Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 3:1-22

Sardis crijcunataca: ‘Amaraj tucui chiriyashpa allichirichij’ nishcami

1Sardispi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj canchis Espiritucunatapish, canchis luźerocunatapish charicujca cashnami nicun: “Ñucaca, can imallata ruracushcatapish, causacushpapish huañushca shinallataj cashcatapish yachanimi. 2¡Cutin rijchariari! Can imalla allita ruracushcata manaraj tucui chiriyajpi, allichiari. Ñucaca can imallata rurashcataca, Taita Diospaj ñaupajpi manaraj alli cashcatami ricuni. 3Chaimanta imalla yachachishcatapish, uyashcatapish alli yuyarishpa caźuiari, mana allita ruracushcamanta cutiriari. Can mana rijcharijpica, ñucaca can mana yuyashca horaspimi, shuhua shina cambajman shamusha.

4Shina cajpipish cai Sardispi causaj cancunapurapica, ashacunallami churanacunata mana mapayachishcacuna. Paicunaca, alli causaj cashcamanta, yurajlla churanata churashcami, ñucahuan puringacuna. 5Millaita mishajmanca, yurajlla churanatami churachisha. Paipaj shutitaca, causanaman rinapaj libromantaca, mana pʼichashachu. Ashtahuanpish ñuca Yayamanpish, Paipaj angelcunamanpish, paica ñucapajmi’ nishpami huillasha. 6Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Filadelfia crijcunataca: ‘Llaquimanta huaquichishami’ nishcami

7Filadelfiapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Ima Jucha Illaj, Cashcatataj huillaj, Davidpaj llaveta Charicujmi huillaj cachan. Pai pascashcataca pi mana huichcai tucunchu. Shinallataj Pai huichcashcatapish, pi mana pascai tucunchu. Paimari cashna nin: 8“Ñucaca, can imalla ruracushcataca yachanimi. Riqui, ñucami can huillachun punguta pascani, chaitaca pi mana huichcai tucunchu. Canca, huillashpa catina yuyaita charinguirajmi. Ñuca Shimitaca, allimi caźucungui. Ñuca shutitaca mana pacashcanguichu. 9Riqui, cunanca Satanaspaj tandanacuna huasimantami manapish judiocuna cashpa, ‘Judiocunamari canchij’ nishpa llullaj maijancunataca cambajman cachani. Chaicunataca, ñuca canta cʼuyacushcata yachachunmi, cambaj ñaupajpi pambacama cumurichisha. 10‘Alli shunguhuan shuyacuilla’ nishpa ñuca mandashcatami huaquichishcangui. Chaimanta ñucapish cantaca, tucui llajtacunaman shamugrij jatun llaqui punllamantaca huaquichishami. Chai llaquicunahuan jatunta ñacachishpami, cai pachapi causajcunataca, paicuna ima cashcata ricuchisha.

11Riqui, ñallami shamusha. Can japina coronata pi ama quichuchun, can ima allita ña charicushcataca alli charirangui. 12Millaita mishajtaca, ñuca Diospaj huasipimi pilarta shina churasha. Chai huasimantaca, huiñaita manataj llujshingachu. Paipica, ñuca Diospaj shutita, ñuca Diospaj pueblopaj shutitapish quillcashami. Chai puebloca, jahua pacha ñuca Diospajmanta uriyamucuj mushuj Jerusalenmi. Paipica, ñuca mushuj shutitapishmi quillcasha. 13Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Laodicea crijcunataca: ‘Shungu tigragrinimi’ nishcami

14Laodiceapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Chashna Cachun nishca, huillana cashcata alli Pajtachij, cashcatataj Huillaj, Dios imalla rurashcacunapajpish ñaupaman Tiyajca, cashnami nin: 15“Ñucaca, can imalla ruracushcataca, tucuitami yachani. Canca chiripish, rupajpish manamari canguichu. Cantaca, chiri cashpapish chiri cachun, rupaj cashpapish rupaj cachun ninimari. 16Mana tucui chiriyashcanguichu, rupajpish mana canguichu. Chashna cunujlla cajpimi, cantaca shungu tigragrini. 17Canca: ‘Achcatami charini, allimari charijyashcani. Ñucapajca, ima mana illanchu’ niricunguimi. Ashtahuanpish canca llaquinayaj, huajcha, ñahuipish mana ricuj, lluchullamari cangui. Chaitaca manamari yachanguichu. 18Chaimantami cantaca, cunashpa yachachini. Can charijtaj casha nishpaca, ninapi rupachishca sumaj curita ñucaman randi. Churaringapajpish, ñucaman yurajlla churanata randishpa, cambaj pinganayaj lluchulla aichatapish tapari. Ñahui alli ricuchunpish, ñahui jambita ñucaman randishpa ñahuipi churari.

19Ñucaca, ñuca cʼuyashcacunatami tucuicunallatataj rimanipish, llaquichinipish. Chaimanta ñucapajlla causangapaj, mana allimanta cutiri. 20Riqui, ñucaca pungupimi ‘Huasiyuj’ nishpa shayacuni. Maijanpish ñuca rimashcata uyashpa, punguta pascajpica, paipajman yaicushpa paihuan micushami, paipish ñucahuanmi micunga.

21Millaita mishajtaca, ñuca jatun tiyarinapimi, ñucahuan tiyachisha. Ñucapish millaita mishashcamantami, ñuca Yayahuan Paipaj jatun tiyarinapi tiyarircani.

22Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai» nircami.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chivumbulutso 3:1-22

Kalata Yolembera Mpingo wa ku Sarde

1“Lembera mngelo wampingo wa ku Sarde kuti:

Awa ndi mawu ochokera kwa amene amasunga mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Iye akuti: Ndimadziwa ntchito zako; umadziwika kuti ndiwe wamoyo koma ndiwe wakufa. 2Dzuka! Limbitsa zimene zatsalira zomwe zatsala pangʼono kufa, pakuti ndaona kuti ntchito zako nʼzosakwanira pamaso pa Mulungu. 3Choncho, kumbukira zimene unalandira ndi kumva; uzisunge ndipo ulape. Koma ngati sudzuka, ndidzabwera ngati mbala ndipo sudzadziwa nthawi imene ndidzabwere kwanu.

4Komabe uli ndi anthu angapo mu Sarde amene sanadetse zovala zawo. Amenewa adzayenda ndi Ine atavala zoyera popeza ndi oyenera kutero. 5Amene adzapambane adzavala zoyera ngati ena aja. Sindidzafafaniza dzina lake mʼbuku lamoyo, koma ndidzamuchitira umboni pamaso pa Atate anga ndi angelo ake. 6Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo.”

Kalata Yolembera Mpingo wa ku Filadefiya

7“Lembera mngelo wampingo wa ku Filadefiya kuti:

Awa ndi mawu ochokera kwa amene ndi woyera ndi woonadi, amene ali ndi kiyi ya Davide. Iye akatsekula palibe amene angatseke; ndipo akatseka palibe amene angatsekule. 8Iye akuti, ‘Ine ndimadziwa ntchito zako. Taona, ndakutsekulira pa khomo ndipo palibe wina amene angatseke. Ndikudziwa kuti uli ndi mphamvu zochepa komabe wasunga mawu anga ndipo sunandikane. 9Amene ndi mpingo wa Satana, amene amadzitcha kuti ndi Ayuda pamene sali choncho, koma ndi onama, ndidzawabweretsa kwa inu ndi kuwagwetsa pansi pa mapazi anu kuti adzazindikire kuti ndimakukondani. 10Popeza mwasunga mawu anga woti mupirire ndipo mwawugwira mtima, Inenso ndidzakupulumutsani nthawi ya mayesero imene idzabwera pa dziko lonse lapansi kuyesa onse okhala pa dziko lapansi.

11Ine ndikubwera msanga. Gwiritsitsa chimene uli nacho kuti wina angakulande chipewa chako chaufumu. 12Iye amene adzapambane ndidzamusandutsa mzati wa mʼNyumba ya Mulungu wanga. Sadzatulukamonso. Pa iye ndidzalemba dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga, Yerusalemu watsopano, umene ukubwera pansi kuchokera kumwamba kwa Mulungu wanga; ndipo pa iye ndidzalembanso dzina langa latsopano. 13Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo.’ ”

Kalata Yolembera Mpingo wa ku Laodikaya

14“Lembera mngelo wampingo wa ku Laodikaya kuti:

Awa ndi mawu ochokera kwa Ameni, mboni yokhulupirika ndi yoona, gwero la zolengedwa zonse za Mulungu. 15Ine ndimadziwa ntchito zako, kuti sindiwe wozizira kapena wotentha. Ndikanakonda ukanakhala wozizira kapena wotentha! 16Tsono popeza ndiwe wofunda chabe, sindiwe wotentha kapena wozizira, ndatsala pangʼono kuti ndikulavule mʼkamwa mwanga. 17Iwe umati: ‘Ndine wolemera, ndine wachuma ndipo sindisowa kanthu.’ Koma sudziwa kuti ndiwe wovutika, womvetsa chisoni, waumphawi, wosaona ndi wamaliseche. 18Ndikukulangiza kuti ugule kwa Ine golide woyengedwa ndi moto kuti ukhale wolemera. Ugule zovala zoyera kuti uvale ndi kuphimba umaliseche wako wochititsa manyaziwo. Ndiponso ugule kwa Ine mankhwala a mʼmaso kuti uwone.

19Amene ndimawakonda ndimawadzudzula ndi kuwalanga. Choncho chita changu ndipo lapa. 20Taonani ndayima pa khomo ndikugogoda. Ngati wina amva mawu anga natsekula chitseko, Ine ndidzalowamo ndi kudya naye, Ine ndi iyeyo.

21Amene adzapambana, ndidzamupatsa ufulu wokhala nane pamodzi pa mpando wanga waufumu monga mmene Ine ndinapambana ndi kukhala pansi ndi Atate anga pa mpando wawo waufumu. 22Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo.”