New American Standard Bible

1 Chronicles 1

Genealogy from Adam

1Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham and Japheth.

The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech and Tiras. The sons of Gomer were Ashkenaz, [a]Diphath, and Togarmah. The sons of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim and [b]Rodanim.

The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Raama and Sabteca; and the sons of Raamah were Sheba and Dedan. 10 Cush [c]became the father of Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.

11 Mizraim became the father of the people of Lud, Anam, Lehab, Naphtuh, 12 Pathrus, Casluh, from which the [d]Philistines came, and Caphtor.

13 Canaan became the father of Sidon, his firstborn, Heth, 14 and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, 15 the Hivites, the Arkites, the Sinites, 16 the Arvadites, the Zemarites and the Hamathites.

17 The sons of Shem were Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether and [e]Meshech. 18 Arpachshad became the father of Shelah and Shelah became the father of Eber. 19 Two sons were born to Eber, the name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother’s name was Joktan. 20 Joktan became the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 [f]Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab; all these were the sons of Joktan.

24 Shem, Arpachshad, Shelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, that is Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael. 29 These are their genealogies: the firstborn of Ishmael was Nebaioth, then Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah; these were the sons of Ishmael. 32 The sons of Keturah, Abraham’s concubine, whom she bore, were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. And the sons of Jokshan were Sheba and Dedan. 33 The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were the sons of Keturah.

34 Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac were Esau and Israel. 35 The sons of Esau were Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah. 36 The sons of Eliphaz were Teman, Omar, [g]Zephi, Gatam, Kenaz, Timna and Amalek. 37 The sons of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. 38 The sons of Seir were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan. 39 The sons of Lotan were Hori and [h]Homam; and Lotan’s sister was Timna. 40 The sons of Shobal were [i]Alian, Manahath, Ebal, [j]Shephi and Onam. And the sons of Zibeon were Aiah and Anah. 41 The [k]son of Anah was Dishon. And the sons of Dishon were [l]Hamran, Eshban, Ithran and Cheran. 42 The sons of Ezer were Bilhan, Zaavan and [m]Jaakan. The sons of Dishan were Uz and Aran.

43 Now these are the kings who reigned in the land of Edom before any king of the sons of Israel reigned. Bela was the son of Beor, and the name of his city was Dinhabah. 44 When Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah became king in his place. 45 When Jobab died, Husham of the land of the Temanites became king in his place. 46 When Husham died, Hadad the son of Bedad, who [n]defeated Midian in the field of Moab, became king in his place; and the name of his city was Avith. 47 When Hadad died, Samlah of Masrekah became king in his place. 48 When Samlah died, Shaul of Rehoboth by the River became king in his place. 49 When Shaul died, Baal-hanan the son of Achbor became king in his place. 50 When Baal-hanan died, [o]Hadad became king in his place; and the name of his city was [p]Pai, and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. 51 Then Hadad died.

Now the chiefs of Edom were: chief Timna, chief [q]Aliah, chief Jetheth, 52 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon, 53 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar, 54 chief Magdiel, chief Iram. These were the chiefs of Edom.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 1:6 In Gen 10:3, Riphath
 2. 1 Chronicles 1:7 In Gen 10:4, Dodanim
 3. 1 Chronicles 1:10 Lit begot, and so throughout the ch
 4. 1 Chronicles 1:12 Or people of Pelisht
 5. 1 Chronicles 1:17 In Gen 10:23, Mash
 6. 1 Chronicles 1:22 In Gen 10:28, Obal
 7. 1 Chronicles 1:36 In Gen 36:11, Zepho
 8. 1 Chronicles 1:39 In Gen 36:22, Hemam
 9. 1 Chronicles 1:40 In Gen 36:23, Alvan
 10. 1 Chronicles 1:40 In Gen 36:23, Shepho
 11. 1 Chronicles 1:41 Lit sons
 12. 1 Chronicles 1:41 In Gen 36:26, Hemdan
 13. 1 Chronicles 1:42 Or Akan, as in Gen 36:27
 14. 1 Chronicles 1:46 Lit smote
 15. 1 Chronicles 1:50 In Gen 36:39, Hadar
 16. 1 Chronicles 1:50 In Gen 36:39, Pau
 17. 1 Chronicles 1:51 In Gen 36:40, Alvah

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Kronika 1

Ìran Adamu títí de Abrahamu

Títí dé ọmọkùnrin Noa

1Adamu, Seti, Enoṣi,

Kenani, Mahalaleli, Jaredi,

Enoku, Metusela, Lameki,

Noa.

Àwọn ọmọ Noa: Ṣemu, Hamu àti Jafeti.

Àwọn Ọmọ Jafeti

Àwọn ọmọ Jafeti ni:

Gomeri, Magogu, Madai; Jafani, Tubali, Meṣeki àti Tirasi.

Àwọn ọmọ Gomeri ni:

Aṣkenasi, Rifàti àti Togarma.

Àwọn ọmọ Jafani ni:

Eliṣa, Tarṣiṣi, Kittimu, àti Dodanimu.

Àwọn ọmọ Hamu

Àwọn ọmọ Hamu ni:

Kuṣi, Misraimu, Puti, àti Kenaani.

Àwọn ọmọ Kuṣi ni:

Seba, Hafila, Sabta, Raama, àti Ṣabteka.

Àwọn ọmọ Raama:

Ṣeba àti Dedani.

10 Kuṣi sì bí Nimrodu:

Ẹni tí ó di alágbára jagunjagun ní ayé.

11 Misraimu sì bí

Ludimu, Anamimu, Lehabimu, Naftuhimu, 12 Patrusimu, Kasluhimu, (láti ọ̀dọ̀ ẹni tí àwọn ará Filistini ti wá) àti àwọn ará Kaftorimu.

13 Kenaani sì bí Sidoni àkọ́bí rẹ̀,

àti Heti, 14 Àti àwọn ará Jebusi, àti àwọn ará Amori, àti àwọn ará Girgaṣi, 15 àti àwọn ará Hifi, àti àwọn ará Arki, àti àwọn ará Sini, 16 àti àwọn ará Arfadi, àti àwọn ará Ṣemari, àti àwọn ará Hamati.

Àwọn ará Ṣemu.

17 Àwọn ọmọ Ṣemu ni:

Elamu, Aṣuri, Arfakṣadi, Ludi àti Aramu.

Àwọn ọmọ Aramu:

Usi, Huli, Geteri, àti Meṣeki.

18 Arfakṣadi sì bí Ṣela,

Ṣela sì bí Eberi.

19 Eberi sì bí ọmọ méjì:

ọ̀kan ń jẹ́ Pelegi, nítorí ní ìgbà ọjọ́ rẹ̀ ni ilẹ̀ ya; orúkọ arákùnrin rẹ̀ ni Joktani.

20 Joktani sì bí

Almodadi, Ṣelefi, Hasarmafeti, Jera. 21 Hadoramu, Usali, Dikla, 22 Ebali, Abimaeli, Ṣeba. 23 Ofiri, Hafila, àti Jobabu. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Joktani.

24 Ṣemu, Arfakṣadi, Ṣela,

25 Eberi, Pelegi. Reu,

26 Serugu, Nahori, Tẹra:

27 Àti Abramu (tí ń ṣe Abrahamu).

Ìdílé Abrahamu

28 Àwọn ọmọ Abrahamu: Isaaki àti Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Hagari

29 Èyí ni àwọn ọmọ náà:

Nebaioti àkọ́bí Iṣmaeli: Kedari, Adbeeli, Mibsamu, 30 Miṣima, Duma, Massa, Hadadi, Tema, 31 Jeturi, Nafiṣi, àti Kedema.

Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Ketura

32 Àwọn ọmọ Ketura, obìnrin Abrahamu:

Simrani, Jokṣani Medani, Midiani Iṣbaki àti Ṣua.

Àwọn ọmọ Jokṣani:

Ṣeba àti Dedani.

33 Àwọn ọmọ Midiani:

Efani, Eferi, Hanoku, Abida àti Eldaa.

Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ìran Ketura.

Àwọn Ìran Sara

34 Abrahamu sì jẹ́ baba Isaaki:

Àwọn ọmọ Isaaki:

Esau àti Israẹli.

Àwọn ọmọ Esau

35 Àwọn ọmọ Esau:

Elifasi, Reueli, Jeuṣi, Jalamu, àti Kora.

36 Àwọn ọmọ Elifasi:

Temani, Omari, Sefi, Gatamu àti Kenasi;

láti Timna: Amaleki.

37 Àwọn ọmọ Reueli:

Nahati, Sera, Ṣamma àti Missa.

Àwọn ènìyàn Seiri ní Edomu

38 Àwọn ọmọ Seiri:

Lotani, Ṣobali, Sibeoni, Ana, Diṣoni, Eseri àti Diṣani.

39 Àwọn ọmọ Lotani:

Hori àti Homamu: Timna sì ni arábìnrin Lotani.

40 Àwọn ọmọ Ṣobali:

Afiani, Manahati, Ebali, Ṣefo àti Onamu.

Àwọn ọmọ Sibeoni:

Aiah àti Ana.

41 Àwọn ọmọ Ana:

Diṣoni.

Àwọn ọmọ Diṣoni:

Hemdani, Eṣbani, Itrani, àti Kerani.

42 Àwọn ọmọ Eseri:

Bilhani, Saafani àti Akani.

Àwọn ọmọ Diṣani:

Usi àti Arani.

Àwọn alákòóso Edomu

43 Àwọn wọ̀nyí ni ọba tí ó jẹ ní Edomu, kí ó tó di pé ọba kankan jẹ lórí Israẹli:

Bela ọmọ Beori, orúkọ ìlú rẹ̀ ni Dinhaba.

44 Nígbà tí Bela kú, Jobabu ọmọ Sera ti Bosra sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

45 Nígbà tí Jobabu kú, Huṣamu láti ilẹ̀ Temani sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

46 Nígbà tí Huṣamu kú, Hadadi ọmọ Bedadi tí ó kọlu Midiani ní ìgbẹ́ Moabu, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Afiti.

47 Nígbà tí Hadadi sì kú, Samla láti Masreka, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

48 Samla sì kú, Saulu ti Rehoboti létí odò sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀

49 Nígbà tí Saulu kú, Baali-Hanani, ọmọ Akbori jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

50 Nígbà tí Baali-Hanani kú, Hadadi ni ó jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Pau; orúkọ ìyàwó sì ni Mehetabeeli ọmọbìnrin Matiredi, ọmọbìnrin Mesahabu. 51 Hadadi sì kú pẹ̀lú.

Àwọn baálẹ̀ Edomu ni:

baálẹ̀ Timna, baálẹ̀ Alfa, baálẹ̀ Jeteti 52 baálẹ̀ Oholibama, baálẹ̀ Ela, baálẹ̀ Pinoni. 53 baálẹ̀ Kenasi, baálẹ̀ Temani, baálẹ̀ Mibsari, 54 Magdieli àti Iramu.

Àwọn wọ̀nyí ni baálẹ̀ Edomu.