New American Standard Bible

Mark 11

The Triumphal Entry

1As they *approached Jerusalem, at Bethphage and Bethany, near the Mount of Olives, He *sent two of His disciples, and *said to them, “Go into the village opposite you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied there, on which no one yet has ever sat; untie it and bring it here. If anyone says to you, ‘Why are you doing this?’ you say, ‘The Lord has need of it’; and immediately he [a]will send it back here.” They went away and found a colt tied at the door, outside in the street; and they *untied it. Some of the bystanders were saying to them, “What are you doing, untying the colt?” They spoke to them just as Jesus had told them, and they gave them permission. They *brought the colt to Jesus and put their coats on it; and He sat on it. And many spread their coats in the road, and others spread leafy branches which they had cut from the fields. Those who went in front and those who followed were shouting:

“Hosanna!
Blessed is He who comes in the name of the Lord;
10 Blessed is the coming kingdom of our father David;
Hosanna in the highest!”

11 Jesus entered Jerusalem and came into the temple; and after looking around at everything, He left for Bethany with the twelve, since it was already late.

12 On the next day, when they had left Bethany, He became hungry. 13 Seeing at a distance a fig tree in leaf, He went to see if perhaps He would find anything on it; and when He came to it, He found nothing but leaves, for it was not the season for figs. 14 He said to it, “May no one ever eat fruit from you again!” And His disciples were listening.

Jesus Drives Money Changers from the Temple

15 Then they *came to Jerusalem. And He entered the temple and began to drive out those who were buying and selling in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling [b]doves; 16 and He would not permit anyone to carry [c]merchandise through the temple. 17 And He began to teach and say to them, “Is it not written, ‘My house shall be called a house of prayer for all the nations’? But you have made it a robbers[d]den.” 18 The chief priests and the scribes heard this, and began seeking how to destroy Him; for they were afraid of Him, for the whole crowd was astonished at His teaching.

19 When evening came, [e]they would go out of the city.

20 As they were passing by in the morning, they saw the fig tree withered from the roots up. 21 Being reminded, Peter *said to Him, “Rabbi, look, the fig tree which You cursed has withered.” 22 And Jesus *answered saying to them, “Have faith in God. 23 Truly I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. 24 Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. 25 Whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. 26 [[f]But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions.”]

Jesus’ Authority Questioned

27 They *came again to Jerusalem. And as He was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders *came to Him, 28 and began saying to Him, “By what authority are You doing these things, or who gave You this authority to do these things?” 29 And Jesus said to them, “I will ask you one question, and you answer Me, and then I will tell you by what authority I do these things. 30 Was the baptism of John from heaven, or from men? Answer Me.” 31 They began reasoning among themselves, saying, “If we say, ‘From heaven,’ He will say, ‘Then why did you not believe him?’ 32 But [g]shall we say, ‘From men’?”—they were afraid of the people, for everyone considered John to have been a real prophet. 33 Answering Jesus, they *said, “We do not know.” And Jesus *said to them, “Nor [h]will I tell you by what authority I do these things.”

Notas al pie

 1. Mark 11:3 Lit sends
 2. Mark 11:15 Lit the doves
 3. Mark 11:16 Lit a vessel; i.e. a receptacle or implement of any kind
 4. Mark 11:17 Lit cave
 5. Mark 11:19 I.e. Jesus and His disciples
 6. Mark 11:26 Early mss do not contain this v
 7. Mark 11:32 Or if we say
 8. Mark 11:33 Lit do I tell

Ang Pulong Sa Dios

Marcos 11

Ang Madaogon nga Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem

1Sa dihang duol na sila si Jesus sa Jerusalem ug didto na sa mga baryo sa Betfage ug Betania nga anaa sa Bukid sa mga Olibo, gipauna ni Jesus ang duha niya ka sumusunod ug giingnan, “Pag-una kamo didto sa sunod nga baryo. Pagsulod ninyo, may makita kamo nga nating asno nga gihigot. Wala pa gayod kini kasakyi. Hubari ninyo ug dad-a dinhi. Kon may mangutana kaninyo, ‘Nganong ginahimo ninyo kini?’ tubaga ninyo, ‘Kinahanglanon kini sa Ginoo ug iuli ra kini dayon.’” Busa milakaw sila ug pag-abot nila didto sa baryo nakita nila ang nating asno sa daplin sa dalan nga nakahigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbaran nila kini, may mga nagatindog didto nga nangutana kanila, “Hoy, unsa nang inyong gibuhat? Nganong gibadbaran ninyo ang asno?” Ug gitubag nila ang mga tawo sumala sa giingon ni Jesus. Busa gipasagdan sila sa mga tawo. Pagkahuman niadto gidala nila ang asno kang Jesus. Pag-abot didto gihapinan nila kini sa ilang mga kupo ug gisakyan dayon ni Jesus paingon sa Jerusalem. Daghan nga mga tawo ang mibuklad sa ilang mga kupo sa dalan, ug ang uban mibutang ug mga sangang dahonon nga ilang gipamutol gikan sa uma. Ang mga nag-una kang Jesus ug ang mga nagsunod misinggit, “Dayegon ta ang Dios! Gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala![a] 10 Gipanalanginan sa Dios ang umaabot nga gingharian sa atong katigulangan nga si David! Dayegon ta ang Dios!”

11 Pag-abot ni Jesus sa Jerusalem, misulod siya sa templo. Mitan-aw siya sa tanan nga mga butang didto sa sulod. Pagkahuman, migawas siya tungod kay hapit na mosalop ang adlaw, ug miadto sa Betania uban sa iyang dose ka mga apostoles.

Gitunglo ni Jesus ang Kahoy nga Higera

12 Pagkaugma, sa pagbiya nila sa Betania balik sa Jerusalem, gigutom si Jesus. 13 Sa unahan, aduna siyay nakita nga kahoyng higera nga labong ug dahon. Busa giadtoan niya aron sa pagsusi kon may bunga kini, apan wala siyay nakita nga bunga kondili pulos lang dahon, kay dili pa kadto tingbunga sa higera. 14 Unya miingon si Jesus sa higera, “Gikan karon wala nay tawo nga makakaon sa imong bunga!” Nadungog sa iyang mga sumusunod ang iyang gisulti.

Ang Pag-abog ni Jesus sa mga Tawo Didto sa Templo

15 Pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo. Giabog niya ang mga tawo nga namaligya ug namalit didto sulod sa templo. Gipangtikwang niya ang mga lamisa sa mga nagapang-ilis ug kuwarta ug ang mga lingkoranan sa mga namaligya ug mga salampati nga ighahalad. 16 Wala siya motugot ni bisan kinsa nga magdala ug mga baligya agi sa hawanan sa templo. 17 Ug gitudloan niya ang mga tawo didto sulod sa templo nga nagaingon, “Dili ba nga miingon man ang Dios diha sa Kasulatan, ‘Ang akong balay tawgon nga balay nga alampoanan alang sa tanan nga nasod’?[b] Apan gihimo hinuon ninyo kini nga tagoanan sa mga tulisan.”[c]

18 Kadtong gihimo ni Jesus nadungog sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Kasugoan. Busa nangita sila ug pamaagi aron patyon siya. Apan nahadlok sila kaniya kay nahibulong gayod ang mga tawo sa iyang gipanudlo.

19 Sa pagkakilomkilom na, mibiya sa siyudad si Jesus ug ang iyang mga sumusunod.

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kahoy nga Higera

20 Pagkabuntag, sa dihang namalik sila padulong sa Jerusalem, didto na usab sila nangagi dapit sa kahoy nga higera, ug nakita nila nga nalaya kini ug patay na. 21 Nahinumdoman ni Pedro ang nahitabo. Busa miingon siya kang Jesus, “Magtutudlo, tan-awa ang kahoy nga higera nga imong gitunglo! Nalaya na!” 22 Miingon si Jesus kanila, “Tuo kamo sa Dios! 23 Ang tinuod, kon may pagtuo kamo, makamando kamo niining bukid, ‘Balhin ngadto sa dagat,’ ug kon nagatuo kamo nga kini mahitabo ug wala kamo magduhaduha, matuman kana sumala sa inyong gisulti. 24 Busa sultihan ko kamo nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa Dios pinaagi sa pag-ampo, tuohi nga nadawat na ninyo, ug madawat gayod ninyo kini. 25 Ug kon kamo mag-ampo, pasayloa una ninyo ang mga nakasala kaninyo aron ang inyong mga sala pasayloon usab sa inyong Amahan sa langit. 26 [Kay kon dili kamo mopasaylo sa uban, dili usab kamo pasayloon sa inyong Amahan nga anaa sa langit.]”

Ang Pagpangutana sa Katungod ni Jesus

27 Sa pag-abot nila sa Jerusalem, mibalik si Jesus sa templo. Ug samtang naglakaw siya sulod sa templo, miduol kaniya ang kadagkoan sa mga pari, mga magtutudlo sa Kasugoan, ug ang mga pangulo sa mga Judio. 28 Nangutana sila kang Jesus, “Unsa ba ang imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga dinhi sa templo? Ug kinsa ang naghatag kanimo ug katungod sa pagbuhat niini?” 29 Mitubag si Jesus kanila, “Mangutana usab ako kaninyo. Tubaga una ninyo ako, pagkahuman tubagon ko usab kamo kon unsay akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. 30 Kang kinsa ba naggikan ang katungod ni Juan sa pagbautismo, sa Dios ba o sa tawo? Tubaga ninyo ako!” 31 Naglalisay sila kon unsa ang ilang itubag, “Kon moingon kita nga ‘Gikan sa Dios,’ moingon siya, ‘Nganong wala kamo motuo kang Juan?’ 32 Apan kon moingon kita nga ‘Gikan sa tawo,’ masuko kanato ang mga tawo.” (Nahadlok sila sa mga tawo kay mituo man ang mga tawo nga si Juan propeta sa Dios.) 33 Busa mitubag sila kang Jesus, “Wala kami masayod.” Ug miingon si Jesus kanila, “Kon mao kana dili ko usab kamo sultihan kon diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat niini.”

Notas al pie

 1. Marcos 11:9 Tan-awa usab ang Salmo 118:26.
 2. Marcos 11:17 Tan-awa usab ang Isa. 56:7.
 3. Marcos 11:17 Tan-awa usab ang Jer. 7:11.