Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 4

Timoteotami cunashca

1Chashna cajpipish, Diospaj Espirituca cashna nishpa allimari huillacun: Tucuri punllacunapica, maijancunaca crishpa caticushcataca, ña mana catisha nishpa ch'icanyangacunami. Umaj supaicuna yuyaita cushcatapish, paicuna yachachishcatapish catishpami chashnaca tucungacuna. Chai mishqui shimi, jayaj shungu llullajcunaca, ch'ahuan shungucunami canga. Chaimantami caźaranatapish jarcangacuna, maijan ima micunatapish, ‘Mana micunachu’ ningacunami. Taita Diosca, cashcatataj huillashcata yachaj crijcuna, Paita pagui nishpa micuchunmi, tucui micunallatataj churarca. Taita Dios rurashcaca, tucui imapish allillatajmi. Imata mana millashpa pagui nishpa, imatapish japinallami. Diospaj Shimimantapish, Paita mañashcamantapishmi mapa illajlla tucun.

Caita crijcunaman yachachishpaca, Jesucristopaj allita rurajmi cangui. Crinata yachachij shimicunatapish, can caticushca alli yachachishcatapish yachachishpaca, alli micushca shina, sinchi, yachajmari tucungui. Yuyaj huarmicunapaj yanga mapa parlocunataca, ama uyanguichu. Ashtahuanpish Diosta yuyarishpa causanapi sinchi tucungui. Aichapi imata jarcarinapish asha allimi. Ashtahuanca, Diosta yuyarishpa causanamari, tucuita yalli alli. Chashna causanaca, cai causaipipish, shamuj causaipipish allicunata cungamari. Caica, tucuicuna crishpa chasquinalla shimicunami. 10 Pai causaj Diospi shunguta churashcamantami, llaquicunata apashpa Paita servicunchij. Sinchita trabajashpami, tucuicunapaj Quishpichijta, ashtahuantajca Paita crijcunata Quishpichijta shuyacunchijlla.

11 Tucui chaicunata rurachun mandashpa yachachi. 12 Pajta cantaca, pipish huambrataj huambra nishpa rimashca puricunguiman. Ashtahuanpish crijcuna ricushpa catichunca, rimanapi, causanapi, c'uyanapi, crinapi, tucuipi chuya shungu cashcata ricuchingui. 13 Ñuca shamungacamaca, Diospaj Shimita reźashpa huillacui, cunacui, yachachicui. 14 Dios yuyaita cujpimi, cunaj yuyajcunaca cambaj jahuapi maquita churashpa, can imalla ruranata huillarcacuna. Diospajta rurai tucunata chashna chasquishcataca, pajta q'uillanachinguiman.

15 Cai ruraicunapi ñaupajman alli ricushcata tucuicuna rijsichun, canca tucui shunguhuan chaicunata rurana yuyailla cai. 16 Yuyaipi alli causangui. Alli yuyarishpa imatapish yachachingui. Tucui chaicunataca, alli sinchita catingui. Chashna rurashpaca, canllatajpish quishpiringuimi, can huillashcata uyajcunapish quishpiringami.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4

Învăţături pentru Timotei

1Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fierul roşu. Ei interzic căsătoria şi se abţin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună şi nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulţumire, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Dacă-i vei învăţa pe fraţi aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o îndeaproape. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti! Disciplinează-te în ce priveşte evlavia! Căci disciplinarea trupului este de puţin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină. Acest cuvânt este vrednic de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit. 10 Căci pentru aceasta trudim şi ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioşi.

11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri! 12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii un exemplu pentru credincioşi în vorbire, în comportament, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până când voi veni eu, dă atenţie citirii, încurajării şi învăţăturii! 14 Să nu neglijezi darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin profeţie, după ce cei din sfatul bătrânilor[a] şi-au pus mâinile peste tine. 15 Practică aceste lucruri şi dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toţi! 16 Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine şi pe cei ce te ascultă!

Notas al pie

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: prezbiterilor