Nkwa Asem

Nnwom 134

Kamfo Onyankopɔn

1Awurade asomfo nyinaa, mommra mmɛkamfo no, mo a mosom wɔ ne fi anadwo no nyinaa. Momma mo nsa so wɔ fie hɔ na monkamfo Awurade!

Awurade a ɔbɔɔ soro ne asase no nhyira wo mfi Sion!

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 134

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่ปรนนิบัติรับใช้ยามค่ำคืนในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงชูมือของท่านในสถานนมัสการ
และสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ทรงอวยพรท่านจากศิโยน