New American Standard Bible

Psalm 109

Vengeance Invoked upon Adversaries.

For the choir director. A Psalm of David.

1O God of my praise,
Do not be silent!
For they have opened the [a]wicked and deceitful mouth against me;
They have spoken [b]against me with a lying tongue.
They have also surrounded me with words of hatred,
And fought against me without cause.
In return for my love they act as my accusers;
But I am in prayer.
Thus they have [c]repaid me evil for good
And hatred for my love.

Appoint a wicked man over him,
And let an [d]accuser stand at his right hand.
When he is judged, let him come forth guilty,
And let his prayer become sin.
Let his days be few;
Let another take his office.
Let his children be fatherless
And his wife a widow.
10 Let his children wander about and beg;
And let them seek sustenance [e]far from their ruined homes.
11 Let the creditor [f]seize all that he has,
And let strangers plunder the product of his labor.
12 Let there be none to [g]extend lovingkindness to him,
Nor any to be gracious to his fatherless children.
13 Let his posterity be [h]cut off;
In a following generation let their name be blotted out.

14 Let the iniquity of his fathers be remembered [i]before the Lord,
And do not let the sin of his mother be blotted out.
15 Let them be before the Lord continually,
That He may cut off their memory from the earth;
16 Because he did not remember to show lovingkindness,
But persecuted the afflicted and needy man,
And the despondent in heart, to put them to death.
17 He also loved cursing, so it came to him;
And he did not delight in blessing, so it was far from him.
18 But he clothed himself with cursing as with his garment,
And it entered into [j]his body like water
And like oil into his bones.
19 Let it be to him as a garment with which he covers himself,
And for a belt with which he constantly girds himself.
20 [k]Let this be the reward of my accusers from the Lord,
And of those who speak evil against my soul.

21 But You, O [l]God, the Lord, deal kindly with me for Your name’s sake;
Because Your lovingkindness is good, deliver me;
22 For I am afflicted and needy,
And [m]my heart is wounded within me.
23 I am passing like a shadow when it lengthens;
I am shaken off like the locust.
24 My knees [n]are weak from fasting,
And my flesh has grown lean, without fatness.
25 I also have become a reproach to them;
When they see me, they wag their head.

26 Help me, O Lord my God;
Save me according to Your lovingkindness.
27 [o]And let them know that this is Your hand;
You, Lord, have done it.
28 Let them curse, but You bless;
When they arise, they shall be ashamed,
But Your servant shall be glad.
29 [p]Let my accusers be clothed with dishonor,
And [q]let them cover themselves with their own shame as with a robe.

30 With my mouth I will give thanks abundantly to the Lord;
And in the midst of many I will praise Him.
31 For He stands at the right hand of the needy,
To save him from those who judge his soul.

Notas al pie

 1. Psalm 109:2 Lit wicked mouth and the deceitful
 2. Psalm 109:2 Lit with
 3. Psalm 109:5 Lit laid upon me
 4. Psalm 109:6 Or adversary, Satan
 5. Psalm 109:10 Or out of their desolate places
 6. Psalm 109:11 Lit ensnare, strike at
 7. Psalm 109:12 Lit continue
 8. Psalm 109:13 Lit for cutting off
 9. Psalm 109:14 Lit to
 10. Psalm 109:18 Lit his inward parts
 11. Psalm 109:20 Lit This is
 12. Psalm 109:21 Heb YHWH, usually rendered Lord
 13. Psalm 109:22 Lit one has pierced my heart within me
 14. Psalm 109:24 Or totter
 15. Psalm 109:27 Or That they may know
 16. Psalm 109:29 Or My accusers will be
 17. Psalm 109:29 Or they will cover

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 109

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mulungu amene ndimakutamandani,
    musakhale chete,
pakuti anthu oyipa ndi achinyengo
    atsekula pakamwa pawo kutsutsana nane;
    iwo ayankhula motsutsana nane ndi malilime abodza.
Andizungulira ndi mawu audani,
    amandinena popanda chifukwa.
Mʼmalo mwa chikondi changa amandineneza,
    koma ine ndine munthu wapemphero.
Iwo amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino,
    ndi udani mʼmalo mwa chikondi changa.

Sankhani munthu woyipa kuti amutsutse iye;
    lolani wotsutsa ayime ku dzanja lake lamanja.
Pamene aweruzidwa, apezeke kuti ndi wolakwa,
    ndipo mapemphero ake amutsutse.
Masiku ake akhale owerengeka;
    munthu wina atenge malo ake a utsogoleri.
Ana ake akhale amasiye
    ndipo mkazi wake akhale wopanda mwamuna.
10 Ana ake akhale oyendayenda ndi opemphapempha;
    apirikitsidwe kuchoka pa mabwinja a nyumba zawo.
11 Wokongoza alande zonse zimene ali nazo;
    alendo afunkhe ntchito za manja ake.
12 Pasapezeke ndi mmodzi yemwe womukomera mtima
    kapena kumvera chisoni ana ake amasiye.
13 Zidzukulu zake zithe nʼkufa,
    mayina awo afafanizidwe mu mʼbado wotsatirawo.
14 Mphulupulu za makolo ake zikumbukiridwe pamaso pa Yehova;
    tchimo la amayi ake lisadzafafanizidwe.
15 Machimo awo akhale pamaso pa Yehova nthawi zonse,
    kuti Iye achotse chikumbutso chawo pa dziko lapansi.

16 Pakuti iye sanaganizirepo zochita chifundo,
    koma anazunza mpaka kuwapha anthu osauka
    ndi osweka mtima.
17 Anakonda kutemberera,
    matembererowo abwerere kwa iye;
sanakondwe nʼkudalitsa anthu ena,
    choncho madalitso akhale kutali naye.
18 Anavala kutemberera ngati chovala;
    kutemberera kunalowa mʼthupi lake ngati madzi,
    kulowa mʼmafupa ake ngati mafuta.
19 Matemberero akhale ngati chofunda chodzikutira nacho,
    ngati lamba wovala tsiku ndi tsiku.
20 Awa akhale malipiro ochokera kwa Yehova pa onditsutsa anga,
    kwa iwo amene amayankhula zoyipa za ine.

21 Koma Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    muchite nane molingana ndi dzina lanu,
    chifukwa cha ubwino wa chikondi chanu, pulumutseni.
22 Pakuti ndine wosauka ndi wosowa,
    ndipo mtima wanga ukuwawa mʼkati mwanga.
23 Ndikuzimirira ngati mthunzi wa kumadzulo,
    ndapirikitsidwa ngati dzombe.
24 Mawondo anga afowoka chifukwa cha kusala zakudya,
    thupi langa lawonda ndi mutu wanga womwe.
25 Ndine chinthu chotonzedwa kwa otsutsana nane;
    akandiona, amapukusa mitu yawo.

26 Thandizeni Inu Yehova Mulungu wanga;
    pulumutseni molingana ndi chikondi chanu.
27 Adaniwo adziwe kuti limeneli ndi dzanja lanu,
    kuti Inu Yehova mwachita zimenezi.
28 Angathe kutemberera, koma Inu mudzadalitsa;
    pamene iwo andiputa adzachititsidwa manyazi,
    koma mtumiki wanu adzasangalala.
29 Onditsutsa adzavekedwa mnyozo,
    ndipo adzadzifunditsa manyazi ngati chovala.

30 Ndi pakamwa panga ndidzathokoza Yehova kwambiri;
    ndidzamutamanda mʼgulu lalikulu la anthu.
31 Popeza Iye amayima ku dzanja lamanja la munthu wosowayo,
    kupulumutsa moyo wake kwa iwo amene agamula molakwa.