binhi sa mga manugpanggas kag kalan-on sa mga tawo. 11 Amo man ang mga pulong nga akon ginahambal, indi ini mangin wala sing pulos, kundi magahimo ini sang akon nga plano; magatuman ini sang akon katuyuan sa pagpadala sini.

12 Mga Israelinhon, magahalin kamo sa Babilonia nga malipayon, kag pagatuytuyan ko kamo nga indi kamo maano. Daw sa magakanta sa kalipay ang mga bukid, kag daw sa magapalakpak ang tanan nga kakahuyan. 13 Magatubo ang mga kahoy nga sipres kag mirto sa ginatubuan karon sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Ang ini nga mga hitabo magahatag sang kadungganan sa akon; mangin tanda ini hasta san-o sang akon pagkagamhanan.”