Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Judas

Ñucaca, Jesucristota servij Judas, Jacobopaj huauquimi cani.

Ñucami Yaya Dios, Paipajlla causachun, agllashcacunaman quillcani: Cancunataca, Jesucristomi tucui mana allimanta huaquichin.

Diosca cancunamanca, sumaj causaitapish, c'uyaitapish yallijta cushca cachun.

Llullashpa pandata yachachijcunatami rimashca

C'uyashca crijcuna, cancunapish ñucapish quishpirishcacunami canchij. Chaimantami chai quishpirinamanta quillcana yuyai shamujpi, cancunamanca quillcana tucurcani. Diosmi crinataca, Paipajlla cajcunamanca ña shuj cutin cushca. Chaitami c'ari, c'arita shayarishpa, alli sinchita catipaichij nishpa, cunashpa cachapani. Ñamari maijancunaca, cancunapurapi pacalla satirishpa, crichi callarishcacuna. Chaicunaca jatun llaquiman rinapaj, ñaupamanta ch'icanyarishcacunami. Diostapish mana manchajcunami. Chaimantami, mana c'uyaipajta ñucanchij Taita Dios c'uyaj cashcata yachashpapish, “Ashtahuan millaita ruranallami” nincuna. Tucuita Mandaj, ñucanchij Apu Jesucristotapish, yangapimi charincuna.

Cancuna ña yachajpipish, caitaca yuyachisha ninimi. Mandaj Diosca, Egiptomanta israelcunata llujshichishca q'uipaca, Paita mana crijcunataca huañuchircami. Maijan angelcunaca jatun canapi Dios churashcata saquishpami, quiquin maipi causacushcata shitarcacuna. Chaimantami Paica, huiñaita mana llujshipaj amsapi huichcashpa churarca. Jatun llaquiman cachana punllacamami chaipi charicun. Sodomapi, Gomorrapi causajcunapish, chai c'uchulla caishuj pueblocunapi causajcunapish, chai angelcuna shinallatajmi pingai illaj tucushpa, huainayanallapi yuyaita churashpa causarcacuna. C'aricunapura, huarmicunapurallataj mana rurana millaitami rurarcacuna. Shujtajcunapish manchachunmi, chaicunataca huiñaita rupacuj ninapi, jatun llaquita apachun churarca.

Chashna tucushcata yachashpapish, chai muscushcata yachachijcunapish chashnallatajmi paicunapaj aichata mapayachincuna. Mandashpa tiyajcunatapish p'iñancunami. Jahua pachapi mandajcunatapish c'amincunami. Angelcunata mandaj Miguel shuti jatun angelpish, huañushca Moisespaj aichata quichunacucushpaca, diablotaca llaquichij ima jatun shimihuan mana rimashcachu. Chaipaj randica: «Mandaj Diosllataj cantaca llaquichichun» nishcallami. 10 Shina cajpipish, chaicunaca mana rijsishcatapish c'aminllacunami. Shinallataj quiquin yuyaimanta imalla yachashcahuanmi, animalcuna shina yuyai illaj tucushpa, mapayashpa causancuna.

11 ¡Ai, chashna rurajcunaca, imachari tucunga! Paicunaca, Cainpaj ñantami catishcacuna. Balaam shinallataj cullquiraicullami, yuyai chingarishca shina pandarircacuna. Coré shuti runa c'ariyashcamanta huañushca shinallatajmi, chingarinaman ricuncuna.

12 Chai runacunaca, can crijcunapura c'uyanacushpa micungapaj tandanacushcapi chagrurishpaca, mapayachijcunami. Pitapish mana pingashpa micushpa, paicunallataj michirishpami, quiquin huijsallata jundachincuna. Chaicunaca, chaquishca p'uyuta huaira caiman chaiman apashca shinami. Usya punllacunapi p'anga urmashca, ima grano illaj chaquishca yuracunaman rijchajcunami. Sapi illaj yuracuna shinami, ishqui cutin huañushcacunami. 13 Paicunapaj pinganayaj rurashcacunaca, mama cucha yacu p'iñarishpa puscuyashca shinami. Chashna gentecunaca, tucuita yalli amsapi huiñaita chingarina huañujlla luźerocuna shina chingarinaman ringapajllami tiyacuncuna.

14 Yaya Adanmanta canchis huahua huahuapi shamuj Enocca, allimari caicunamantaca cashna huillashca: «Mandaj Diostaca, huaranga huaranga paipaj angelcunandij shamucujtami ricurcani. 15 Tucuicuna imalla rurashcata ricushpa juchachingapajmi shamurca. Chai punllami Paita mana manchajcuna, mana manchashpa millaita rurashcamanta llaquichina tucushcata ricuchirca. Shinallataj Diosta mana manchaj juchasapacuna millai shimicunahuan paita c'amishcamantapish llaquichingapajmi shamurca» nishcami. 16 Chai runacunaca, huashalla parlarishpa, imatapish mana alli nishpa rimajcunami. Quiquin munaillata rurashpa cushicujcunami. Jatun tucushpa, ‘Allimi cani’ nirijcunami. Imata quichungaraiculla, shujtajcunahuan mishqui shimi purijcunami.

Crishpa caticushcata amataj saquichun cunashcami

17 Shina cajpipish c'uyashca huauquicuna, Apunchij Jesucristo huillagrichun mingashcacuna ñaupaman imalla nishcataca yuyaipi charichigari. 18 Paicunami cancunamanca: «Shamuj punllacunapica, imapish Diospajlla cajcunataca, pugllashpa asijcunami tiyanga. Paicunapaj quiquin mapa munaicunallata catishpa causajcunami tiyanga» nircacuna. 19 Chai shinacunaca, crijcunata ch'icanyanacuipi churajcunami. Cai pachapajlla yuyarijcunami, Diospaj Espiritutaca mana charincunachu.

20 Chashna cajpipish c'uyashca huauquicuna, Dios cancunaman cushca crinataca, Diospaj jucha illaj Espíritu yuyaita cushca shina Diosta mañashpa, alli sinchita catichijlla. 21 Taita Dios cancunata c'uyacushcataca, ama cungarichijchu. Apunchij Jesucristo llaquishpa, huiñai causaita cungacama shuyacuichijlla.

22 Maijancuna mana tucui shunguhuan caticujpica, alli cringacama yachachichij. 23 Ninapi rupanaman ricujcunatapish, aisashpa llujshichij shina quishpichichij. Shujtajcuna millaita rurajpipish, llaquichij. Shina cashpapish paicunapica, churanallapipish ama tuparichijchu. Aichahuan millaita rurashcamantaca, churanacama mapacunami. Chaimanta, caru carulla caichij.

Diosta ‘Allimari cangui’ nishcami

24 ¡Ñucanchijta Quishpichij shujlla Diosmi ama urmachun huaquichi tucun. Paimi achij nicuj Pai Diospaj ñaupajpi, jatun cushicuihuan ricurichun, chuyata charicun. 25 Paitaca, ñucanchij Apu Jesucristomanta, cunanpish huiñaitapish, ‘Sumajmari cangui, jatunmari cangui, caźuchijmari cangui, mandajmari cangui’ nishca cachun! Chashna cachun.

Het Boek

Judas

Waarschuwing tegen onbetrouwbare mensen

Van: Judas, een dienaar van Jezus Christus en een broer van Jakobus. Aan: alle mensen die door God, de Vader, geroepen zijn. Hij houdt van u en zijn Zoon Jezus Christus bewaart u. Ik wens u meer en meer Gods genade, vrede en liefde toe.

Vrienden, ik was al begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren, maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie Hem toebehoren.

Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen. U weet het allemaal al, maar ik wil u er toch nog eens aan herinneren dat God zijn hele volk uit het land Egypte heeft bevrijd, maar de mensen die Hem niet vertrouwden, heeft Hij gedood. Hij heeft engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis, daar houdt Hij hen vast tot de grote dag van het oordeel. En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijd durend vuur, liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons.

Maar de mensen over wie ik net sprak, trekken zich daar niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop en doen schandalige dingen met hun lichaam. Zij aanvaarden geen enkel gezag en spotten met de hemelse machten.

Wat een verschil met Michaël, een van de voornaamste engelen! Toen die met de duivel streed om het lichaam van Mozes, durfde hij de duivel niet te veroordelen of te beledigen. Hij zei alleen: ‘De Here zal je straffen.’ 10 Maar deze mannen spotten met alles wat zij niet kennen. Zij doen precies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen, en gaan daaraan dan ook ten gronde. 11 Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Zij zijn net als Bileam, die zich voor geld overgaf aan bedrog. Zij gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen.

12 Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar houdt. Het is hun alleen om eten en drinken begonnen. Zij schamen zich nergens voor en denken alleen maar aan zichzelf. Zij zijn als wolken die over dorstig land drijven, zonder regen te geven. Zij lijken op vruchtbomen die zelfs in de oogsttijd geen vruchten geven en daarom omgehakt worden, al het leven is er uit. 13 Zij zijn net als woeste golven op zee die schuimkoppen krijgen, zij laten zich zó door hun schandalige begeerten opzwepen dat er allerlei vuiligheid naar boven komt. Dwaalsterren zijn het, die hun einde zullen vinden in de eeuwige duisternis.

14 Wat Henoch zei, die van de zevende generatie na Adam was, is ook op hen van toepassing: ‘Daar komt de Here met de tienduizenden die bij Hem horen, om over alle mensen recht te spreken. 15 Hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen Hem hebben opgezet.’

16 Zij doen niets dan mopperen en zeuren, zij willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En áls zij eens aardig zijn, doen zij het om er beter van te worden.

17 Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Here Jezus Christus vroeger hebben gezegd: 18 ‘Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven.’ 19 Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de Geest van God niet. 20 Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. 21 Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Here Jezus Christus, die u het eeuwige leven schenkt. 22 Leef mee met de mensen die twijfelen. 23 Houd hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven, u zou mogelijk door hun zonden kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van hun zonde.

24 God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. 25 Hij is de enige God, Hij redt ons door onze Here Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen.