Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 4

Cristo causashcata catichij

1Cristoca, Paipaj aichapimi llaquicunata apashpa ñucanchijmanta huañurca. Cancunapish llaquicunata apanataca, ama manchaichijchu. Maijanpish quiquin aichapi llaquicunata apajca, millaita ruranataca ña saquishcami. Paica, huañuna punllacama quiquin munaitaca, ña mana rurangachu. Ashtahuanpish Taita Diospaj munaitami rurashpataj causanga. Ñami saruncunallamantaj cancunaca, Diosta mana rijsijcuna cashpa, amijta millai ruraicunapi causarcanguichij. Machaj, micuj, ubyaj, c'ulun ninacushpa amijta tushujcunami carcanguichij. Rurashcalla, millanana dioscunata adorajcunapishmi carcanguichij. Cunanca, ña mana paicunahuan chai millai ruranacunaman cacharishca shina callpanguichijchu. Chaimantami imamanta ña mana chashna rurashcata mana yachashpa, cancunataca c'amincuna. Ashtahuanpish paicuna imallata rurashcataca, Diosmanmi ricuchingacuna. Paimi causajcunatapish, huañushcacunatapish, paicuna ima rurashcata ricuchingapaj allichirishca tiyacun. Shujtajcunata shinallataj llaquichishca cashpapish, Taita Dios causacuj shinallataj espirituca causachun, huañushcacunamanpish alli huillaitaca huillashcami.

Tucui imalla tiyajcuna tucurina punllaca, ñallamari chayamucun. Chaimanta, Diosta mañai tucungapajca, rijcharishca, alli yuyaihuan causaichij. Tucuimanta yallica, caishujhuan chaishujhuan c'uyanacuichij. C'uyaica, mashna juchacunatapish mana ñahuipi churanchu. Poźadata mañajpipish, ama huashalla rimarishpa, caishuj chaishuj chasquinacuichijlla. 10 Tucuicunami Diosmantaca, ch'ican ch'ican rurai tucunata chasquircanguichij. Chaicunahuanca, caishuj chaishujpaj allita ruraichij. Chashnami mana c'uyaipajta Taita Dios c'uyashpa cushcahuanca, tucuita alli pajtachinguichij. 11 Maijanpish huillashpaca, Diospaj Shimi cashcallata huillaichij. Maijanpish ima allitapish rurashpa servijca, Taita Dios cushca rurai tucunahuan servichij. Tucui imalla rurashcapish, Jesucristomanta Taita Diosllata jatunyachingapaj chashna ruraichij. Huiñai huiñaita jatunyachishca canapish, tucuita mandanapish Paipajllamari. Chashna cachun.

Cristota catishcamanta llaquitaca apaichij

12 C'uyashca huauqui, panicuna, cancuna alli crij cashcata ricungapaj nina shina jatun llaquicuna japijpica, ima mana ricushcata shina, ima mana yachashcata shinaca ama mancharinguichijchu. 13 Mancharinapaj randica, Cristo apashca llaquicunallatataj apacushcata yuyarishpa cushicuichigari. Chai llaquicunata apashcamantaca, Pai achij nicuj sumaj shamujpica, jatuntami cushicunguichij. 14 Cristota caticushcamanta cancunata c'amijpica, cushicunguichijmari. Cancunapica, Diospaj sumaj Espiritumari causacun. Cancunata c'amijcunaca, Paitamari c'amincuna. Ashtahuanpish cancunaca, Paitaca sumajyachinguichijmari. 15 Cancunataca, pipish amalla huañuchij cajpi, shuhua cajpi, millaita ruraj cajpi, shujtajcunapaj imapi satirij cajpi llaquichicushca cachun. 16 Ashtahuanpish Cristota catij cajpi llaquichijpica, ama pingaringuichijchu. Pingarinapaj randica, chai llaquicunata apashpaca, Taita Diostamari sumajyachinguichij. 17 Dios, Paipaj huahuacunata llaquichina punllamari ña chayamushca. Ñucanchijtaraj chashna llaquichi callarijpica, Taita Dios cushca alli huillaita mana uyasha nijcunacarin, ¡imachari tucunga!

18 «Cashcata rurajpish, llaquicunata apashpa, ashamanta quishpirijpica,
    Diosta mana manchaj juchayujcarin, ¡maipichari ima tucunga!»

19 Taita Dios munashca shina llaquita apajcunaca, paicunata Ruraj Diospaj maquipi almata mingashpa allita ruracuchunlla. Pai Diosca, manataj cungaringachu.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Piotra 4

Życie dla Boga

1Skoro Chrystus, będąc na ziemi, znosił cierpienia, wy również przygotujcie się na to samo. Doświadczając cierpienia, człowiek przestaje bowiem grzeszyć i pragnie poświęcić resztę życia nie na zaspokajanie swoich ludzkich pragnień, ale na wypełnianie woli Boga. Wystarczy, że wcześniej postępowaliście jak poganie, żyjąc w rozwiązłości, spełniając swoje grzeszne pragnienia, pijąc razem z innymi i oddając cześć bożkom. Teraz wasi dawni przyjaciele dziwią się, że już się z nimi w ten sposób nie bawicie i mówią o was różne złe rzeczy. Odpowiedzą jednak za to wszystko przed Bogiem, który osądzi żywych i umarłych. Ci bowiem, którzy już zmarli, usłyszeli dobrą nowinę po to, aby mogli duchowo żyć, chociaż ich ciała dosięgła śmierć.

Miłość usuwa grzechy

Niedługo wszystko się skończy. Bądźcie więc rozsądni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Przede wszystkim okazujcie sobie nawzajem szczerą miłość, ona bowiem potrafi usunąć wiele grzechów. Bez narzekania okazujcie też innym gościnność.

10 Każdy z was otrzymał od Boga jakiś dar—spożytkujcie go więc pomagając innym! Czyniąc to, zrobicie dobry użytek z okazanej wam przez Boga łaski. 11 Jeśli ktoś umie przemawiać, niech przekazuje innym słowo Boże. Jeśli ktoś potrafi pomagać innym, niech czyni to z mocą Bożą. W ten sposób—dzięki Jezusowi Chrystusowi—odda cześć Bogu, do którego należy wieczna chwała i moc. Amen!

Cierpienie z powodu wierności Chrystusowi

12 Nie dziwcie się, drodzy, gdy spotykają was różne próby i gdy czujecie się tak, jakbyście przechodzili przez ogień. 13 Cieszcie się raczej, że możecie cierpieć, podobnie jak Chrystus. Gdy bowiem objawi się Jego chwała, będziecie naprawdę szczęśliwi i pełni radości.

14 Teraz zaś bądźcie dumni z tego, że ludzie znieważają was z powodu wierności Chrystusowi. Jest to bowiem dowód na to, że w waszym życiu działa Boży Duch. 15 Niech wasze cierpienie nie będzie jednak spowodowane tym, że jesteście mordercami, złodziejami lub innymi przestępcami, albo ludźmi siejącymi zamęt. 16 Jeśli jednak cierpicie z powodu wierności Chrystusowi, nie wstydźcie się tego, ale dziękujcie Bogu za to, że do Niego należycie! 17 Nadchodzi bowiem czas sądu, który rozpocznie się od Bożej rodziny. A skoro my zostaniemy osądzeni jako pierwsi, to jak skończą ci, którzy w ogóle nie są posłuszni Bożej dobrej nowinie?

18 „Jeśli prawi z trudem dostąpią zbawienia,
    jaki los spotka bezbożnych i grzeszników?”

19 Ci więc, którzy teraz—zgodnie z wolą Boga—znoszą cierpienia, niech nadal czynią dobro i powierzają się opiece Stworzyciela, który zawsze jest wierny.