Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 1

1Taita Dios munashcamanta, Jesucristo huillagrichun mingashca Pablondij, huauqui Timoteondijmi,

Colosas pueblo crijcunaman quillcanchij. Cancunaca Diospajlla cashpami, Jesucristota alli caticunguichij.

Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Crijcunamanta Pablo Diosta mañashcami

Cancunamanta Diosta mañacushpaca, Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, pagui nicunchijllami. Cancuna Cristo Jesusta crishpa caticushcatapish, Diospajlla caj tucui crijcunata c'uyashcatapish uyarcanchijmi. Cancunaca, jahua pachapi huaquichishcata japina yuyailla cashcamantami, chashnaca causacunguichij. Cashcatataj huillaj alli huillaita uyashcamantami, chai yuyailla canguichij. Taita Dios mana c'uyaipajta c'uyaj cashcamanta chashnataj cashcata cancunaman huillashca punllamantami, cancunapurapipish, tucui shujtaj llajtacunapi uyajcunapipish cai huillaica punllanta mirachishpa huiñachicun. Chaitaca, Cristomanta cancunaman alli huillaj, c'uyashca huauqui Epafras yachachijpimi, yacharcanguichij. Paica, ñucanchijhuanmi Cristota servicun. Paimari ñucanchijmanca, Diospaj Espíritu cushca c'uyaihuan, cancuna ima shina c'uyanacujta huillarca.

Ñucanchijpish chaita uyashca punllamantami, cancunamanta Diosta mañanataca manataj saquinchij. Paipaj munai ima cashcata alli yachachichun, Paipaj Espiritupish, ashtahuan alli yachaita, alli yuyaita cancunaman cuchunmi mañaracunchij. 10 Cancunaca Apunchij Jesuspaj cashca shinataj, tucuipi Paita cushichishpa causachunmi mañanchij. Chashnami alli granota p'ucuj shina, imatapish allita rurashpa causanguichij. Taita Diostapish, ashtahuan allimi rijsinguichij. 11 Diosca, Pai imatapish rurai tucuj sumaj cashcamanta, cancunata sinchiyachingami. Ima llaqui shamujpipish, mana p'iñarij alli shungu canata yachachingami. 12 Yaya Diosca achij llajtapi tucui Paipajlla cajcunahuan, pai cushcata chasquichunmi ñucanchijtaca allichirca. Chaimantami Paitaca cushicushpa, pagui nicunchij. 13 Paimari ñucanchijtaca, amsa mandashpa charicunmanta llujshichirca. Chaimanta llujshichishpami, Paipaj c'uyashca Churi mandacunpi churarca. 14 Paimi ñucanchij juchacunata Quiquin yahuarhuan anchuchishpa, ñucanchijta quishpichirca.

Cristo huañujpimi Dioshuan alli tucuna tiyashca

15 Cristoca, mana ricuipaj Taita Dios ima shina cashcatataj ricuchijmi.
    Shinallataj tucui imalla tiyajcunapaj ñaupamanta Tiyajmi.
16 Taita Diosca, Paihuanmari jahua pachapi, cai pachapi
    tucui imalla tiyajtaca, ricuipajcunatapish, mana ricuipajcunatapish rurarca.
    Jatun mandajcunata, imatapish rurai tucujcunatapish, llajtata mandajcunatapish, ima mandanata charijcunatapish
Paipaj Churipaj cachunmi, paillahuantaj rurarca.
17 Paimari, tucui imapish manaraj tiyajpi, ñaupamanta tiyan.
    Tucui imapish Paipaj maquipimi, maillapi cana cashcapi sumajta tiyacun.
18 Tandanacushca crijcunaca, Cristopaj Cuerpomi, Paica paicunata Mandaj Umami.
    Tucuita Pai callarichij cashcamanta, tucui imapipish Paillataj punta cangapajmi, huañushcacunapaj chaupimantapish Pai punta causarirca.
19 Yaya Diosca Cristotaca, tucuipimi Pai shinallataj cachun munarca.
20 Diosca,cai pachapi cajcunatapish, jahua pachapi cajcunatapish tucuitami Cristollamanta cutinllataj Paihuan alli tucuchun munarca.
    Chaimantami, Cristo Paipaj yahuarta cruzpi jichashcamanta, tucuicunahuan alli tucurca.

21 Cancunapish ñaupaca, quiquin yuyaipitaj mana alli cashpami, mana allillata rurashpa causarcanguichij. Chaimantami Diosta p'iñashpa, Paimanta carupi causarcanguichij. 22 Shina cajpipish Diosmari cancunataca, chuya, ima panda illaj, imata mana juchachipajcuna Paipaj ñaupajpi ricurichun munashca. Chaimantami, Cristo Paipaj aichapi huañushcamanta, alli tucushpa chasquirca. 23 Cunanca, crishcataca sinchita catiraichijlla; ucujta allashpa shayachishca shina, ama maiman cuyuichijchu. Alli huillaipi cancunaman imallata cusha nishcatapish, ama shitashpa saquichijchu. Cai alli huillaitami cancunaca uyarcanguichij. Caillatatajmi tucui cai pachapi causajcunamanpish huillachishca. Pablomi, chaita huillashpa servicuni.

Crijcuna ima shina causanata Pablo yachachishcami

24 Cunan cancunamanta llaquicunata apacushpaca, achcatami cushicuni. Cristoca, tandanacushca crijcuna Paipaj Cuerpo cajpimi, paicunamanta llaquita aparca. Pai apashpa catina cashca llaquitami, ñuca quiquin aichapi apacuni. 25 Taita Diosmari, Paipaj Shimita cancunaman huillachunca ñucaman mingashca. Chaitaca Pai nishca shinataj huillashpa servijmi cani. Pai Dios nishca shinatajmi pajtachishpa caticuni. 26 Cai huillanataca, cai tucui huatacunatami, huahuan huahuanman manaraj huillashpa charicushcalla. Chaitamari cunanca tucui Paipajlla cajcunaman yachaj chayachicun. 27 Cristo cancunapi cashpamari, cancunataca sumajyachinga. Cancunataca tucui llajtacunapuramanta japishpamari, Paica chai shuyanata cushca. Pacalla charicushca chai huillanatami cunanca cancunaman huillachicun.

28 Ñucanchijca, Paimantami tucui runacunaman huillacunchij. Tucuicunallataj Paita crishpa, Paipaj ñaupajpi alli ricurichunmi, cunashpa alli yachaicunata yachachicunchij. 29 Chai yuyaihuanmi, Cristo ñucaman imatapish rurai tucunata cushcamanta, sinchi sinchita shayarishpa huillacunilla.

Slovo na cestu

Koloským 1

Pavlova prosba za věřící v Kolosech

11-2 Milí bratři, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista, kterému z Boží vůle sloužím. Spolu s Timotejem vám, věrným křesťanům v Kolosech, přejeme milost a pokoj od Boha, našeho Otce.

Víra, láska a naděje – vlastnictví skutečných křesťanů

Kdykoliv na vás myslíme ve svých modlitbách, vždycky děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří. S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.

S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval. Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku. Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí. 10 Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. 11 Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek. 12 Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. 13 Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. 14 Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

Jedinečné svědectví o jedinečném Kristu

15 Kristus je obrazem neviditelného Boha.
Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.
16 Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,
    říše pozemská i nadpozemská,
    svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.
17 V něm má všechno svůj začátek i své trvání.
18 On je hlava těla, totiž své církve.
On je počátek nového života,
    protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.
19 V něm je od věčnosti plnost všeho božství,
20     takže svou obětí na kříži všemu stvoření
    – hříchem od Boha odcizenému –
    otevřel cestu k dokonalému smíření.

21 I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. 22 Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl. 23 Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.

Boží tajemství je zjeveno a hlásáno

24 Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit. 25 Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. 26 A tak tajemství, které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. 27 A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.

28 Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. 29 O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně přebývá.