Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 5:1-21

Crij shinataj causashunchij

1Pipish Jesús Quishpichij Cristo cashcata crijca, Taita Diosmanta huacharishca huahuatajmi. Shinashpaca pipish yayata cʼuyashpaca, chai yayamanta huacharishca huahuatapish cʼuyanmi. 2Chaimanta pipish Taita Diosta cʼuyashpaca, Pai mandashcacunatapish caźunmi, Diospaj huahuacunatapish cʼuyanmi. Chaitaca allimi yachanchij. 3Taita Diosta cʼuyashcataca, cashnapimi ricuna: Pai mandashcacunatami pajtachina. Paita cʼuyajpica, Pai mandashcacunata pajtachinaca mana sinchichu. 4Pipish Taita Diospaj huahuacunataj cashpallami, cai pachataca mishan. Jesusta crishpallamari, cai pachataca mishanchij. 5Pipish Jesustaca, Diospaj Churi cashcata crijllami, cai pachataca mishan.

6Chai Jesucristomi yacumantapish, yahuarmantapish shamurca; mana yacullamantachu, yahuarmantapishmi shamurca. Diospaj Espiritumi chaitaca huillan. Paica cashcatataj huillaj cashpami, chaitaca pai quiquin huillacun. 7Jahua pachapica quimsa huillajcunami tiyan: Yayapish, Rimashca Shimipish, jucha illaj Espiritupishmi. Paicunaca quimsandijtaj shujllami. 8Cai pachapipish, quimsa huillajcunallatajmi tiyan: Diospaj Espiritupish, yacupish, yahuarpishmi. Caicunapish quimsandijtajmi chaillatataj huillacun. 9Runacuna Paita ricushcata huillajpipish crinchijmari. Taita Dios huillashcacarin, paicuna huillashcatapish yallimari. Taita Diosca, Pai quiquinmari Paipaj Churimantaca huillashca. 10Maijanpish Diospaj Churita crijca, Pai huillashcatami shungupi huaquichin. Diosta mana crijca, Paipaj Churimanta Taita Dios huillashcata mana crishpaca, Taita Diostaca llullatamari ruran. 11Taita Diosca Paipaj Churipi ñucanchijman huiñai causaita cushcatami huillacun. Paipaj Churipimi, huiñai causai tiyan. 12Maijanpish Diospaj Churita charijca, chai causaita charinmi. Diospaj Churita mana charijca, mana chai causaitaca charinchu.

Tucuri yuyaicuna

13Diospaj Churita crijcuna cajpimi, caicunataca cancunaman quillcani. Diospaj Churita crishcamanta, huiñai causaita charishcata yachachunmi quillcani. 14Pai munashca shina rurangapaj imatapish mañajpica, Paica ñucanchijta uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami Paipi shunguta churanchij. 15Paica ñucanchij mañashcataca uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami imata mañashpapish, chasquinataj cashcata yachanchij.

16Maijan huauqui mana huañuiman apaj juchata ruracujpica, maijan chaita ricushpaca, paimanta Diosta mañachun. Chashna mañajpica, Taita Diosca paiman causaita cungami. Huañuiman mana apaj juchata rurajcunamantami, Diosta mañachun nini. Huañuiman apaj juchapish tiyanmi. Chai juchata rurajmantaca, mana mañachun ninichu. 17Tucui imatapish millaita ruranaca, juchami. Shina cajpipish, mana huañuiman apaj juchapish tiyanmi.

18Caitaca allimi yachanchij: Pipish Taita Diosmanta huacharishca huahuataj cashpaca, ña mana juchata rurashpa caticunllachu. Paitaca, Diospaj Churi Jesucristo huaquichij cajpimi, diabloca mana imata rurai tucun.

19Caitapish yachanchijmi: Ñucanchijca, Diospaj huahuacunamari canchij. Cai pachapajta rurajcunataca, tucuicunatami diablo mandacun.

20Ashtahuanpish ñucanchijmanca, Diospaj Churi shamushpamari, Pai Diostataj rijsichun yuyaita pascashca. Cunanca ñucanchijca, Cashcatataj huillaj Diospaj Churi Jesucristohuanmi causacunchij. Paica Diostajmi, huiñai causaipish Paillatajmi. Chaitapish allimari yachanchij.

21Cʼuyashca huahuacuna, rurashcalla dioscunamanta huaquichirichij. Chashna cachun.

Tagalog Contemporary Bible

1 Juan 5:1-21

Ang Pag-ibig, Pananampalataya, at Tagumpay

1Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Cristo ay anak ng Dios. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa kanyang anak. 2Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Dios: Kung minamahal natin ang Dios at sinusunod natin ang kanyang mga utos. 3Dahil ang tunay na umiibig sa Dios ay sumusunod sa kanyang utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. 4Sapagkat ang bawat anak ng Dios ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. 5At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay Anak ng Dios. 6Si Jesus na naparito sa mundo ay napatunayang Anak ng Dios sa pamamagitan ng tubig nang magpabautismo siya at sa pamamagitan ng dugo nang mamatay siya. Hindi lang sa tubig kundi sa pamamagitan din ng dugo. At ang mga bagay na itoʼy pinatotohanan din sa atin ng Banal na Espiritu, dahil ang Espiritu ay katotohanan. 7Kaya may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus: 8ang Banal na Espiritu, ang tubig nang magpabautismo siya, at ang dugo nang mamatay siya. At ang tatlong itoʼy nagkakaisa. 9Tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ngunit higit na maaasahan ang patotoo ng Dios dahil siya mismo ang nagpatotoo tungkol sa kanyang Anak. 10Ang sinumang sumasampalataya sa Anak ng Dios ay naniniwala sa patotoo ng Dios. Ang sinumang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Dios dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Dios tungkol sa kanyang Anak. 11At ito ang patotoo ng Dios: Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na itoʼy nasa kanyang Anak. 12Ang sinumang nasa kanya ang Anak ng Dios ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang Anak ng Dios ay walang buhay na walang hanggan.

Ang Buhay na Walang Hanggan

13Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa Anak ng Dios upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. 14At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Dios, dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. 15At kung alam nating nakikinig sa atin ang Dios, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa kanya.

16Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Cristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritwal na kamatayan, ipanalangin ninyo siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay. Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritwal na kamatayan. May mga kasalanang nagdudulot ng espiritwal na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. 17Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan, ngunit may mga kasalanang hindi hahantong sa espiritwal na kamatayan.

18Alam nating ang sinumang naging anak ng Dios ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng Anak ng Dios, at hindi siya maaaring saktan ng diyablo. 19Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diyablo, ngunit alam nating tayoʼy mga anak ng Dios. 20Alam din nating ang Anak ng Dios ay naparito sa mundo, at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Dios. At tayo nga ay nasa tunay na Dios sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesu-Cristo. Siya ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.

21Mga anak, lumayo kayo sa mga dios-diosan.