Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Isaya 66:1-24

Hukumu Na Matumaini

166:1 2Nya 6:18; Mt 23:22; Mdo 17:24; 1Fal 8:27; Mt 5:34-35; Za 2:4; 2Sam 7:7Hili ndilo asemalo Bwana,

“Mbingu ni kiti changu cha enzi,

nayo dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu.

Iko wapi nyumba mtakayoijenga kwa ajili yangu?

Mahali pangu pa kupumzikia patakuwa wapi?

266:2 Isa 40:26; Mdo 17:24; Ezr 9:4; Mit 28:14; Mdo 7:50; Isa 57:15; Mt 5:3-4; Lk 18:13-14Je, mkono wangu haukufanya vitu hivi vyote,

hivyo vikapata kuwepo?”

asema Bwana.

“Mtu huyu ndiye ninayemthamini:

yeye ambaye ni mnyenyekevu

na mwenye roho yenye toba,

atetemekaye asikiapo neno langu.

366:3 Isa 1:11; Law 2:2; Isa 57:17; Kum 27:15; Eze 8:9-13Lakini yeyote atoaye dhabihu ya fahali

ni kama yeye auaye mtu,

na yeyote atoaye sadaka ya mwana-kondoo,

ni kama yule avunjaye shingo ya mbwa.

Yeyote atoaye sadaka ya nafaka,

ni kama yule aletaye damu ya nguruwe,

na yeyote afukizaye uvumba wa kumbukumbu,

ni kama yule aabuduye sanamu.

Wamejichagulia njia zao wenyewe,

nazo nafsi zao zinafurahia machukizo yao.

466:4 Mit 10:24; 1Sam 8:19; Mit 1:24; 2Fal 21:2-6; Isa 10:12; 41:28; 65:12Hivyo, mimi pia nitawachagulia mapigo makali,

nami nitaleta juu yao kile wanachokiogopa.

Kwa maana nilipoita, hakuna yeyote aliyejibu,

niliposema, hakuna yeyote aliyesikiliza.

Walifanya maovu machoni pangu

na kuchagua lile linalonichukiza.”

566:5 Za 38:20; Yn 15:18-21; Lk 13:17; Tit 2:13; Ezr 9:4; Isa 60:15; 44:9Sikieni neno la Bwana,

ninyi mtetemekao kwa neno lake:

“Ndugu zenu wanaowachukia ninyi

na kuwatenga ninyi kwa sababu ya Jina langu, wamesema,

Bwana na atukuzwe,

ili tupate kuona furaha yenu!’

Hata sasa wataaibika.

666:6 1Sam 2:10; Za 68:33; Law 26:28; Isa 65:6; Yoe 3:7Sikieni hizo ghasia kutoka mjini,

sikieni hizo kelele kutoka hekaluni!

Ni sauti ya Bwana ikiwalipa adui zake

yote wanayostahili.

766:7 Isa 54:1; Ufu 12:5“Kabla hajasikia utungu, alizaa;

kabla hajapata maumivu,

alizaa mtoto mwanaume.

866:8 Isa 64:4; Yer 18:13; Isa 49:20, 21Ni nani amepata kusikia jambo kama hili?

Ni nani amepata kuona mambo kama haya?

Je, nchi yaweza kuzaliwa kwa siku moja,

au taifa laweza kutokea mara?

Mara Sayuni alipoona utungu,

alizaa watoto wake.

966:9 Isa 37:3Je, nilete mwana hadi wakati wa kuzaliwa

na nisizalishe?” asema Bwana.

“Je, nifunge tumbo la uzazi

wakati mimi ndiye nizalishaye?”

asema Mungu wako.

1066:10 Kum 32:43; Rum 15:10; Za 26:8; Isa 25:9; 57:19; 61:2“Shangilieni pamoja na Yerusalemu na mfurahi kwa ajili yake,

ninyi nyote mnaompenda,

shangilieni kwa nguvu pamoja naye,

ninyi nyote mnaoomboleza juu yake.

1166:11 Hes 11:12; Isa 60:16; Mwa 49:25; Isa 25:6; Hes 25:1Kwa kuwa mtanyonya na kutosheka

katika faraja ya matiti yake;

mtakunywa sana,

na kuufurahia wingi wa mafuriko ya ustawi wake.”

1266:12 Isa 33:21; 48:18; Hes 11:12; Isa 60:4-5; Za 72:3; 119:165; Isa 9:6Kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana:

“Nitamwongezea amani kama mto,

nao utajiri wa mataifa kama kijito kifurikacho;

utanyonya na kuchukuliwa mikononi mwake

na kubembelezwa magotini pake.

1366:13 Isa 40:1; 2Kor 1:4; 1The 2:7; Isa 49:15Kama mama anavyomfariji mtoto wake,

ndivyo nitakavyokufariji wewe,

nawe utafarijiwa huko Yerusalemu.”

1466:14 Eze 37:1; Isa 10:5; 30:27; 25:9; Za 72:16; Isa 54:17; 41:20Wakati mtakapoona jambo hili, mioyo yenu itashangilia,

nanyi mtastawi kama majani;

mkono wa Bwana utajulikana kwa watumishi wake,

bali ghadhabu yake kali

itaonyeshwa kwa adui zake.

1566:15 2Fal 2:11; Za 68:17; Kum 28:20; Za 39:11; Isa 1:31; 42:25Tazama, Bwana anakuja na moto,

magari yake ya vita ni kama upepo wa kisulisuli,

atateremsha hasira yake kwa ghadhabu kali,

na karipio lake pamoja na miali ya moto.

1666:16 Amo 7:4; Eze 24:21; Isa 1:20; 30:30; 13:9-11; Yer 2:35; Eze 36:5; Isa 10:4Kwa maana kwa moto na kwa upanga wake

Bwana atatekeleza hukumu juu ya watu wote,

nao wengi watakuwa ni wale

waliouawa na Bwana.

1766:17 Isa 65:3; Za 37:20; Isa 1:28-29; Law 11:7, 29“Watu wote wanaojiweka wakfu na kujitakasa wenyewe ili kwenda bustanini, wakimfuata aliye katikati ya wale ambao hula nyama za nguruwe na panya pamoja na vitu vingine vilivyo machukizo, watafikia mwisho wao pamoja,” asema Bwana.

1866:18 Mit 24:2; Isa 65:2; 2:3; Zek 12:3; Kut 16:17; Isa 59:19“Nami, kwa sababu ya matendo yao na mawazo yao, niko karibu kuja na kukusanya mataifa yote na lugha zote, nao watakuja na kuuona utukufu wangu.

1966:19 Lk 2:34; Isa 11:10-11; Mt 24:30; Eze 27:10; 1Nya 16:24; Isa 24:15; Yer 46:9“Nitaweka ishara katikati yao, nami nitapeleka baadhi ya hao walionusurika kwa mataifa, hadi Tarshishi, kwa Puli66:19 Puli hapa inamaanisha Libya. na Waludi (wanaojulikana kama wapiga upinde), kwa Tubali na Uyunani, hadi visiwa vya mbali ambavyo havijasikia juu ya sifa zangu au kuuona utukufu wangu. Watatangaza utukufu wangu miongoni mwa mataifa. 2066:20 Isa 52:11; Rum 15:16; Yer 31:23; Eze 34:13; Kum 33:19; Yer 25:22Nao watawaleta ndugu zenu wote, kutoka mataifa yote, mpaka kwenye mlima wangu mtakatifu katika Yerusalemu kama sadaka kwa Bwana, juu ya farasi, katika magari ya vita na magari makubwa, juu ya nyumbu na ngamia,” asema Bwana. “Watawaleta, kama Waisraeli waletavyo sadaka zao za nafaka, katika Hekalu la Bwana, katika vyombo safi kwa kufuata desturi za ibada. 2166:21 Kut 19:6; 1Pet 2:5-9Nami nitachagua baadhi yao pia wawe makuhani na Walawi,” asema Bwana.

2266:22 2Pet 3:13; Isa 65:17; 1Pet 1:4-5; Isa 48:19; Ebr 12:26-27; Yn 10:27-29“Kama vile mbingu mpya na nchi mpya ninazozifanya zitakavyodumu mbele zangu,” asema Bwana, “ndivyo jina lenu na wazao wenu watakavyodumu. 2366:23 Eze 46:1-3; Ufu 15:4; Za 22:29; Zek 14:16; Isa 19:21; 44:5Kutoka Mwezi Mpya hata mwingine, na kutoka Sabato hadi nyingine, wanadamu wote watakuja na kusujudu mbele zangu,” asema Bwana. 2466:24 Isa 14:11; 1:31; Mt 25:41; Mk 9:48; Za 110:6; Isa 1:2“Nao watatoka nje na kuona maiti za wale walioniasi mimi. Funza wao hawatakufa, wala moto wao hautazimika, nao watakuwa kitu cha kuchukiza sana kwa wanadamu wote.”

Asante Twi Contemporary Bible

Yesaia 66:1-24

Atemmuo Ne Anidasoɔ

1Yei ne deɛ Awurade seɛ:

“Ɔsoro yɛ mʼahennwa,

na asase yɛ me nan ntiasoɔ.

Ɛdan bɛn na wobɛsi ama me?

Wobɛtumi asi ahomegyebea ama me?

2Ɛnyɛ me nsa na ɛyɛɛ yeinom nyinaa,

ɛna enti ɛbaa mu anaa?”

Awurade na ɔseɛ.

“Obi a mʼani sɔ no nie:

deɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ ne ahonu honhom,

na ne ho popo wɔ mʼasɛm ho.

3Nanso, obi a ɔde nantwinini bɔ afɔdeɛ no

saa ɔnipa no afɔdeɛ te sɛ onipa a wɔakum no de no abɔ afɔdeɛ,

na deɛ ɔde odwammaa ba no,

saa onipa no afɔdeɛ te sɛ ɔkraman a wɔakum no de no abɔ afɔdeɛ;

deɛ ɔbɔ aduane afɔdeɛ no

saa onipa no afɔdeɛ te sɛ prako mogya a wɔde bɔ afɔdeɛ,

deɛ ɔhye nnuhwam a ɛwɔ din no

saa onipa no afɔdeɛ no te sɛ deɛ wɔde som ɔbosom.

Wɔafa wɔn ankasa akwan

na wɔn ɔkra ani gye wɔn akyiwadeɛ ho;

4enti me nso mɛpɛ aniɛyaadeɛ ayɛ wɔn

na mede deɛ wɔsuro bɛba wɔn so.

Ɛfiri sɛ mefrɛeɛ no, obiara annye so,

mekasaeɛ no, obiara antie.

Wɔyɛɛ bɔne wɔ mʼani so

na wɔyɛɛ deɛ mempɛ.”

5Montie Awurade asɛm,

mo a mote nʼasɛm a mo ho popo:

“Mo nuanom mmarimma a me din enti wɔtane mo

na wɔatwa mo agya no, wɔka sɛ,

‘Monhyɛ Awurade animuonyam,

na yɛahunu mo anigyeɛ!’

Nanso wɔn anim bɛgu ase.

6Montie hooyɛ a ɛfiri kuropɔn no mu,

montie gyegyeegye a ɛfiri asɔredan no mu!

Ɛyɛ Awurade nnyegyeeɛ

a ɔde retua nʼatamfoɔ ka sɛdeɛ ɛfata wɔn.

7“Ansa na ɔbaa bɛkyem no,

ɔwo;

ansa na ɔbɛte awoɔyaa no,

ɔwo ɔbabarima.

8Hwan na wate biribi sei ho asɛm pɛn?

Hwan na wahunu biribi sei pɛn?

Wɔbɛtumi de da koro akyekyere ɔmansin

anaa wɔbɛtumi akyekyere ɔman ɛberɛ sin bi mu?

Nanso awoɔ ka Sion ara pɛ a

ɔwo ne mma.

9Mede obi bɛduru awokoɔ ano a

memma no nwo anaa?” Sɛdeɛ Awurade seɛ nie.

“Mesi awotwaa ano

ɛberɛ a awoɔ aduru so anaa?” Wo Onyankopɔn na ɔseɛ.

10Mo ne Yerusalem ani nnye na monni ahurisie mma no,

mo a modɔ no nyinaa;

mo ne no nsɛpɛ mo ho yie,

mo a modi ne ho awerɛhoɔ nyinaa.

11Mobɛnum nʼawerɛkyekyerɛ nufoɔ

no amee;

mobɛnom aboro so

na mo ani bɛgye deɛ abu so atra so no ho.

12Na yei ne deɛ Awurade seɛ:

“Mede asomdwoeɛ bɛma no sɛ asubɔnten,

ne amanaman no ahonya nso sɛ asutene a ayiri.

Mobɛnum na waturu mo wɔ ne basa so

na ɔbɛgye mo agorɔ wɔ nʼanankoroma so.

13Sɛdeɛ ɔbaa kyekye ne ba werɛ no

saa ara na mɛkyekye mo werɛ;

na mobɛnya awerɛkyekyerɛ wɔ Yerusalem.”

14Sɛ mohunu yei a, mo akoma ani bɛgye

na mobɛyɛ frɔmm sɛ ɛserɛ;

wɔbɛhunu Awurade nsa wɔ ne nkoa so,

nanso wɔbɛhunu nʼabufuhyeɛ wɔ nʼatamfoɔ so.

15Hwɛ, Awurade de ogya reba,

na ne nteaseɛnam te sɛ ntwahoframa;

ɔde nʼabufuo bɛba wɔ anibereɛ so,

na ɔde gyadɛreeɛ ayɛ nʼanimka.

16Ogya ne nʼakofena

na Awurade de bɛbu nnipa nyinaa atɛn,

na wɔn a wɔbɛtotɔ wɔ Awurade nsa ano bɛyɛ bebree.

17“Wɔn a wɔte wɔn ho na wɔdwira wɔn ho de kɔ nturo mu kɔsom abosom no, na wɔwe prakonam ne akusie ne nneɛma a ɛyɛ akyiwadeɛ no, wɔn nyinaa bɛhunu wɔn awieeɛ,” sɛdeɛ Awurade seɛ nie.

18“Esiane wɔn nneyɛɛ ne wɔn nsusuiɛ enti, me, mereba abɛboaboa amanaman ne kasa ahodoɔ ano, na wɔbɛba abɛhunu mʼanimuonyam.

19“Na mɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bi wɔ wɔn mu, na mede nkaeɛfoɔ no mu bi bɛkɔ amanaman no mu: Tarsis, Libiafoɔ ne Lidiafoɔ (wɔn a wɔagye edin wɔ agyantoɔ mu), Tubal ne Helafoɔ, ne nsupɔ a ɛwɔ akyirikyiri a wɔntee me din a ahyeta na wɔnhunuu mʼanimuonyam. Wɔbɛpae mu aka mʼanimuonyam wɔ amanaman mu. 20Na wɔde mo nuammarimanom nyinaa bɛfiri amanaman nyinaa so bɛba me bepɔ kronkron a ɛwɔ Yerusalem no so sɛ afɔrebɔdeɛ ama Awurade. Wɔtete apɔnkɔ so ne nteaseɛnam mu ne asako mu ne mfunumpɔnkɔ ne nyoma so bɛba,” sei na Awurade seɛ. “Wɔde wɔn bɛba sɛdeɛ Israelfoɔ de wɔn aduane afɔdeɛ kɔ Awurade asɔredan mu, wɔ afahyɛ nkuruwa a ɛho teɛ mu. 21Na mɛyi wɔn mu bi ayɛ asɔfoɔ ne Lewifoɔ,” Awurade, na ɔseɛ!

22“Sɛdeɛ ɔsorosoro foforɔ ne asase foforɔ bɛtena hɔ no, saa ara na mo din ne mo asefoɔ bɛtena hɔ,” sɛdeɛ Awurade seɛ nie. 23“Ɛfiri Ɔsrane Foforɔ baako kɔpem foforɔ, ɛfiri Homeda baako kɔsi foforɔ no, adasamma nyinaa bɛba abɛkoto me,” sɛdeɛ Awurade seɛ nie. 24“Na wɔbɛfiri adi akɔhunu wɔn a wɔtee atua tiaa me no afunu; wɔn asonsono renwu, na wɔn ogya nso rennum, na wɔn ho bɛyɛ adasamma nyinaa nwunu.”