Nkwa Asem

Efesofo 1

Nkyia

1Saa krataa yi fi me Paulo a Onyankopɔn fi ne pɛ mu ayɛ me Kristo Yesu somafo no nkyɛn kɔ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔte Efeso a wɔwɔ Kristo Yesu mu gyidi wɔ wɔn asetena mu no nso nkyɛn.

Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo no mmra mo so.

Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo n’Agya no ase. Efisɛ, ɔnam ma a wama yɛn ɔsoro Honhom mu akyɛde no so ahyira baako a yɛne Kristo ayɛ no so.

Onyankopɔn da ne nhyehyɛe adi

Ansa na wɔrebɔ wiase no, na Onyankopɔn ayi yɛn dedaw sɛ yɛmmɛyɛ ne de wɔ Kristo mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ kronn na yɛayɛ pɛ wɔ n’anim a mfomso biara nni yɛn ho. Onyankopɔn dɔ a ɔde dɔ yɛn no nti, na wayɛ n’adwene dedaw sɛ ɔnam Yesu Kristo so bɛka yɛn abata ne ho sɛ ne mma. Eyi ne Onyankopɔn pɛ ne ne botae.

Momma yɛnkamfo Onyankopɔn wɔ n’anuonyam adom ne ne dɔ Ba a ɔde no kyɛɛ yɛn kwa no ho.

Kristo wu a owui no ama yɛade yɛn ho. Ɛkyerɛ sɛ wɔde yɛn bɔne akyɛ yɛn; wahu yɛn mmɔbɔ a enni kabea, efisɛ, ɔte yɛn ase na onim nea eye ma yɛn bere biara mu nso.

Onyankopɔn yɛɛ nea ɔpɛe sɛ ɔyɛ na ɔnam Kristo so daa ne nhyehyɛe a wahyɛ sɛ ɔbɛyɛ a wanna no adi no adi kyerɛɛ yɛn. 10 Sɛ bere no so a, Onyankopɔn nhyehyɛe a ɔde bewie ne sɛ, ɔbɛboaboa abɔde nyinaa ano, nea ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase so ahyɛ ɔbaako a ɔne Kristo no ase.

11 Onyankopɔn nhyehyɛe ne n’adwene so na wɔnam yɛ biribiara. Onyankopɔn botae a wasi so dua fi mfitiase pɛɛ no so na wɔnam ayi yɛn sɛ ne nkurɔfo a wɔne Kristo ayɛ baako no. 12 Ne saa nti, momma yɛn a yenyaa Kristo mu anidaso kan no nkamfo Onyankopɔn anuonyam.

13 Saa ara na na ɛte wɔ mo ho nso. Bere a motee nokwasɛm a ɛyɛ Asɛmpa no a ɛmaa mo nkwagye no, mugyee Kristo dii maa Onyankopɔn penee so nam so hwiee Honhom Kronkron no a ɔhyɛɛ mo ho bɔ no guu mo so de kyerɛe sɛ moyɛ ne de. 14 Honhom no yɛ akyigyinade a ɛkyerɛ sɛ yɛn nsa bɛka nea Onyankopɔn ahyɛ ne nkurɔfo ho bɔ no, na ɔhyɛ yɛn bɔ bio sɛ Onyankopɔn bɛma wɔn a wɔyɛ ne de no ahofadi de akamfo n’anuonyam.

15 Esiane eyi nti, efi bere a metee gyidi a mowɔ wɔ Awurade Yesu mu ne ɔdɔ a modɔ Onyankopɔn nkurɔfo no, 16 minnyaee aseda a meda Onyankopɔn ma mo no da. Mekae mo wɔ me mpaebɔ mu, 17 na mibisa yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn, anuonyam Agya no sɛ, ɔmma mo Honhom Kronkron no a ɔbɛma mo nyansa na wada Onyankopɔn adi akyerɛ mo, sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu no. 18 Mesrɛ sɛ mo adwene mu mmue na munhu ne hann no sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu anidasoade a ɛno nti ɔfrɛɛ mo no ne ne nhyira nwonwaso a ɔhyɛɛ ne nkurɔfo ho bɔ no, 19 ne sɛnea ne tumi yɛ adwuma fa wɔ yɛn a yegye no di no mu. Saa tumi a ɛwɔ yɛn mu yi te sɛ tumi kɛse 20 a ɔnam so maa Kristo sɔre fii awufo mu na wɔde no tenaa nifa so wɔ ɔsoro hɔ no. 21 Kristo di biribiara so wɔ soro hɔ. Odi soro atumfo ne awuranom so na ɔkorɔn sen dibea biara a ɛwɔ tumi a ɛwɔ wiase ha ne nea ɛreba no mu. 22 Onyankopɔn de biribiara hyɛɛ Kristo nan ase na ɔde no maa asafo no sɛ otumfo Awurade a ɔkorɔn sen biribiara. 23 Asafo no yɛ Kristo nipadua a ɔno ankasa hyɛ mu na ɔma biribiara wie pɛyɛ wɔ baabiara no.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以弗所書 1

1我是奉上帝旨意作基督耶穌使徒的保羅,寫信給以弗所忠於基督耶穌的眾聖徒。

願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安!

基督徒的屬靈恩福

讚美我們主耶穌基督的父上帝!祂在基督裡賜給了我們天上各樣屬靈的恩福。 早在創造世界以前,祂已經在基督裡揀選了我們,使我們在祂眼中成為聖潔無瑕的人。

上帝因為愛我們,就按照祂自己美好的旨意,預定我們藉著耶穌基督得到作祂兒女的名分。 我們讚美祂奇妙無比的恩典,這恩典是上帝藉著祂的愛子賜給我們的。 我們藉著祂愛子的血蒙救贖,過犯得到赦免,這都是出於祂的洪恩。 上帝用各種智慧和聰明把這恩典豐豐富富地賜給我們, 照著祂在基督裡所定的美好計劃叫我們知道祂旨意的奧祕, 10 等所定的時候一到,叫天地萬物一同歸在基督的名下。

11 我們也在基督裡被揀選成為祂的子民。這都是按自己旨意行萬事的上帝預先定下的計劃, 12 好讓我們這些首先在基督裡得到盼望的人都來頌讚祂的榮耀。

13 你們聽過真理之道,就是那使你們得救的福音,而且也信了基督。你們既然信祂,就領受了上帝應許賜下的聖靈為印記。 14 聖靈是我們領受產業的擔保,直到上帝的子民得到救贖,使祂的榮耀受到頌讚。

保羅的禱告

15 我聽到你們對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心後, 16 不斷地為你們感謝上帝,禱告的時候常常提到你們。 17 我求我們主耶穌基督的上帝——榮耀的父把賜智慧和啟示的靈給你們,好使你們更深地認識祂。 18 我也求上帝照亮你們心中的眼睛,使你們知道祂的呼召給你們帶來了何等的盼望,祂應許賜給眾聖徒的產業有何等豐富的榮耀, 19 並且祂在我們這些信的人身上所運行的能力是何等浩大。 20 上帝曾用這大能使基督從死裡復活,使基督在天上坐在自己右邊, 21 遠遠超越今生永世所有執政的、掌權的、有能力的、作主宰的和一切的權勢。 22 祂又使萬物降服在基督腳下,使基督為教會作萬物的元首。 23 教會是基督的身體,蘊涵著那無所不在、充滿萬物者的豐盛。