Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Matthew 1

Genealogía de Jesucristo

Lc 3:23-38

Rt 4:18-22

1Cr 3:10-17

1Estos son los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham:

2Abraham fue el padre de Isaac;

Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y sus hermanos.

3Judá fue el padre de Fares y Zara (la madre fue Tamar);

Fares fue el padre de Esrom, y Esrom de Aram.

4Aram fue el padre de Aminadab;

Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón.

5Salmón fue el padre de Booz (la madre fue Rahab);

Booz de Obed (la madre fue Rut), y Obed de Isaí.

6Isaí fue el padre del rey David,

y el rey David de Salomón (la madre fue Betsabé,

que había sido esposa de Urías).

7Salomón fue el padre de Roboam;

Roboam de Abías, y Abías de Asa.

8Asa fue el padre de Josafat;

Josafat de Joram, y Joram de Uzías.

9Uzías fue el padre de Jotam;

Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías.

10Ezequías fue el padre de Manasés;

Manasés de Amós, y Amós de Josías.

11Josías, en el tiempo de la cautividad en Babilonia,

fue el padre de Jeconías y sus hermanos.

12Después del cautiverio, Jeconías fue el padre de Salatiel,

y Salatiel de Zorobabel.

13Zorobabel fue el padre de Abiud;

Abiud de Eliaquim, y Eliaquim de Azor.

14Azor fue el padre de Sadoc;

Sadoc de Aquim, y Aquim de Eliud.

15Eliud fue el padre de Eleazar;

Eleazar de Matán, y Matán de Jacob.

16Este Jacob fue el padre de José, el marido de María,

la cual fue la madre de Jesús, el llamado Cristo.

17Por tanto, desde Abraham hasta David hubo catorce generaciones; otras catorce desde David hasta la cautividad en Babilonia, y catorce más desde la cautividad en Babilonia hasta Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18El nacimiento de Jesucristo sucedió de este modo: María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de hacer vida conyugal se encontró encinta por la acción del Espíritu Santo. 19José, que era un hombre bueno y justo, al conocer el estado de María, y para no manchar su reputación, decidió separarse de ella en secreto. 20Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

—José, hijo de David, no tengas miedo de tomar como esposa a María, porque el hijo que ha concebido es del Espíritu Santo. 21Cuando ese hijo nazca, tú le pondrás por nombre Jesús. Lo llamarás así porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por boca del profeta, que dijo:

23”La virgen quedará encinta, y tendrá un hijo que se llamará Emanuel” (que significa: “Dios está con nosotros”).

24José, al despertar de aquel sueño, obedeció lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó por esposa a María.

25Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que nació su hijo, al que José puso el nombre de Jesús.

Visita de los sabios

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

1Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda şi fraţii acestuia,

lui Iuda i s-au născut Pereţ şi Zerah, mama lor fiind Tamar,

lui Pereţ i s-a născut Heţron,

lui Heţron i s-a născut Ram,

lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahşon,

lui Nahşon i s-a născut Salmon,

lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab,

lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut,

lui Obed i s-a născut Işai, iar lui Işai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soţia lui Urie,

lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

lui Asa i s-a născut Iehoşafat,

lui Iehoşafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10 lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia şi fraţii acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12 După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Şealtiel,

lui Şealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14 lui Azor i s-a născut Ţadok,

lui Ţadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15 lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Mattan,

lui Mattan i s-a născut Iacov,

16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[a].

17 Aşadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generaţii, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.[b]

Naşterea lui Isus Cristos

18 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe ascuns[c].

20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus[d], pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui!“

22 Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“[e], nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.

24 Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soţie, 25 dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.

Notas al pie

  1. Matei 1:16 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
  2. Matei 1:17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise fie pentru a relaţiona un anume individ în mod direct la un strămoş important, fie pentru a obţine numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de şapte, așa cum este în acest text
  3. Matei 1:19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre şi nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorţ; în Deut. 22:24 femeia logodită este numită soţie, iar în acest verset Iosif este numit soţul Mariei, chiar dacă erau doar logodiţi
  4. Matei 1:21 Isus este transcrierea în greacă a termenului ebraic Iosua (Ieşua), care înseamnă Domnul mântuie
  5. Matei 1:23 Vezi Isaia 7:14