Nkwa Asem

Kolosefo 1

Nkyia

1Saa krataa yi fi Paulo a ɛnam Onyankopɔn pɛ so nti, ɔyɛ Kristo somafo no ne yɛn nua Timoteo nkyɛn.

De kɔma ahotefo a wɔwɔ Kolose a wɔyɛ Kristo mu gyidifo no: Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn nka mo.

Aseda ne mpaebɔ

Bere biara a yɛbɔ mpae ma mo no, yɛda Onyankopɔn a ɔyɛ Awurade Yesu Kristo Agya no ase. Efisɛ, yɛate mo gyidi a mowɔ wɔ Kristo Yesu mu ne dɔ a modɔ ahotefo no. Da a edi kan a motee Asɛmpa no, munyaa mu anidaso a ɛwɔ hɔ ma mo. Enti mo gyidi ne mo dɔ a mowɔ no gyina mo anidaso a mowɔ a wɔakora no wɔ ɔsoro ama mo no so. Efi da a edi kan a motee Onyankopɔn adom na muhuu sɛnea ɛte no, Asɛmpa no de nhyira abrɛ wiase mmaa nyinaa, na trɛw ara na ɛretrɛw sɛnea muhu no wɔ mo mu no.

Ɛnam Epafra a ɔyɛ yɛn nua somfo a ɔde gyidi yɛ Kristo adwuma ma yɛn no so na muhuu eyi. Ɔkaa ɔdɔ a Honhom no de ama mo no kyerɛɛ yɛn.

Esiane saa nti, efi bere a yɛtee mo nka no, yɛbɔ mpae ma mo daa. Yebisa Onyankopɔn sɛ omfi ne pɛ mu mma mo nyansa ne ntease a ne Honhom de ma no. 10 Ɛba saa a na mubetumi atena ase sɛnea Awurade hwehwɛ na bere biara nso, mobɛyɛ nea ɛsɔ n’ani. Dwuma biara a mubedi no, ɛbɛsow aba pa na mubenyin wɔ Onyankopɔn ho nimdeɛ mu.

11 Yɛrebɔ mpae nso sɛ ne tumi ne n’ahoɔden bɛhyɛ mo ma sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkwan biara so, mode Awurade mu ahosɛpɛw ne boasetɔ begyina biribiara ano. 12 Momfa ahosɛpɛw nna Agya no a ɛnam ne so nti, moanya nea Onyankopɔn akora so ama n’ahotefo a wɔwɔ ne hann no mu no bi no ase. 13 Ogyee yɛn fii sum tumi ase de yɛn baa ne dɔ Ba no ahenni mu dwoodwoo, 14 na ne nti na wɔama yɛade yɛn ho na wɔde yɛn bɔne akyɛ yɛn.

15 Kristo yɛ Onyankopɔn a wonhu no no sɛso. Ɔno ne Abakan a odi abɔde nyinaa so. 16 Efisɛ, ɛnam ne so na Onyankopɔn bɔɔ biribiara a ɛwɔ soro ne asase so, nea wohu ne nea wonhu, honhom mu atumfo, awuranom ne ahemfo. Onyankopɔn nam ne so na ɔbɔɔ wiase nyinaa na ɔbɔ maa no nso. 17 Na ɔwɔ hɔ ansa na wɔrebɔ biribiara na ne mu na biribiara nya n’afa pɛpɛɛpɛ. 18 Asafo no yɛ ne nipadua; na ɔno na ɔyɛ asafo no ti. Ɔno na nipadua no nkwa fi no. Ɔno ne Abakan a wonyanee no fii awufo mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nko ara bedi ade nyinaa mu kan. 19 Efi Onyankopɔn no ankasa pɛ mu na Ɔba no anya Onyankopɔn su nyinaa wɔ ne mu. 20 Ɛnam ne Ba no so na Onyankopɔn fi ne pɛ mu de wiase nyinaa san bɛhyɛɛ ɔno ankasa ase. Onyankopɔn nam ne Ba no wu a owui asɛnnua so no de asomdwoe bae, enti ɔde nneɛma a ɛwɔ asase so ne ɔsoro nyinaa ahyɛ n’ase.

21  Bere bi a atwam no, esiane sɛ na moyɛ bɔne na modwene bɔne ho nti, na mo ne Onyankopɔn ntam kwan ware a na moyɛ n’atamfo nso. 22 Nanso ɛnam ne Ba no wu so nti, Onyankopɔn afa mo nnamfo sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛyɛ kronn a bɔne biara nni mo ho wɔ n’anim. 23 Ɛsɛ sɛ mokɔ so ma mo gyidi mu yɛ den a momma ho kwan mma mo anidaso a munyaa no da a edi kan a motee Asɛmpa no nhinhim. Saa Asɛmpa a wɔka kyerɛ nnipa nyinaa yi nti, na me, Paulo, mebɛyɛɛ ɔsomfo no.

Paulo brɛ asafo no ho

24 Ɛyɛ me anigye sɛ merebrɛ mo ho. Menam me honam mu amane a merehu so boa nea aka wɔ Kristo amanehunu a ohui wɔ ne honam mu a egyina hɔ ma asafo no no.

25 Onyankopɔn a mo yiye di nti, ɔde saa dwuma yi hyɛɛ me nsa no ayɛ me asafo no somfo. Dwumadi no yɛ n’asɛm no ka, 26 a ɛyɛ ahintasɛm a mfe bebree a atwam no, ɔde hintaw adasamma nanso afei de, wada no adi akyerɛ n’ahotefo. 27 Onyankopɔn nhyehyɛe ne sɛ, ɔbɛda n’ahintasɛm a anuonyam wɔ mu no adi akyerɛ n’ahotefo. Ahintasɛm no ne sɛ: Kristo te mo mu; n’asekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn anuonyam no ka mo.

28 Ɛno nti, yɛka Kristo ho asɛm kyerɛ nnipa nyinaa. Yɛnam adwene pa so bɔ obiara kɔkɔ kyerɛkyerɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a obiara a yɛde no bɛhyɛ Onyankopɔn nsa no, na ɔyɛ onipa a n’adwene mu abue na ɔne Kristo nso ayɛ baako. 29 Ansa na metumi adi saa dwuma no, na efi tumi a Kristo nam n’ahoɔden so de ama me no.

Korean Living Bible

골로새서 1

1하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수님의 사도가 된 나 바울과 형제 디모데는

골로새에 있는 성도들과 그리스도를 믿는 형제들에게 하나님 우리 아버지의 은혜와 평안이 함께하기를 기도합니다.

감사와 기도

우리는 여러분을 위해 기도할 때마다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님께 항상 감사를 드립니다.

그것은 여러분이 그리스도 예수님을 잘 믿고 모든 성도를 사랑한다는 말을 우리가 들었기 때문입니다.

이 믿음과 사랑은 여러분이 전에 진리의 말씀인 기쁜 소식을 들어서 확신하고 있는 하늘 나라의 소망에 근거하고 있는 것입니다.

여러분이 기쁜 소식을 듣고 진리 가운데 나타난 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 열매를 맺은 것처럼 그 말씀이 온 세계에서도 그렇게 열매를 맺으며 전파되고 있습니다.

여러분은 이 기쁜 소식을 우리와 함께 하나님의 종이 된 사랑하는 에바브라에게 배웠습니다. 그는 여러분을 위해 일하는 그리스도의 신실한 일꾼이며

성령님 안에서 여러분이 사랑으로 생활한다는 소식을 우리에게 전해 준 사람입니다.

그 소식을 들은 후부터 우리는 쉬지 않고 여러분을 위해 기도하고 있습니다. 우리는 하나님이 모든 영적인 지혜와 총명으로 여러분에게 그의 뜻을 아는 지식으로 채워 주시기를 기도합니다.

10 그래서 여러분이 주님을 믿는 성도다운 생활을 하여 모든 일에 주님을 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺으며 하나님을 아는 지식이 점점 자라기를 바라는 것입니다.

11 그리고 하나님의 영광스러운 힘을 통해 오는 모든 능력으로 여러분이 강해져서 모든 일을 기쁨으로 참고 견디며

12 빛의 나라에서 성도들이 얻을 축복에 참여할 수 있는 자격을 우리에게 주신 아버지께 감사하기를 바랍니다.

13 하나님은 우리를 어두움의 권세에서 구출하여 자기가 사랑하는 아들의 나라로 옮겨 주셨습니다.

14 우리는 [a]이 아들이 피 흘린 대가로 자유를 얻고 죄를 용서받았습니다.

그리스도께서 하신 영광스러운 일

15 그분은 보이지 않는 하나님의 모습이며 [b]하나님께서 모든 것을 창조하시기 전부터 계시는 분입니다.

16 그분에 의해서 모든 것이 창조되었습니다. 하늘과 땅에 있는 것들과 보이는 것과 보이지 않는 것들과 [c]천사들과 영적 존재들과 만물이 다 그분에 의해서 창조되었고 그분을 위해 창조되었습니다.

17 그리고 그분은 모든 것이 있기 전에 계시고 모든 것은 그분에 의해서 유지되고 있습니다.

18 그리스도께서는 자신의 몸인 교회의 머리와 시작이 되시며 죽은 사람들 가운데서 먼저 살아나셔서 모든 것의 으뜸이 되셨습니다.

19 이것은 하나님께서 기꺼이 모든 것을 그리스도 안에 충만하게 하셨기 때문입니다.

20 그리고 하나님은 그리스도께서 흘리신 십자가의 피로 평화의 길을 열어 하늘에 있는 것이든 땅에 있는 것이든 모든 것을 그분을 통해 자기와 화해하게 하셨습니다.

21 여러분은 전에 여러분의 악한 행실 때문에 하나님을 떠나 마음으로 하나님과 원수가 되었습니다.

22 그러나 이제는 하나님이 그리스도의 육체적인 죽음을 통해 여러분과 화해하셨습니다. 이것은 여러분을 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 사람으로 자기 앞에 세우기 위한 것입니다.

23 만일 여러분이 믿음에 굳게 서서 여러분이 들은 기쁜 소식의 희망에서 흔들리지 않는다면 그렇게 될 것입니다. 이 기쁜 소식은 하늘 아래 모든 사람에게 전파되고 있으며 나 바울은 이 기쁜 소식을 전하는 일꾼입니다.

교회를 위한 바울의 헌신적 사역

24 지금 나는 여러분을 위해 받는 고난을 오히려 기뻐하며 그리스도께서 자신의 몸인 교회를 위해 받으신 고난의 [d]남은 부분을 내 몸으로 겪고 있습니다.

25 나는 하나님의 말씀을 여러분에게 아낌없이 전하라는 사명을 받은 교회의 일꾼입니다.

26 이 말씀은 오랜 세대 동안 숨겨졌던 비밀인데 지금 하나님의 성도들에게 알려졌습니다.

27 하나님은 이방인들에게 나타난 이 비밀의 풍성한 영광을 자기 백성에게 알리시기를 원하셨는데 이 비밀은 여러분 안에 계신 그리스도 곧 영광의 희망입니다.

28 우리가 그리스도를 전파하며 온갖 지혜로 모든 사람을 권면하고 가르치는 것은 그들을 그리스도 안에서 완전한 사람으로 하나님께 바치기 위한 것입니다.

29 이 일을 위해 나는 내 속에서 힘 있게 일하시는 분의 능력으로 최선을 다해 힘써 일하고 있습니다.

Notas al pie

  1. 1:14 또는 ‘그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄 사함을 얻었도다’
  2. 1:15 또는 ‘모든 창조물보다 먼저 나신 자’
  3. 1:16 또는 ‘보좌들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나’
  4. 1:24 또는 ‘모자라는 것을’