The Message

Psalm 97

1God rules: there’s something to shout over!
On the double, mainlands and islands—celebrate!

Bright clouds and storm clouds circle ’round him;
Right and justice anchor his rule.

Fire blazes out before him,
Flaming high up the craggy mountains.

His lightnings light up the world;
Earth, wide-eyed, trembles in fear.

The mountains take one look at God
And melt, melt like wax before earth’s Lord.

The heavens announce that he’ll set everything right,
And everyone will see it happen—glorious!

7-8 All who serve handcrafted gods will be sorry—
And they were so proud of their ragamuffin gods!

On your knees, all you gods—worship him!
And Zion, you listen and take heart!

Daughters of Zion, sing your hearts out:
God has done it all, has set everything right.

You, God, are High God of the cosmos,
Far, far higher than any of the gods.

10 God loves all who hate evil,
And those who love him he keeps safe,
Snatches them from the grip of the wicked.

11 Light-seeds are planted in the souls of God’s people,
Joy-seeds are planted in good heart-soil.

12 So, God’s people, shout praise to God,
Give thanks to our Holy God!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 97

1Yehova akulamulira, dziko lapansi lisangalale;
    magombe akutali akondwere.

Mitambo ndi mdima waukulu zamuzungulira;
    chilungamo ndi kuweruza molungama ndiwo maziko a mpando wake waufumu.
Moto umapita patsogolo pake
    ndi kunyeketsa amaliwongo kumbali zonse.
Zingʼaningʼani zake zimawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi limaona ndipo limanjenjemera.
Mapiri amasungunuka ngati phula pamaso pa Yehova,
    pamaso pa Ambuye a dziko lonse lapansi.
Mayiko akumwamba amalengeza za chilungamo chake,
    ndipo mitundu yonse ya anthu imaona ulemerero wake.

Onse amene amalambira mafano osema amachititsidwa manyazi,
    iwo amene amanyadira mafano;
    mulambireni, inu milungu yonse!

Ziyoni akumva ndipo akukondwera,
    midzi ya Yuda ikusangalala
    chifukwa cha maweruzo anu Yehova.
Pakuti Inu Yehova ndi Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi;
    ndinu wokwezeka kupambana milungu yonse.

10 Iwo amene amakonda Yehova adane ndi zoyipa
    pakuti Iye amayangʼanira miyoyo ya amene amamukhulupirira
    ndipo amawapulumutsa mʼdzanja la anthu oyipa
11 Kuwala kumafika pa anthu olungama,
    ndi chimwemwe kwa olungama mtima.
12 Kondwerani mwa Yehova Inu olungama
    ndipo tamandani dzina lake loyera.