New American Standard Bible

1 Chronicles 4

Line of Hur, Asher

1The sons of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Hur and Shobal. Reaiah the son of Shobal [a]became the father of Jahath, and Jahath became the father of Ahumai and Lahad. These were the families of the Zorathites. These were the [b]sons of Etam: Jezreel, Ishma and Idbash; and the name of their sister was Hazzelelponi. Penuel was the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These were the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah, the father of Bethlehem. Ashhur, the father of Tekoa, had two wives, Helah and Naarah. Naarah bore him Ahuzzam, Hepher, Temeni and Haahashtari. These were the sons of Naarah. The sons of Helah were Zereth, [c]Izhar and Ethnan. Koz became the father of Anub and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum. Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez saying, “Because I bore him with pain.” 10 Now Jabez called on the God of Israel, saying, “Oh that You would bless me indeed and enlarge my border, and that Your hand might be with me, and that You would keep me from harm that it may not pain me!” And God granted him what he requested.

11 Chelub the brother of Shuhah became the father of Mehir, who was the father of Eshton. 12 Eshton became the father of Beth-rapha and Paseah, and Tehinnah the father of [d]Ir-nahash. These are the men of Recah.

13 Now the sons of Kenaz were Othniel and Seraiah. And the sons of Othniel were Hathath and Meonothai. 14 Meonothai became the father of Ophrah, and Seraiah became the father of Joab the father of [e]Ge-harashim, for they were craftsmen. 15 The sons of Caleb the son of Jephunneh were Iru, Elah and Naam; and the [f]son of Elah was [g]Kenaz. 16 The sons of Jehallelel were Ziph and Ziphah, Tiria and Asarel. 17 The [h]sons of Ezrah were Jether, Mered, Epher and Jalon. ([i]And these are the sons of Bithia the daughter of Pharaoh, whom Mered took) and she conceived and bore Miriam, Shammai and Ishbah the father of Eshtemoa. 18 His Jewish wife bore Jered the father of Gedor, and Heber the father of Soco, and Jekuthiel the father of Zanoah. 19 The sons of the wife of Hodiah, the sister of Naham, were the [j]fathers of Keilah the Garmite and Eshtemoa the Maacathite. 20 The sons of Shimon were Amnon and Rinnah, Benhanan and Tilon. And the sons of Ishi were Zoheth and Ben-zoheth. 21 The sons of Shelah the son of Judah were Er the father of Lecah and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of the linen workers at Beth-ashbea; 22 and Jokim, the men of Cozeba, Joash, Saraph, who ruled in Moab, and Jashubi-lehem. And the [k]records are ancient. 23 These were the potters and the inhabitants of Netaim and Gederah; they lived there with the king for his work.

Descendants of Simeon

24 The sons of Simeon were [l]Nemuel and Jamin, [m]Jarib, [n]Zerah, Shaul; 25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son. 26 The sons of Mishma were Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son. 27 Now Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brothers did not have many sons, nor did all their family multiply like the sons of Judah. 28 They lived at Beersheba, Moladah and Hazar-shual, 29 at Bilhah, Ezem, Tolad, 30 Bethuel, Hormah, Ziklag, 31 Beth-marcaboth, Hazar-susim, Beth-biri and Shaaraim. These were their cities until the reign of David. 32 Their villages were Etam, Ain, Rimmon, Tochen and Ashan, five cities; 33 and all their villages that were around the same cities as far as [o]Baal. These were their settlements, and they have their genealogy.

34 Meshobab and Jamlech and Joshah the son of Amaziah, 35 and Joel and Jehu the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel, 36 and Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah, 37 Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah; 38 these mentioned by name were leaders in their families; and their fathers’ houses increased greatly. 39 They went to the entrance of Gedor, even to the east side of the valley, to seek pasture for their flocks. 40 They found rich and good pasture, and the land was broad and quiet and peaceful; for those who lived there formerly were Hamites. 41 These, recorded by name, came in the days of Hezekiah king of Judah, and [p]attacked their tents and the Meunites who were found there, and destroyed them utterly to this day, and lived in their place, because there was pasture there for their flocks. 42 From them, from the sons of Simeon, five hundred men went to Mount Seir, with Pelatiah, Neariah, Rephaiah and Uzziel, the sons of Ishi, as their leaders. 43 They [q]destroyed the remnant of the Amalekites who escaped, and have lived there to this day.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 4:2 Lit begot, and so throughout the ch
 2. 1 Chronicles 4:3 So with some ancient versions; Heb father
 3. 1 Chronicles 4:7 Another reading is Zohar
 4. 1 Chronicles 4:12 Or the city of Nahash
 5. 1 Chronicles 4:14 Or valley of craftsmen
 6. 1 Chronicles 4:15 Lit sons
 7. 1 Chronicles 4:15 Lit and Kenaz
 8. 1 Chronicles 4:17 Lit son
 9. 1 Chronicles 4:17 In the Heb the words in () are at the end of v 18
 10. 1 Chronicles 4:19 Lit father
 11. 1 Chronicles 4:22 Lit words
 12. 1 Chronicles 4:24 In Gen 46:10 and Ex 6:15, Jemuel
 13. 1 Chronicles 4:24 In Num 26:12, Jachin
 14. 1 Chronicles 4:24 In Gen 46:10 and Ex 6:15, Zohar
 15. 1 Chronicles 4:33 In Josh 19:8, Baalath
 16. 1 Chronicles 4:41 Lit smote
 17. 1 Chronicles 4:43 Lit smote

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 4

Alţi urmaşi ai lui Iuda

1Fiii lui Iuda au fost: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

Lui Reaia, fiul lui Şobal, i s-a născut Iahat,

iar lui Iahat – Ahumai şi Lahad. Aceştia au alcătuit clanurile ţoratiţilor.

Fiii[a] lui Etam au fost: Izreel, Işma şi Idbaş. Sora lor se numea Haţlel-Poni.

Penuel a fost tatăl lui Ghedor,

Ezer a fost tatăl lui Huşa.

Aceştia au fost urmaşii lui Hur, întâiul născut al lui Efrata şi tatăl[b] lui Betleem.

Aşhur, tatăl lui Tekoa, a avut două soţii: Hela şi Naara.

Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari. Aceştia au fost fiii

născuţi de Naara.

Fiii Helei au fost: Ţeret, Ţohar[c] şi Etnan.

Din Coţ provin Anub, Haţoveva şi clanurile lui Aharhel, fiul lui Harum.

Iabeţ a fost mai renumit decât fraţii săi. Mama lui îl numise Iabeţ[d], zicând: „L-am născut cu mari dureri.“ 10 Iabeţ L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „Oh, de m-ai binecuvânta şi mi-ai lărgi hotarele! Fie mâna Ta cu mine şi păzeşte-mă de rău ca să nu ajung în durere!“ Şi Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse.

11 Lui Chelub, fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir, care a fost tatăl lui Eşton.

12 Lui Eşton i s-a născut Bet-Rafa, Paseah şi Tehina, întemeietorul cetăţii Nahaş[e]. Aceştia sunt bărbaţii care provin din Reca.

13 Fiii lui Chenaz au fost Otniel şi Seraia.

Fiii lui Otniel au fost Hatat şi Meonotai[f].

14 Lui Meonotai i s-a născut Ofra,

iar lui Seraia – Ioab, întemeietorul Văii Meşteşugarilor[g], căci erau

meşteşugari.

15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune, au fost: Iru, Ela şi Naam.

Fiul lui Ela a fost Chenaz.

16 Fiii lui Iehalel-El au fost: Zif, Zifa, Tiria şi Asarel.

17 Fii lui Ezra au fost: Ieter, Mered, Efer şi Ialon.

Una din soţiile[h] lui Mered i-a născut pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

18 (Soţia lui iudeică îi născuse pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iekutiel, tatăl lui Zanoah.)

Aceştia au fost fiii Bitiei, fiica lui Faraon, cu care s-a căsătorit Mered.

19 Fiii soţiei lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl garmitului Cheila şi maakatitul Eştemoa[i].

20 Fiii lui Simon au fost: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon.

Fiii lui Işi au fost: Zohet şi Ben-Zohet.

21 Urmaşii lui Şela, fiul lui Iuda, au fost: Er, tatăl lui Leca, Lada, tatăl lui Mareşa, clanurile ţesătorilor de in subţire din Bet-Aşbea, 22 Iochim şi bărbaţii din Cozeba, Ioaş, Saraf, cel care a stăpânit peste Moab, şi Iaşubi-Lehem.

(Aceste date sunt vechi.) 23 Ei erau olari şi locuiau în Netaim şi în Ghedera. Ei locuiau acolo împreună cu regele şi erau în slujba lui.

Urmaşii lui Simeon

24 Urmaşii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul;

25 fiul acestuia, Şalum;

fiul acestuia, Mibsam;

fiul acestuia, Mişma.

26 Urmaşii lui Mişma au fost: Hamuel, fiul său;

fiul acestuia, Zacur;

fiul acestuia, Şimei.

27 Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice, dar fraţii lui nu au avut mulţi fii; prin urmare, întregul lor clan nu a devenit atât de numeros precum fiii lui Iuda.

28 Ei au locuit în Beer-Şeba, Molada, Haţar-Şual,

29 Bilha, Eţem, Tolad,

30 Betuel, Horma, Ţiklag,

31 Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Biri şi Şaarayim.

Acestea au fost cetăţile lor până în perioada domniei lui David.

32 Printre aşezările lor mai erau şi Etam, Ayin, Rimon, Tochen şi Aşan, – cinci cetăţi, – 33 precum şi toate aşezările din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat[j].

Acestea au fost aşezările lor şi înscrierile lor genealogice.

34 Meşobab, Iamlek, Ioşa, fiul lui Amaţia,

35 Ioel, Iehu, fiul lui Ioşibia,

fiul lui Seraia,

fiul lui Asiel,

36 Elioenai, Iaakova, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia

37 şi Ziza,

fiul lui Şifi,

fiul lui Alon,

fiul lui Iedaia,

fiul lui Şimri,

fiul lui Şemaia

38 – aceştia, menţionaţi pe nume, au fost conducători în clanurile lor. Familiile lor au devenit o mare mulţime. 39 Ei s-au dus înspre intrarea Ghedorului, până la răsăritul văii, ca să caute păşune pentru turmele lor. 40 Au găsit păşune grasă şi bună; ţinutul era larg, liniştit şi paşnic. Locuitorii care au fost înainte acolo proveneau din Ham. 41 Aceştia, menţionaţi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, regele lui Iuda, şi le-au atacat corturile, iar pe meuniţii pe care i-au găsit acolo i-au nimicit[k], după cum se vede şi astăzi, şi s-au aşezat ei în locul lor, deoarece acolo era păşune pentru turmele lor. 42 Dintre aceştia, adică dintre simeoniţi, au plecat spre muntele Seir cinci sute de bărbaţi, având drept căpetenii pe Pelatia, pe Nearia, pe Refaia şi pe Uziel – toţi fii ai lui Işi. 43 Au nimicit rămăşiţa amalekiţilor care scăpase şi au locuit ei acolo până în ziua de azi.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 4:3 Câteva mss LXX, VUL; TM: tatăl; sensul ebraic al propoziţiei este nesigur
 2. 1 Cronici 4:4 Tată poate însemna şi strămoş sau fondator; în multe locuri din acest capitol
 3. 1 Cronici 4:7 Sau: Iţhar
 4. 1 Cronici 4:9 Iabeţ sună asemănător cu termenul ebraic pentru durere
 5. 1 Cronici 4:12 Lit.: tatăl lui Ir-Nahaş
 6. 1 Cronici 4:13 Câteva mss LXX, VUL; TM nu conţine Meonotai
 7. 1 Cronici 4:14 Lit.: tatăl lui Ge-Haraşim
 8. 1 Cronici 4:17 Probabil fiica lui Faraon, din v. 18
 9. 1 Cronici 4:19 Sensul versetului în ebraică este nesigur
 10. 1 Cronici 4:33 Câteva mss LXX (vezi şi Ios. 19:8); TM: Baal
 11. 1 Cronici 4:41 Vezi nota de la 2:7