Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 4:1-25

Jesustami diablo pandachisha nishca

(Mar 1:12-13; Luc 4:1-13)

1Ña bautiźashca qʼuipami, Diospaj Espirituca Jesusman diablo imatapish munachishpa ricuchun, shitashca pambaman pusharca. 2Chaipica Jesusca, chuscu chunga punlla, chuscu chunga tutata ayunashpami, yaricaihuan carca. 3Pandachij diabloca, Jesús yaricaihuan cajpi shamushpami:

—Can Diospaj Churitaj cashpaca, cai rumicunata tanda tucuchun niari— nirca.

4Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

—Dios Quillcachishcapica: “Runacunaca mana tandallahuanchu causan. Ashtahuanpish Taita Dios rimashca tucui shimicunahuanpishmi causan” ninmi— nircami.

5Chai huashaca diabloca, Diospajlla puebloman pushashpami, Jesustaca Diospaj huasi jahua puntapi churarca. 6Chaipi churashpaca:

—Can, Diospaj Churitaj cashpaca, caimanta ucuman huashicui. Illu Dios Quillcachishcapica:

“Diosca, canta japichun Paipaj angelcunata cachangami.

Cambaj chaquicuna rumipi ama chugririchun,

paicunapaj maquihuan charirangallami” ninmi— nircami.

7Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

—Dios Quillcachishcapica cashnapishmi nicun: “Canta Mandaj Diostaca ama yangamanta ‘Caita chaita rurai’ nichu” ninmi— nircami.

8Chai huashaca diabloca, shuj jatun urcu jahuamanmi Jesusta pusharca. Chai jahuamantami cai pachapi tiyaj tucui llajtacunata, chaicunapi imalla tiyaj munanacunatapish Jesusman ricuchirca. 9Chaicunata ricuchishpaca:

—Pambaman cumurishpa ñucata adorajpica, tucui caicunatami canman cusha— nircami.

10Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

—Satanás, caimanta anchui, Dios Quillcachishcapica: “Canta Mandaj Diosllata cungurishpa adorangui, Pai munashcallata rurangui” ninmi— nircami.

11Jesús chashna nijpica, diabloca rircallami. Chaipica ñapish angelcuna shamushpami, Jesusta servircacuna.

Diospaj Shimitami Jesús huillai callarishca

(Mar 1:14-20; Luc 4:14-15; 5:1-11; 6:17-19)

12‘Bautiźaj Juan preźu tiyacun’ nijta Jesús uyashpaca, Galileamanmi tigrarca. 13Nazaretmanta llujshishpa, Galilea cucha cʼuchupi caj Capernaumpimi causagrirca. Chaica Zabulonpaj, Neftalipaj llajtapimi. 14Jesusca, Dios ima nishcata huillaj Isaías huillashca pajtachunmi, chaipi causagrirca. Isaiasca, cashnami nishca:

15«Cucha uri ñanpi caj Zabulón, Neftalí llajtacunalla,

Jordán yacu chʼimbanijpi, mana israelcuna causacun Galilea llajtalla,

16Amsapi shina canpi causajcunami, achij luzta ricurcacuna.

Huañuna manchaihuan amsapi causacuj llajtapimi, luz shamushpa achijyachirca» nishcami.

17Capernaumpi causagrishca punllamantami Jesusca, cashna nishpa huillai callarirca:

«Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios cancunata mandanaca, ñami chayamushca» nircami.

Jesusca quimsatami paipaj punta yachacujcuna cachun cayashca

(Mar 1:16-20; Luc 5:2-11; Juan 1:35-42)

18Jesusca, Galilea cucha patata puricushpaca, huauquindijcunatami ricurca. Shujca, Pedro shutipi rijsishca Simón, caishujca, Andrés shutimi carca. Paicunaca, chalhuajcuna cashpami, linchihuan cuchapi chalhuacurcacuna. 19Paicunatami Jesusca: «Jacuchij, ñucata catichij. Cancunataca, chalhuata japij shinallataj gentecunata pushamujcuna cachun yachachishami» nircami.

20Jesús chashna nijpica, linchicunata chaipi saquishcahuan paihuan rircallacunami.

21Jesusca, chaimanta ashata rishpaca, cutin shujtaj huauquindijcunatami ricurca. Paicunaca, Zebedeopaj churicunami carca, shujca Jacobo, shujca Juan. Paicunapaj yayahuanmi, barcopi linchicuna lliquirishcata llachapacurcacuna. Jesusca paicunatapishmi cayarca. 22Paicunapish yayata barcondij saquishcahuan, Jesus-huan rircallacunami.

23Jesusca, Galilea llajtapica tucui pueblocunapimi, israelcuna tandanacuna huasicunapi yachachishpa purirca. Dios mandacun alli huillaita huillashpandij, shinallataj ima ungüihuan, ima nanaihuan cajcunatapish tucuicunata alliyachishpami purirca. 24Jesús chashna allita rurashpa puricujtaca, Siria llajtapipishmi yachaj chayarcacuna. Chaimantami paicunapish, tucui laya ungüihuan cajcunata, ima nanaihuan huañucujcunatapish tucuicunata pushamurcacuna. Shinallataj supai japishcacunatapish, uraticucunatapish, mana cuyurijta ruraj ungüihuan cajcunatapish Jesuspajman pushamujpi, paica tucuicunatami alliyachirca. 25Chaimantami Galileamanta, Decapolismanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán yacu chʼimbanij llajtamantapish, yallitaj gentecuna Jesusta caticurcacuna.

En Levende Bok

Matteus 4:1-25

Jesus blir fristet av djevelen

1Jesus ble av Guds Ånd ført ut i ødemarken for at djevelen skulle friste ham. 2I 40 dager og 40 netter spiste han ingenting, og han ble til slutt sulten. 3Da kom djevelen til ham og sa: ”Lag brød av disse steinene, dersom du virkelig er Guds sønn!” 4Men Jesus sa til ham: ”Nei! Det står i Skriften4:4 ”Skriften” for jødene er dette Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ’Menneskene lever ikke av brød alene, men av alle de ordene som er fra Gud.4:4 Se Femte Mosebok 8:3. Å lyde Gud er det viktigste. Siden kommer det å ordne med maten. ”

5Litt etter tok djevelen ham med til Guds by, Jerusalem, og stilte ham øverst oppe på tempelmuren. 6Han sa: ”Hopp ned, dersom du virkelig er Guds sønn! Det står i Skriften:

’Gud skal befale sine engler om å beskytte deg.

De skal bære deg på hendene sine,

så du ikke skader deg mot noen stein.4:6 Se Salmenes bok 91:11-12.’ ”

7Men Jesus svarte ham: ”Det står også i Skriften: ’Du skal ikke sette Herren, din Gud, på prøve.4:7 Se Femte Mosebok 6:16.’ ”

8Etter dette tok djevelen ham med seg opp til toppen av et høyt fjell og viste ham all verdens land og herlighet. 9”Alt dette skal jeg gi deg”, sa han, ”om du bare faller ned og tilber meg.”

10”Forsvinn, Satan”, svarte Jesus. ”Det står i Skriften: ’Det er Herren, din Gud, du skal tilbe, og bare han skal du tjene.4:10 Se Femte Mosebok 6:13.’ ”

11Da lot djevelen ham være, og engler kom for å tjene Jesus.

Jesus taler til folket i Galilea

12-13Da Jesus fikk høre at Johannes hadde blitt kastet i fengsel, dro han fra Judea og vendte tilbake til Galilea. Han slo seg ikke ned i hjembyen sin Nasaret, men flyttet til Kapernaum ved Genesaretsjøen, nær området der de to stammene Sebulon og Naftali bodde. 14Gjennom dette ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt hos profeten Jesaja:

15”Sebulons land og Naftalis land ute ved sjøen,

området bortenfor elven Jordan,

øvre Galilea med deres mange forskjellige folk,

16disse folkene som bodde i mørke fikk se et stort lys.

De levde i dødens land,

men et strålende lys gikk opp over dem.”4:16 Se Jesaja 9:1-2.

17Fra og med nå av begynte Jesus å tale til folket og sa: ”Forlat syndens vei og vend om til Gud, for han har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk!4:17 På gresk: for himmelriket er nær.

De første disiplene

18En dag da han gikk langs Genesaretsjøen, fikk han se to brødre: Simon, som ble kalt Peter, og Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere.

19Jesus ropte til dem: ”Kom og bli disiplene mine, så skal jeg vise dere hvordan dere fisker mennesker i stedet!” 20Straks lot de fiskeutstyret ligge og fulgte ham.

21Mens han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob og Johannes, sitte i en båt sammen med faren sin, Sebedeus, og gjøre i stand fiskeutstyret. Han ropte på dem også. 22Straks forlot de båten og faren og fulgte ham.

Jesus underviser og helbreder syke

23Jesus gikk omkring i hele Galilea og underviste i synagogene4:23 Synagogen er jødene sitt bygg for gudstjenester.. Hvor han enn kom, fortalte han det glade budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.4:23 På gresk: evangeliet om riket. Han helbredet alle slags sykdommer og plager hos folket. 24Ryktet om miraklene hans spredde seg langt utenfor Galileas grenser. Snart kom det syke mennesker også fra Syria4:24 Med ”Syria” siktes det sannsynligvis til de områdene som ikke var jødiske og som grenset til Galilea, eller også hele den romerske provinsen Syria, det vil si østre Middelhavsområdet. for å bli helbredet. Uansett hvilken sykdom eller lidelse de var rammet av om de var besatt av onde ånder led av krampeanfall eller var lamme, så helbredet han alle.

25Store folkemasser fulgte etter Jesus. Det kom folk fra Galilea, Dekapolis4:25 ”Området for de ti byene”, eller ”Dekapolis” som det het på gresk, var et byfellesskap mellom ti byer, som alle bortsett fra en, lå øst for elven Jordan., Jerusalem og hele Judea, og fra andre siden av Jordan.