Nkwa Asem

Nnwom 119

Awurade mmara

1Nhyira nka wɔn a wɔn asetena yɛ pɛ, na wodi Awurade mmara so. Nhyira nka wɔn a wofi wɔn koma nyinaa mu di n’ahyɛde so. Wɔnyɛɛ mfomso. Wɔnam Awurade akwan so. Awurade, wo na wohyɛɛ mmara maa yɛn na wokae se yɛnni so nokwarem. Mewɔ anidaso yiye sɛ medi w’asɛm so. Sɛ meyɛ aso ma w’ahyɛde a, m’anim rengu ase.

Mesua w’atɛntrenee yi; mede koma a emu tew bɛkamfo wo. Medi wo mmara so; nnyaw me.

Osetie wɔ Awurade mmara ho

Ɛbɛyɛ dɛn na aberante abɔ ɔbra pa? Ɛsɛ sɛ odi wo mmara so. 10 Mifi me koma nyinaa mu pɛ sɛ mesom wo. Mma mennyɛ asoɔden wɔ wo mmara no so di ho. 11 Mede wo mmara no sie me koma mu sɛnea merenyɛ bɔne ntia wo.

12 Mekamfo wo, O Awurade; kyerɛ me w’akwan. 13 Mɛpae mu mati mmara a woahyɛ ama me no nyinaa mu. 14 M’ani gye sɛ medi wo mmara so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 15 Misua wo mmara na mehwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ mu. 16 M’ani gye wo mmara ho; me werɛ remfi w’ahyɛde da.

Awurade mmara mu ahotɔ

17 Yɛ me wo somfo yiye, sɛnea mɛtena ase na m’adi wo nkyerɛkyerɛ so. 18 Bue m’ani na minhu nokware a ɛyɛ nwonwa wɔ wo mmara no mu. 19 Mewɔ asase yi so mmere tiaa bi; mfa wo mmara no nhintaw me. 20 Me koma ani agyina sɛ ebehu w’atemmu bere nyinaa.

21 Woka ahantanfo anim. Nnome nka wɔn a wobuu wo mmara so. 22 Gye me fi wɔn kasatia ne wɔn atwetwesi mu efisɛ, madi wo mmara so. 23 Ahene hyia pam me tiri so, nanso mesua wo nkyerɛkyerɛ. 24 Wo mmara ma m’ani gye; ɛyɛ me fotufo.

Awurade mmara so di ho nsua

25 Wɔadi me so ma meda mfutuma mu; kanyan me sɛnea woahyɛ me bɔ no. 26 Mekaa nea mayɛ nyinaa ma wubuaa me; kyerɛ me w’akwan. 27 Boa me na mente wo mmara no ase na mede wo nkyerɛkyerɛ no bɛkɔ adwenem.

28 Awerɛhow ahyɛ me so; hyɛ me den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 29 Mma memmfa ɔkwan bɔne so na wo yiyedi mu, kyerɛ me wo mmara. 30 Maka se mɛyɛ osetie. Matie w’atemmu. 31 Awurade, madi wo nkyerɛkyerɛ akyi; mma m’anim nngu ase. 32 Mede ahosɛpɛw bedi w’ahyɛde so efisɛ, wobɛma mate ase yiye.

Ntease ho mpaebɔ

33 Kyerɛkyerɛ me wo mmara no ase, Awurade, na medi so mmere nyinaa mu. 34 Kyerɛ wo mmara no mu kyerɛ me na medi so; mede me koma nyinaa bedi so. 35 Ma menyɛ osetie mma wo mmara no efisɛ, emu na menya ahotɔ.

36 Ma me ɔpɛ pa na minni wo mmara no so sen sɛ mɛyɛ ɔdefo. 37 Mma minnni nneɛma a ɛho nni mfaso akyi; yɛ me adɔe sɛnea woahyɛ me bɔ no. 38 Hyɛ me wo bɔ; wo somfo; ɛbɔ a wohyɛ wɔn a wotie wo no.

39 Gye me fi kasatia a misuro mu; w’atemmu yɛ nwonwa. 40 Mepɛ sɛ midi wo mmara so; ma me nkwa foforo efisɛ, woyɛ trenee.

Awurade mmara no mu ahotoso

41 Ma minhu dɔ a wodɔ me, Awurade, na gye me nkwa sɛnea wohyɛɛ bɔ no. 42 Afei metumi mabua wɔn a wɔkasa tia me no efisɛ, migye w’asɛm no midi.

43 Ma menka nokware daa efisɛ, m’anidaso wɔ w’atemmu mu. 44 Mɛkae wo mmara no daa daa. 45 Mɛfa me ho adi kora kora efisɛ, mebɔ mmɔden sɛ metie wo nkyerɛkyerɛ. 46 Mɛbɔ wo mmara no dawuru akyerɛ ahene na m’ani renwu.

47 M’ani gye sɛ midi wo mmara no so efisɛ, medɔ mmara no. 48 Mibu wo mmara no, dɔ no. Mɛdwene wo nkyerɛkyerɛ no ho.

Awurade mmara no mu ahotoso

49 Kae bɔ a woahyɛ me, wo somfo no; ama manya anidaso. 50 M’amanehunu mu mpo, wokyekyee me werɛ efisɛ, wo bɔhyɛ no maa me nkwa. 51 Daa ahantanfo bu me animtia, nanso mentwee me ho mfii wo mmara no ho. 52 Mekae wo tete atemmu no a, na me werɛ akyekye, O Awurade. 53 Sɛ mihu sɛ amumɔyɛfo rebu wo mmara no so a, na me bo afuw. 54 Me bra kakra a mebɔɔ wɔ asase so no, mehyehyɛɛ wo mmara no ho dwom. 55 Anadwo, mekae wo, Awurade, na midwen wo mmara no ho. 56 Minya m’ahotɔ fi wo mmara a midi so no mu.

Awurade mmara no sodi

57 Wo ara na mehwehwɛ wo, O Awurade; mehyɛ bɔ sɛ, medi wo mmara no so. 58 Mede me koma nyinaa srɛ wo sɛ, hu me mmɔbɔ sɛnea wahyɛ bɔ no! 59 Masesa me suban na mehyɛ bɔ sɛ medi wo nkyerɛkyerɛ so. 60 Medi wo mmara no so a meretwentwɛn me nan ase. 61 Amumɔyɛfo asum me firi nanso me werɛ mfi wo mmara no.

62 Ɔdasum, mesɔre kamfo wo w’atɛntrenee ho. 63 Wɔn a wɔsom wo ne wɔn a wodi wo mmara so yɛ me nnamfo. 64 Awurade, wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no ahyɛ asase so ma; kyerɛ me w’ahyɛde.

Awurade mmara sodi mfaso

65 Woadi wo bɔhyɛ so Awurade, na wuye ma me, wo somfo. 66 Ma me nyansa ne adwene efisɛ, migye wo mmara no di. 67 Bere a na wotwe m’aso no, na meyɛ mfomso nanso afei, medi w’asɛm so. 68 Wowɔ adɔe, kyerɛ me wo mmara no.

69 Ahantanfo adi atoro afa me ho, nanso mede me koma nyinaa di wo nkyerɛkyerɛ so. 70 Saa nnipa yi nni ntease, nanso mewɔ anigye wo mmara no mu.

71 Na m’asotwe no fata me efisɛ, ɛma misuaa wo mmara no. 72 Mmara a wode mae no ho baa me mfaso sen wiase sika nyinaa.

Nokware a ɛwɔ Awurade mmara mu

73 Wo na wobɔɔ me na wokoraa me asomdwoe mu; ma me ntease sɛnea metumi asua wo mmara no. 74 Wɔn a wodi wo ni no hu me a, wɔn ani begye efisɛ, migye wo bɔhyɛ no di.

75 Minim sɛ wubu atɛntrenee, Awurade, na wotwee m’aso efisɛ, woyɛ ɔnokwafo. 76 Ma wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nkyekye me werɛ sɛnea woahyɛ me a meyɛ wo somfo bɔ no. 77 Hu me mmɔbɔ, na mɛtena ase efisɛ, m’ani gye wo mmara no ho.

78 Ma ahantanfo a wɔka nsɛm a enni mu gu me so no ani nwu. Me de, midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 79 Ma wɔn a wodi wo ni no mmra me nkyɛn; wɔn a wonim wo mmara nyinaa. 80 Ma minni wo mmara so pɛpɛɛpɛ na nkogu aniwu amma me so.

Ogye mpaebɔ

81 Mayɛ mmerɛw, Awurade; meretwɛn sɛ wubegye me. Migye w’asɛm midi. 82 M’ani ahwɛ wo bɔ a wohyɛɛ me no kwan abrɛ, bere a mibisa se, “Bere bɛn na wobɛboa me?” no. 83 Me ho mfaso asa sɛ akotokyiwa a wɔatow akyene, nanso me werɛ mfi wahyɛde no. 84 Mentwɛn nkosi da bɛn? Da bɛn na wobɛtwe wɔn a wɔtaa me no aso? 85 Ahantanfo a wonni wo mmara so no atu amoa de asum me firi. 86 W’ahyɛde nyinaa yɛ nokware; nnipa nam atoro so taa me; boa me! 87 Wɔreyɛ anya me akum me, nanso mempoo w’ahyɛde no. 88 Wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no nti, yɛ me adɔe sɛnea medi wo mmara no so.

Awurade mmara mu gyidi

89 O Awurade, w’asɛm no bɛtena hɔ daa daa; ɛwɔ ɔsoro daa nyinaa. 90 Wo nokwasɛm wɔ hɔ mfe nyinaa. Wode asase adua baabi, na etim hɔ. 91 W’ahyɛde nti, nneɛma nyinaa wɔ hɔ besi nnɛ efisɛ, wɔn nyinaa yɛ w’asomfo.

92 Sɛ wo mmara mma me anigye a, anka ɔhaw bekum me. 93 Meremmu wo nkyerɛkyerɛ no so da efisɛ, ɛno na ama mete ase. 94 Meyɛ wo de; gye me nkwa! Mabɔ mmɔden sɛ medi w’ahyɛde so. 95 Amumɔyɛfo retwɛn pɛ sɛ wokum me nanso medwinnwen wo mmara no ho.

96 Mahu sɛ biribiara wɔ nea ɛkɔpem; nanso w’ahyɛde no ho nni asɛm.

Awurade mmara no ho dɔ

97 Medɔ wo mmara no dodo! Midwen ho bere biara. 98 W’ahyɛde ka me ho bere biara. Ɛma m’ani tew sen m’atamfo. 99 Mete ase yiye sen m’akyerɛkyerɛfo efisɛ, midwen wo nkyerɛkyerɛ ho komm. 100 Mewɔ nyansa sen nkwakoraa efisɛ, midi w’ahyɛde so.

101 Mapa bɔne su nyinaa efisɛ, mepɛ sɛ midi w’asɛm so. 102 Minnyaa wo nkyerɛkyerɛ no mu efisɛ, wone me kyerɛkyerɛfo. 103 Wo nkyerɛkyerɛ no yɛ dɛ dodo. Ɛyɛ dɛ sen ɛwo. 104 Misua nyansa fi wo mmara no mu, ɛno nti, mikyi suban bɔne.

Hann a efi Awurade mmara mu

105 W’asɛm yɛ kanea a ɛkyerɛ me kwan na ɛyɛ me kwan so kanea. 106 Medi me bɔhyɛ so na madi wo nkyerɛkyerɛ so.

107 Awurade, m’amanehunu mu yɛ den dodo; hyɛ me nkwa mu den sɛnea woahyɛ me bɔ no. 108 Gye m’aseda mpae, O Awurade, na kyerɛ me w’ahyɛde. 109 Masiesie me ho sɛ mɛhwere me nkwa; me werɛ mfii wo mmara. 110 Amumɔyɛfo sum me firi nanso, mimmuu w’ahyɛde so. 111 W’ahyɛde yɛ m’agyapade daa; ɛhyɛ me koma anigye. 112 Maka se medi wo mmara so kosi sɛ mewu.

Guankɔbea a ɛwɔ Awurade mmara mu

113 Mikyi wɔn a wɔmfa wɔn ho nyinaa nto wo so; nanso medɔ wo mmara no. 114 Wone me guankɔbea, me hwɛfo. Mede m’anidaso hyɛ wo bɔ no mu. 115 Mo, nnebɔneyɛfo nyinaa, mumfi me so nkɔ. Medi me Nyankopɔn ahyɛde so. 116 Ma me ahoɔden sɛnea wohyɛɛ me bɔ no na mɛtena ase. Nni me huammɔ wɔ m’anidaso mu. 117 So me mu na menya nkwa na daa medi w’ahyɛde so.

118 Wopo obiara a onni wo mmara so. Wɔn adwemmɔne no ho nni mfaso. 119 Wo ne amumɔyɛfo di no sɛ wura, enti mepɛ wo nkyerɛkyerɛ. 120 Esiane wo nti, misuro; w’atemmu ama ehu ahyɛ me ma.

Osetie a wɔyɛ ma Awurade mmara

121 Mayɛ nea ɛteɛ na ɛyɛ pɛ. Nnyaa me mma m’atamfo! 122 Hyɛ bɔ sɛ wobɛboa wo somfo. Mma ahantanfo nhyɛ me so. 123 Mahwɛ wo nkwagye, wo gye kwan ama m’ani abu. 124 Ma wo daa dɔ no nka me na kyerɛkyerɛ me w’ahyɛde. 125 Meyɛ wo somfo; ma me ntease na mahu wo nkyerɛkyerɛ.

126 Awurade, bere aso sɛ woyɛ biribi efisɛ, nnipa rebu mmara so. 127 Medɔ w’ahyɛde sen sikakɔkɔɔ, sikakɔkɔɔ a ɛyɛ fɛ pa ara mpo. 128 Enti midi wo nkyerɛkyerɛ so; mekyi akwammɔne.

Pɛ a wɔpɛ Awurade mmara sodi

129 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nwonwa. Mede me koma nyinaa tie. 130 Wo nkyerɛkyerɛ no kyerɛ me hann na ɛma nea onnim no nyansa. 131 Mede ahopere bue manom pɛ w’ahyɛde akyi kwan.

132 Dan w’ani hwɛ me na hu me mmɔbɔ sɛnea woyɛ ma wɔn a wɔdɔ wo no. 133 Sɛnea woahyɛ me bɔ no, mma mennhwe ase. Mma bɔne nni me so. 134 Gye me fi wɔn a wɔhyɛ me so no nsam, sɛnea medi w’ahyɛde so. 135 Ma ba a woba me nkyɛn no nhyira me, na kyerɛ me wo mmara. 136 Me nusu gu te sɛ asubɔnten efisɛ, nnipa ntie wo mmara.

Atɛntrenee a ɛwɔ Awurade mmara mu

137 Woyɛ ɔtreneeni, Awurade, na wo mmara nso yɛ pɛ. 138 Mmara a wode ama no ye na ɛteɛ. 139 M’abufuw hyehye me sɛ ogya efisɛ, m’atamfo mmu w’ahyɛde no. 140 Akyinnye nni wo bɔhyɛ ho! M’ani gye ho! 141 Menka hwee, na wommu me, nanso mempo wo nkyerɛkyerɛ no.

142 Wo treneeyɛ bɛtena hɔ daa daa. Wo mmara no yɛ nokware daa. 143 Ɔhaw ne ahopere ahyɛ me ma nanso w’ahyɛde ma me ahosɛpɛw. 144 Wo nkyerɛkyerɛ yɛ nokware daa; kyɛ me ntease na mɛtena ase.

Ogye mpaebɔ

145 Mede me koma nyinaa mefrɛ wo. Gye me so, Awurade, na medi w’ahyɛde so. 146 Mefrɛ wo; gye me na medi wo mmara so. 147 Ansa na owia bepue no, mɛfrɛ wo na woaboa me. Mede me ho to wo bɔhyɛ no so. 148 Anadwo nyinaa menna na midwen wo nkyerɛkyerɛ no ho. 149 Esiane sɛ wo dɔ wɔ hɔ daa nti, tie me; O Awurade, hu me mmɔbɔ na fa me nkwa sie!

150 Atirimɔdenfo a wɔtaa me no retwiw bɛn me; nnipa a wonni wo mmara so no. 151 Nanso wobɛn me, Awurade, na w’ahyɛde nyinaa tim hɔ daa. 152 Mmere bi a atwam no, misuaa wo nkyerɛkyerɛ; woma ɛtenaa hɔ daa daa.

Mmoa

153 Hwɛ amane a merehu na gye me nkwa efisɛ, mempoo wo mmara no. 154 Bɔ me ho ban na menne me ho. Gye me nkwa sɛnea woahyɛ me bɔ no. 155 Wɔrennye amumɔyɛfo nkwa efisɛ, wonni wo mmara so. 156 Nanso, Awurade, w’ahummɔbɔ so; hu me mmɔbɔ na gye me nkwa.

157 Mewɔ atamfo ne wɔn a wɔhyɛ me so pii, nanso mimmu wo mmara no so. 158 Sɛ mehwɛ saa nkontompofo no a, wɔn ho yɛ me tan efisɛ, wonni w’ahyɛde so. 159 Hwɛ sɛnea m’ani gye wo nkyerɛkyerɛ ho, Awurade. Wo dɔ nsakra, enti gye me! 160 Wo mmara no koma yɛ nokware na w’atɛntrenee nyinaa wɔ hɔ daa.

Awurade mmara mu ahofama

161 Tumidifo bi taa me kwa, nanso mede nidi ma wo mmara. 162 Wo bɔhyɛ no ma me ahotɔ; me ho tɔ me sɛ obi a watu agyapade bi ahu. 163 Mikyi nkontompo nyinaa na m’ani gye wo mmara no ho. 164 Meda wo ase mpɛn ason da biara wɔ w’atɛntrenee no ho.

165 Wɔn a wɔpɛ wo mmara no wɔ banbɔ a biribiara rentumi mma wɔnhwe ase. 166 Metwɛn sɛ wubegye me, Awurade, na meyɛ nea wohyɛ me. 167 Midi wo nkyerɛkyerɛ so. Me dɔ no wɔ me koma mu nyinaa. 168 Midi w’ahyɛde ne wo nkyerɛkyerɛ so; wuhu nea meyɛ nyinaa.

Mmoa mpaebɔ

169 Ma me sufrɛ nnu w’anim, Awurade! Ma me ntease sɛnea woahyɛ me bɔ no. 170 Tie me mpaebɔ na gye me sɛnea wo bɔhyɛ kyerɛ no. 171 Mɛkamfo wo daa efisɛ, wokyerɛ me wo mmara. 172 Mɛto wo mmara no ho dwom efisɛ, w’ahyɛde yɛ nokware. 173 Daa siesie wo ho sɛ wobɛboa me efisɛ, midi w’ahyɛde akyi. 174 M’ani agyina wo nkwagye mmoa, O Awurade! Menya ahotɔ wɔ wo mmoa no mu. 175 Ma me nkwa sɛnea metumi akamfo wo. Wo nkyerɛkyerɛ no mmoa me.

176 Mikyinkyin sɛ oguan a wayera enti bɛhwehwɛ me, wo somfo, efisɛ, mempoo wo mmara no.

Amplified Bible

Psalm 119

Meditations and Prayers Relating to the Law of God.

[a]Aleph.

1How blessed and favored by God are those whose way is blameless [those with personal integrity, the upright, the guileless],
Who walk in the law [and who are guided by the precepts and revealed will] of the Lord.

Blessed and favored by God are those who keep His testimonies,
And who [consistently] seek Him and long for Him with all their heart.

They do no unrighteousness;
They walk in His ways.

You have ordained Your precepts,
That we should follow them with [careful] diligence.

Oh, that my ways may be established
To observe and keep Your statutes [obediently accepting and honoring them]!

Then I will not be ashamed
When I look [with respect] to all Your commandments [as my guide].

I will give thanks to You with an upright heart,
When I learn [through discipline] Your righteous judgments [for my transgressions].

I shall keep Your statutes;
Do not utterly abandon me [when I fail].

Beth.


How can a young man keep his way pure?
By keeping watch [on himself] according to Your word [conforming his life to Your precepts].
10 
With all my heart I have sought You, [inquiring of You and longing for You];
Do not let me wander from Your commandments [neither through ignorance nor by willful disobedience].
11 
Your word I have treasured and stored in my heart,
That I may not sin against You.
12 
Blessed and reverently praised are You, O Lord;
Teach me Your statutes.
13 
With my lips I have told of
All the ordinances of Your mouth.
14 
I have rejoiced in the way of Your testimonies,
As much as in all riches.
15 
I will meditate on Your precepts
And [thoughtfully] regard Your ways [the path of life established by Your precepts].
16 
I will delight in Your statutes;
I will not forget Your word.

Gimel.

17 
Deal bountifully with Your servant,
That I may live and keep Your word [treasuring it and being guided by it day by day].
18 
Open my eyes [to spiritual truth] so that I may behold
Wonderful things from Your law.
19 
I am a stranger on the earth;
Do not hide Your commandments from me.
20 
My soul is crushed with longing
For Your ordinances at all times.
21 
You rebuke the presumptuous and arrogant, the cursed ones,
Who wander from Your commandments.
22 
Take reproach and contempt away from me,
For I observe Your testimonies.
23 
Even though princes sit and talk to one another against me,
Your servant meditates on Your statutes.
24 
Your testimonies also are my delight
And my counselors.

Daleth.

25 
My earthly life clings to the dust;
Revive and refresh me according to Your word.
26 
I have told of my ways, and You have answered me;
Teach me Your statutes.
27 
Make me understand the way of Your precepts,
So that I will meditate (focus my thoughts) on Your wonderful works.
28 
My soul dissolves because of grief;
Renew and strengthen me according to [the promises of] Your word.
29 
Remove from me the way of falsehood and unfaithfulness,
And graciously grant me Your law.
30 
I have chosen the faithful way;
I have placed Your ordinances before me.
31 
I cling tightly to Your testimonies;
O Lord, do not put me to shame!
32 
I will run the way of Your commandments [with purpose],
For You will give me a heart that is willing.

He.

33 
Teach me, O Lord, the way of Your statutes,
And I will [steadfastly] observe it to the end.
34 
Give me understanding [a teachable heart and the ability to learn], that I may keep Your law;
And observe it with all my heart.
35 
Make me walk in the path of Your commandments,
For I delight in it.
36 
Incline my heart to Your testimonies
And not to dishonest gain and envy.
37 
Turn my eyes away from vanity [all those worldly, meaningless things that distract—let Your priorities be mine],
And restore me [with renewed energy] in Your ways.
38 
Establish Your word and confirm Your promise to Your servant,
As that which produces [awe-inspired] reverence for You.
39 
Turn away my reproach which I dread,
For Your ordinances are good.
40 
I long for Your precepts;
Renew me through Your righteousness.

Vav.

41 
May Your lovingkindness also come to me, O Lord,
Your salvation according to Your promise;
42 
So I will have an answer for the one who taunts me,
For I trust [completely] in Your word [and its reliability].
43 
And do not take the word of truth utterly out of my mouth,
For I wait for Your ordinances.
44 
I will keep Your law continually,
Forever and ever [writing Your precepts on my heart].
45 
And I will walk at liberty,
For I seek and deeply long for Your precepts.
46 
I will also speak of Your testimonies before kings
And shall not be ashamed.
47 
For I shall delight in Your commandments,
Which I love.
48 
And I shall lift up my hands to Your commandments,
Which I love;
And I will meditate on Your statutes.

Zayin.

49 
Remember [always] the word and promise to Your servant,
In which You have made me hope.
50 
This is my comfort in my affliction,
That Your word has revived me and given me life.
51 
The arrogant utterly ridicule me,
Yet I do not turn away from Your law.
52 
I have remembered [carefully] Your ancient ordinances, O Lord,
And I have taken comfort.
53 
Burning indignation has seized me because of the wicked,
Who [b]reject Your law.
54 
Your statutes are my songs
In the house of my pilgrimage.
55 
O Lord, I remember Your name in the night,
And keep Your law.
56 
This has become mine [as the gift of Your grace],
That I observe Your precepts [accepting them with loving obedience].

Heth.

57 
The Lord is my portion;
I have promised to keep Your words.
58 
I sought Your favor with all my heart;
Be merciful and gracious to me according to Your promise.
59 
I considered my ways
And turned my feet to [follow and obey] Your testimonies.
60 
I hurried and did not delay
To keep Your commandments.
61 
The cords of the wicked have encircled and ensnared me,
But I have not forgotten Your law.
62 
At midnight I will rise to give thanks to You
Because of Your righteous ordinances.
63 
I am a companion of all who [reverently] fear You,
And of those who keep and honor Your precepts.
64 
The earth, O Lord, is full of Your lovingkindness and goodness;
Teach me Your statutes.

Teth.

65 
You have dealt well with Your servant,
O Lord, according to Your promise.
66 
Teach me good judgment (discernment) and knowledge,
For I have believed and trusted and relied on Your commandments.
67 
Before I was afflicted I went astray,
But now I keep and honor Your word [with loving obedience].
68 
You are good and do good;
Teach me Your statutes.
69 
The arrogant have forged a lie against me,
But I will keep Your precepts with all my heart.
70 
Their heart is insensitive like fat [their minds are dull and brutal],
But I delight in Your law.
71 
It is good for me that I have been afflicted,
That I may learn Your statutes.
72 
The law from Your mouth is better to me
Than thousands of gold and silver pieces.

Yodh.

73 
Your hands have made me and established me;
Give me understanding and a teachable heart, that I may learn Your commandments.
74 
May those who [reverently] fear You see me and be glad,
Because I wait for Your word.
75 
I know, O Lord, that Your judgments are fair,
And that in faithfulness You have disciplined me.
76 
O may Your lovingkindness and graciousness comfort me,
According to Your word (promise) to Your servant.
77 
Let Your compassion come to me that I may live,
For Your law is my delight.
78 
Let the arrogant be ashamed and humiliated, for they sabotage me with a lie;
But I will meditate on Your precepts.
79 
May those who fear You [with submissive wonder] turn to me,
Even those who have known Your testimonies.
80 
May my heart be blameless in Your statutes,
So that I will not be ashamed.

Kaph.

81 
My soul languishes and grows weak for Your salvation;
I wait for Your word.
82 
My eyes fail [with longing, watching] for [the fulfillment of] Your promise,
Saying, “When will You comfort me?”
83 
For I have become like a wineskin [blackened and shriveled] in the smoke [in which it hangs],
Yet I do not forget Your statutes.
84 
How many are the days of Your servant [which he must endure]?
When will You execute judgment on those who persecute me?
85 
The arrogant (godless) have dug pits for me,
Men who do not conform to Your law.
86 
All Your commandments are faithful and trustworthy.
They have persecuted me with a lie; help me [Lord]!
87 
They had almost destroyed me on earth,
But as for me, I did not [c]turn away from Your precepts.
88 
According to Your steadfast love refresh me and give me life,
So that I may keep and obey the testimony of Your mouth.

Lamedh.

89 
Forever, O Lord,
Your word is settled in heaven [standing firm and unchangeable].
90 
Your faithfulness continues from generation to generation;
You have established the earth, and it stands [securely].
91 
They continue this day according to Your ordinances,
For all things [all parts of the universe] are Your servants.
92 
If Your law had not been my delight,
Then I would have perished in my time of trouble.
93 
I will never forget Your precepts,
For by them You have revived me and given me life.
94 
I am Yours, save me [as Your own];
For I have [diligently] sought Your precepts and required them [as my greatest need].
95 
The wicked wait for me to destroy me,
But I will consider Your testimonies.
96 
I have seen that all [human] perfection has its limits [no matter how grand and perfect and noble];
Your commandment is exceedingly broad and extends without limits [into eternity].

Mem.

97 
Oh, how I love Your law!
It is my meditation all the day.
98 
Your commandments make me wiser than my enemies,
For Your words are always with me.
99 
I have better understanding and deeper insight than all my teachers [because of Your word],
For Your testimonies are my meditation.
100 
I understand more than the aged [who have not observed Your precepts],
Because I have observed and kept Your precepts.
101 
I have restrained my feet from every evil way,
That I may keep Your word.
102 
I have not turned aside from Your ordinances,
For You Yourself have taught me.
103 
How sweet are Your words to my taste,
Sweeter than honey to my mouth!
104 
From Your precepts I get understanding;
Therefore I hate every false way.

Nun.

105 
Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.
106 
I have sworn [an oath] and have confirmed it,
That I will keep Your righteous ordinances.
107 
I am greatly afflicted;
Renew and revive me [giving me life], O Lord, according to Your word.
108 
Accept and take pleasure in the freewill offerings of my mouth, O Lord,
And teach me Your ordinances.
109 
My life is continually [d]in my hand,
Yet I do not forget Your law.
110 
The wicked have laid a snare for me,
Yet I do not wander from Your precepts.
111 
I have taken Your testimonies as a heritage forever,
For they are the joy of my heart.
112 
I have inclined my heart to perform Your statutes
Forever, even to the end.

Samekh.

113 
I hate those who are double-minded,
But I love and treasure Your law.
114 
You are my hiding place and my shield;
I wait for Your word.
115 
Leave me, you evildoers,
That I may keep the commandments of my God [honoring and obeying them].
116 
Uphold me according to Your word [of promise], so that I may live;
And do not let me be ashamed of my hope [in Your great goodness].
117 
Uphold me that I may be safe,
That I may have regard for Your statutes continually.
118 
You have turned Your back on all those who wander from Your statutes,
For their deceitfulness is useless.
119 
You have removed all the wicked of the earth like dross [for they have no value];
Therefore I love Your testimonies.
120 
My flesh trembles in [reverent] fear of You,
And I am afraid and in awe of Your judgments.

Ayin.

121 
I have done justice and righteousness;
Do not leave me to those who oppress me.
122 
Be the guarantee for Your servant for good [as Judah was the guarantee for Benjamin];
Do not let the arrogant oppress me.
123 
My eyes fail [with longing, watching] for [the fulfillment of] Your salvation,
And for [the fulfillment of] Your righteous word.
124 
Deal with Your servant according to Your [gracious] lovingkindness,
And teach me Your statutes.
125 
I am Your servant; give me understanding [the ability to learn and a teachable heart]
That I may know Your testimonies.
126 
It is time for the Lord to act;
They have broken Your law.
127 
Therefore I love Your commandments more than gold,
Yes, more than refined gold.
128 
Therefore I esteem as right all Your precepts concerning everything;
I hate every false way.

Pe.

129 
Your testimonies are wonderful;
Therefore my soul keeps them.
130 
The unfolding of Your [glorious] words give light;
Their unfolding gives understanding to the simple (childlike).
131 
I opened my mouth and panted [with anticipation],
Because I longed for Your commandments.
132 
Turn to me and be gracious to me and show me favor,
As is Your way to those who love Your name.
133 
Establish my footsteps in [the way of] Your word;
Do not let any human weakness have power over me [causing me to be separated from You].
134 
Redeem me from the oppression of man;
That I may keep Your precepts.
135 
Make Your face shine [with pleasure] upon Your servant,
And teach me Your statutes.
136 
My eyes weep streams of water
Because people do not keep Your law.

Tsadhe.

137 
Righteous are You, O Lord,
And upright are Your judgments.
138 
You have commanded Your testimonies in righteousness
And in great faithfulness.
139 
My zeal has [completely] consumed me,
Because my enemies have forgotten Your words.
140 
Your word is very pure (refined);
Therefore Your servant loves it.
141 
I am small and despised,
But I do not forget Your precepts.
142 
Your righteousness is an everlasting righteousness,
And Your law is truth.
143 
Trouble and anguish have found me,
Yet Your commandments are my delight and my joy.
144 
Your righteous testimonies are everlasting;
Give me understanding [the ability to learn and a teachable heart] that I may live.

Qoph.

145 
I cried with all my heart; answer me, O Lord!
I will observe Your statutes.
146 
I cried to You; save me
And I will keep Your testimonies.
147 
I rise before dawn and cry [in prayer] for help;
I wait for Your word.
148 
My eyes anticipate the night watches and I awake before the call of the watchman,
That I may meditate on Your word.
149 
Hear my voice according to Your [steadfast] lovingkindness;
O Lord, renew and refresh me according to Your ordinances.
150 
Those who follow after wickedness approach;
They are far from Your law.
151 
You are near, O Lord,
And all Your commandments are truth.
152 
Of old I have known from Your testimonies
That You have founded them forever.

Resh.

153 
Look upon my agony and rescue me,
For I do not forget Your law.
154 
Plead my cause and redeem me;
Revive me and give me life according to [the promise of] Your word.
155 
Salvation is far from the wicked,
For they do not seek Your statutes.
156 
Great are Your tender mercies and steadfast love, O Lord;
Revive me and give me life according to Your ordinances.
157 
Many are my persecutors and my adversaries,
Yet I do not turn away from Your testimonies.
158 
I see the treacherous and loathe them,
Because they do not respect Your law.
159 
Consider how I love Your precepts;
Revive me and give me life, O Lord, according to Your lovingkindness.
160 
The sum of Your word is truth [the full meaning of all Your precepts],
And every one of Your righteous ordinances endures forever.

Shin.

161 
Princes persecute me without cause,
But my heart stands in [reverent] awe of Your words [so I can expect You to help me].
162 
I rejoice at Your word,
As one who finds great treasure.
163 
I hate and detest falsehood,
But I love Your law.
164 
[e]Seven times a day I praise You,
Because of Your righteous ordinances.
165 
Those who love Your law have great peace;
Nothing makes them stumble.
166 
I hope and wait [with complete confidence] for Your salvation, O Lord,
And I do Your commandments.
167 
My soul keeps Your testimonies [hearing and accepting and obeying them];
I love them greatly.
168 
I keep Your precepts and Your testimonies,
For all my ways are [fully known] before You.

Tav.

169 
Let my [mournful] cry come before You, O Lord;
Give me understanding [the ability to learn and a teachable heart] according to Your word [of promise].
170 
Let my supplication come before You;
Deliver me according to Your word.
171 
Let my lips speak praise [with thanksgiving],
For You teach me Your statutes.
172 
Let my tongue sing [praise for the fulfillment] of Your word,
For all Your commandments are righteous.
173 
Let Your hand be ready to help me,
For I have chosen Your precepts.
174 
I long for Your salvation, O Lord,
And Your law is my delight.
175 
Let my soul live that it may praise You,
And let Your ordinances help me.
176 
I have gone astray like a lost sheep;
Seek Your servant, for I do not forget Your commandments.

Notas al pie

  1. Psalm 119:1 This long Psalm (176 verses) consists of separate units, each of which has its first word beginning with a consecutive letter of the Hebrew alphabet as a memory aid. The first verse begins with the first letter of the alphabet, aleph (first letter of the word blessed), and the last unit of the Psalm (vv 169-176) begins with tav, the last letter of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 119:53 Lit forsake.
  3. Psalm 119:87 Lit forsake.
  4. Psalm 119:109 I.e. in danger.
  5. Psalm 119:164 The number seven sometimes represents a continuing action or a sufficiently high number of actions (cf Matt 18:21).