New International Reader’s Version

1 Thessalonians 1:1-10

1I, Paul, am writing this letter. Silas and Timothy join me in writing.

We are sending this letter to you, the members of the church in Thessalonica. You belong to God the Father and the Lord Jesus Christ.

May grace and peace be given to you.

Paul Gives Thanks for the Thessalonians’ Faith

2We always thank God for all of you. We keep on praying for you. 3We remember you when we pray to our God and Father. Your work is produced by your faith. Your service is the result of your love. Your strength to continue comes from your hope in our Lord Jesus Christ.

4Brothers and sisters, you are loved by God. We know that he has chosen you. 5Our good news didn’t come to you only in words. It came with power. It came with the Holy Spirit’s help. He gave us complete faith in what we were preaching. You know how we lived among you for your good. 6We and the Lord were your examples. You followed us. You welcomed our message even when you were suffering terribly. You welcomed it with the joy the Holy Spirit gives. 7So you became a model to all the believers in the lands of Macedonia and Achaia. 8The Lord’s message rang out from you. That was true not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has also become known everywhere. So we don’t have to say anything about it. 9The believers themselves report the kind of welcome you gave us. They tell about how you turned away from statues of gods. And you turned to serve the living and true God. 10They tell about how you are waiting for his Son to come from heaven. God raised him from the dead. He is Jesus. He saves us from God’s anger, and his anger is sure to come.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10

Lời Chào Thăm của Phao-lô

1Đây là thư của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê.

Kính gửi Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn phước và bình an cho anh chị em.

Niềm Tin của Tín Hữu Tê-sa-lô-ni-ca

2Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì tất cả anh chị em, nhắc đến anh chị em trong giờ cầu nguyện. 3Mỗi khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Cha trên trời, chúng tôi không bao giờ quên công việc anh chị em thực hiện do đức tin, những thành quả tốt đẹp do tình yêu thương và lòng nhẫn nại đợi chờ Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.

4Thưa anh chị em, chúng tôi biết Đức Chúa Trời đã yêu thương tuyển chọn anh chị em. 5Vì chúng tôi công bố Phúc Âm cho anh chị em, không phải với lời nói suông nhưng với quyền năng Chúa Thánh Linh và niềm tin quyết. Ngay nếp sống chúng tôi cũng giúp anh chị em hiểu rõ Phúc Âm. 6Anh chị em đã theo gương chúng tôi và theo gương Chúa. Giữa lúc vô cùng gian khổ, anh chị em đã tiếp nhận Đạo Chúa với niềm vui trong Chúa Thánh Linh. 7Anh chị em làm gương cho tất cả tín hữu trong xứ Ma-xê-đoan và Hy Lạp.

8Đạo Chúa từ nơi anh chị em đã vang dội khắp nơi, không những trong hai xứ ấy. Mọi người đều biết rõ lòng anh chị em tin kính Đức Chúa Trời, nên chúng tôi không cần nhắc đến. 9Họ thường kể: Anh chị em tiếp đón nồng hậu sứ giả Phúc Âm, lìa bỏ thần tượng, trở về phụng sự Đức Chúa Trời, Chân Thần hằng sống, 10và kiên tâm đợi chờ Con Ngài từ trời trở lại; vì Chúa Giê-xu đã phục sinh và cứu chúng ta khỏi cơn đoán phạt tương lai.