Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 1

1Ñucaca, huillagrichun Cristo Jesús mingashca Pablomi cani. Ñucanchijta Quishpichij Taita Diosllataj, ñucanchij shuyacushca Cristo Jesusllatajmi, ñucataca chaita rurachun mandarca.

Caitaca, Timoteomanmi quillcani: Canca Jesucristota crij cashcamanta, ñuca quiquin huahua shinami cangui.

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Cristo Jesuspish canmanca, jatunta c'uyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun.

‘Mandashcata yachachij’ nishca llulla yachachijcunataca jarcachun nishcami

Macedoniaman sarun ricushpami, cantaca ‘Efesopi saquiringuilla’ nircani. Chaipi llullashpa pandata yachachicujcunata jarcachunmi mingarcani. Yanga parlocunatapish, ñaupa yayacunamanta mana yupaipaj shuticunatapish ama yuyarichun. Chai parlocunaca, yanga rimanacuillapimi churan. Taita Diospi shunguta churashpa ashtahuan alli catingapajca, ‘Chai parlocunaca mana allichu’ nircanimi. Cunanpish chaicunallatatajmi jarcachun mingani. Chuya shunguhuan, ima mapata mana yuyashpa c'uyanacuchun, shinallataj alli crijcuna cachunmi, caicunataca mandana cangui. Maijancunaca, chashna causanataca saquishpami, yanga parlocunallapi yuyaita churashpa huatarishcacuna. Paicunaca imata nicushcatapish, imata yachachicushcatapish mana yachancunachu. Shina cashpapish, ‘Mandashcata jatun yachachijcunami canchij’ nincuna.

Ashtahuanpish Mandashca imata nisha nicushcata alli yachajpica, alli cashcatamari yachanchij. Mandashcataca, cashcata rurajcunamanca mana cushcachu, chaitaca yachanchijmi. Ashtahuanpish chai Mandashcaca, mana caźujcunapaj, c'ariyajcunapaj, Diosta mana manchajcunapaj, juchayujcunapaj, Diosta mana manchashpa juchata rurajcunapaj, Diosta c'amijcunapaj, imapish Diospajta yanganchijcunapaj, yaya mamata huañuchijcunapaj, shujtajcunatapish huañuchijcunapaj, 10 manaraj caźarashpa chayarijcunapaj, c'aricunapura chayarijcunapaj, gentecunata shuhuajcunapaj, llullajcunapaj, llullashpa juchachijcunapaj, allita yachachishcata tucui p'iñajcunapajpishmi cushca. 11 Alli nishca Taita Dios ñucaman mingashca alli huillaimari, chashnaca yachachicun.

Dios c'uyashpallami Pablotaca huillaj cachun mingashca

12 Ñucanchij Apu Cristo Jesusmi, ñucataca sinchiyachirca. Paillatajmi ñucataca, alli pajtachi tucuipajta ricushpa, cai ruranapi churarca. Chaimantami, Paita pagui nini. 13 Ñaupaca ñucaca, Paita c'amij, llaquichij, millajmi carcani. Manaraj crij cashpa, imata ruracushcata mana yachashpa chashna ruracujpipish, Diosca jatunta llaquishpallami chasquihuarca. 14 Chashna mana c'uyaipaj cajpipish, ñucanchij Apu Cristo Jesusmi ñucataca c'uyahuarca. Chaimantami ñucamanca crijtapish, c'uyajtapish rurahuarca.

15 Caitaca, tucuicuna crishpa chasquinalla shimicunatami huillani: “Cristo Jesusca, juchayujcunata quishpichingapajmi, cai pachamanca shamurca.” Ñucamari, tucui juchayujcunata yalli juchayuj cani. 16 Chashna cajpimari, Jesucristoca alli shunguhuan chasquijlla cashcata shujtajcunamanpish ricuchingapaj, ñucataraj llaquishpa chasquihuarca. Shujtajcunapish crij tucujcuna, huiñai causaita charichun ricuchingapajmi chashna rurarca. 17 Chashna cajpimari, huiñaita Jatun Mandaj, mana huañuj, mana ricuipaj, tucuita yachaj, shujlla Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishpa, huiñai huiñaita sumajyachina canchij. Chashna cachun.

18 Timoteo, ñuca huahualla, Dios yuyaita cujpimi, sarunca canmanta huillarcacuna. Paicuna nishca shinataj, alli soldado macanacuj shina, Diospajta alli rurai nishpami, cantaca mingani. 19 Canca, alli crishpa catinatapish, alli yuyanatapish ama saquinguichu. Maijancunaca, quiquin shungupi yuyachicujta mana caźushpami, yacupi huambunata atichij shina, crinataca saquishcacuna. 20 Himeneohuan, Alejandrohuanca paicunapurami. Paicunataca, ama Diosta ashtahuan p'iñashpa c'amichunmi, Satanasman curcani.

Het Boek

1 Timotheüs 1

Waarschuwing tegen een verkeerde leer

1Van: Paulus, een apostel van Christus Jezus, uitgezonden in opdracht van God, onze bevrijder, en van Christus Jezus, op wie onze hoop gevestigd is. Aan: Timotheüs, mijn geestelijke zoon. Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.

Ik herinner je aan wat ik je heb opgedragen toen ik naar Macedonië vertrok: blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer brengen, ervan af die uit te dragen. Zij houden zich eindeloos bezig met verzinsels en stambomen. In plaats van mensen te helpen Gods plan in geloof te aanvaarden, roepen zij moeilijkheden op. Het doel van elke terechtwijzing is liefde, die uit een zuiver hart komt, een eerlijk geweten en een oprecht geloof. Deze valse leraren zijn het spoor bijster en verknoeien hun tijd met zinloos gepraat. Zij zouden graag uitleggers van de Joodse wetten willen worden, maar ze weten niet waar ze het over hebben en begrijpen niets van wat ze met stelligheid beweren. Die wetten zijn goed als zij worden toegepast op de manier zoals God het bedoeld heeft. Zij zijn er niet voor rechtvaardige mensen, maar voor gewetenloze en onreine mensen, voor zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden, voor mensen die hun ouders misdadig behandelen en zelfs voor moord niet terugschrikken, 10 die ontucht plegen met volwassenen én met kinderen, die anderen als slaven verkopen, die zich schuldig maken aan leugens en meineed en allerlei dingen doen die ingaan tegen de gezonde leer, 11 die in overeenstemming is met het geweldige nieuws van onze goede God, van wie ik een boodschapper ben.

12 Wat ben ik dankbaar dat onze Here Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn en dat Hij mij de kracht geeft Hem trouw te blijven, 13 hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn Gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon. Maar God heeft Zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed, ik kende Christus toen nog niet. 14 Wat is de Here goed voor mij geweest! Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. 15 Het is een onomstotelijk feit—en iedereen zou dat moeten geloven—dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal.

16 Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen.

17 Alle eer en heerlijkheid is voor God, voor altijd en eeuwig. Hij is de Koning van alle eeuwen, de Onzichtbare, die nimmer sterft. Alleen Hij is God. Amen.

18 Timotheüs, mijn zoon, ik geef je deze instructie overeenkomstig hetgeen de profeten over je gezegd hebben: neem deel aan de goede strijd voor de Here. 19 Laat het geloof in Christus niet los en houd altijd een zuiver geweten. Want sommige mensen hebben hun geweten geweld aangedaan door, hoewel zij de goede weg kenden, slechte dingen te doen. Daardoor zijn zij het geloof in Christus kwijtgeraakt. 20 Hymeneüs en Alexander zijn daar een voorbeeld van. Ik moest hen aan Satan overleveren om hun te leren dat zij niet ongestraft met Christus kunnen spotten.