Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 15:1-8

Canchis angelcunami canchis llaquicunata apamushca

1Jahua pachapica, jatun mancharinata shujtaj señaltapishmi ricurcani: Chaipica, tucuri canchis llaquicunatami, canchis angelcuna charicurca. Chai llaquicunahuanmi, Taita Dios pʼiñarishpa cachana llaquicunaca tucurirca.

2Shinallataj ninahuan chagrushca vidrio shina mama cucha yacutapishmi ricurcani. Manchanana animaltapish, paiman rijchajta rurashcatapish, paipaj marcatapish, paipaj shutipaj numerotapish mana churachishpa mishajcunatapishmi ricurcani. Paicunaca, vidriotajlla jatun cucha jahuapimi, Taita Dios cushca arpacunata apashca shayacurcacuna. 3Paicunaca, Mandaj Diosta servij Moisés rurashca cantotapish, Malta Ovejapaj cantotapishmi, cashna nishpa cantarcacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquin rurashcacunaca jatunmari, mancharinamari.

Quiquin yachachishcacunaca, cashcata ricuchij, cashcatataj huillaj Shimicunami.

Quiquinpajlla cajcunata Jatun Mandajmi cangui.

4Mandaj Dioslla, ¿pitaj Quiquintaca mana manchangari?

¿Pitaj Quiquintaca mana sumajyachingari?

Quiquinllamari ima jucha illaj cangui.

Cashcatataj Quiquin rurashcata ricushcamantami,

Quiquintaca tucui llajtacunamanta shamushpa adorangacuna» nishpami cantarcacuna.

5Chaicunata ricushca qʼuipaca, jahua pachapi Diospaj huasi pascarijtami ricurcani. Chaica Dios Mandashcata huaquichishca, Diospajlla Carpa huasillatajmi carca. 6Diospajlla chai huasi ucumantaca, canchis llaquicunata charicuj canchis angelcunami llujshirca. Paicunaca, mapa illaj, yurajlla, lamyacuj lino churanata churarishca, curi tajalita tajalishcami carca. 7Chaimanta llujshij chai canchis angelcunamanca, causaiyuj chuscumanta shujmi, curi copacunata curca. Chai copacunapica, huiñai huiñaita causacuj Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunatami jundata curca. 8Diospaj huasi ucupica, tucuita rurai tucuj, sumaj Taita Diospajmanta shamucuj cushnimi jundarca. Chai canchis angelcuna chai canchis llaquicunata tucui tucuchingacamaca, Diospaj huasimanca, pi mana yaicui tucurcacunachu.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 15:1-8

1אחר כך ראיתי בשמים חזיון מסתורי נוסף: שבעה מלאכים נושאים שבע מגפות. אלה הן המכות האחרונות, כי יחד איתן בא הקץ לזעמו של אלוהים.

2ראיתי מולי מעין ים זכוכית ואש, ועליו עומדים כל אלה שהתגברו על החיה הרעה, על פסלה, על סימן החותם שלה ועל מספרה. כולם החזיקו בידיהם את כינורות האלוהים, 3‏-4ושרו את שירת משה עבד אלוהים ואת שירת השה:

”גדולים ונפלאים מעשיך,

ה׳ אלוהי צבאות.

צדק ואמת דרכיך,

ה׳ מלך הגויים.

מי לא ירא מפניך, ה׳?

ומי לא ייתן כבוד לשמך?

כי אתה לבדך קדוש.

כל העמים יבואו וישתחוו לפניך,

כי נגלו מעשיך הצודקים.“

5אחרי כן ראיתי את קודש הקודשים בהיכל השמים נפתח לרווחה, 6ומתוכו יצאו שבעת המלאכים שנשאו את שבע המכות. הם לבשו גלימות לבנות, צחורות וטהורות, ועל החזה חגרו חגורות זהב. 7אחת מארבע החיות הגישה לכל אחד מהשבעה קערת זהב מלאה בזעם האלוהים החי לנצח.

8ההיכל נמלא עשן מגבורתו של אלוהים ומכבודו, ואיש לא יכול היה להיכנס לתוכו עד שסיימו שבעת המלאכים להכות את הארץ בשבע המגפות.