The Message

Psalm 92

A Sabbath Song

11-3 What a beautiful thing, God, to give thanks,
    to sing an anthem to you, the High God!
To announce your love each daybreak,
    sing your faithful presence all through the night,
Accompanied by dulcimer and harp,
    the full-bodied music of strings.

4-9 You made me so happy, God
    I saw your work and I shouted for joy.
How magnificent your work, God!
    How profound your thoughts!
Dullards never notice what you do;
    fools never do get it.
When the wicked popped up like weeds
    and all the evil men and women took over,
You mowed them down,
    finished them off once and for all.
You, God, are High and Eternal.
    Look at your enemies, God!
Look at your enemies—ruined!
    Scattered to the winds, all those hirelings of evil!

10-14 But you’ve made me strong as a charging bison,
    you’ve honored me with a festive parade.
The sight of my critics going down is still fresh,
    the rout of my malicious detractors.
My ears are filled with the sounds of promise:
    “Good people will prosper like palm trees,
Grow tall like Lebanon cedars;
    transplanted to God’s courtyard,
They’ll grow tall in the presence of God,
    lithe and green, virile still in old age.”

15 Such witnesses to upright God!
    My Mountain, my huge, holy Mountain!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 92

Salimo. Nyimbo ya pa tsiku la Sabata.

1Nʼkwabwino kutamanda Yehova
    ndi kuyimbira nyimbo dzina lanu, Inu Wammwambamwamba,
Kulengeza chikondi chanu mmawa,
    ndi kukhulupirika kwanu nthawi ya usiku,
kuyimbira nyimbo choyimbira cha zingwe khumi
    ndi mayimbidwe abwino a zeze.

Pakuti Inu mumandisangalatsa ndi ntchito zanu, Inu Yehova;
    Ine ndikuyimba mwachimwemwe pa ntchito ya manja anu.
Ndi yayikuludi ntchito yanu Yehova,
    maganizo anu ndi ozamadi!
Munthu wopanda nzeru sadziwa,
    zitsiru sizizindikira,
kuti ngakhale anthu oyipa aphuka ngati udzu
    ndipo anthu onse ochita zoyipa apindula,
adzawonongedwa kwamuyaya.

Koma Inu Yehova, ndinu wokwezedwa kwamuyaya.

Zoonadi adani anu Yehova,
    zoonadi adani anu adzawonongeka;
    onse ochita zoyipa adzabalalitsidwa.
10 Inu mwakweza nyanga yanga ngati nyanga ya njati;
    mafuta abwino akhuthulidwa pamutu wanga.
11 Maso anga aona kugonjetsedwa kwa olimbana nane,
    makutu anga amva za kugwa kwa amaliwongo anga oyipa.

12 Anthu olungama adzaphuka ngati mtengo wa mgwalangwa,
    adzakula ngati mkungudza wa ku Lebanoni;
13 odzalidwa mʼnyumba ya Yehova,
    adzakula bwino mʼmabwalo a Mulungu wathu.
14 Iwo adzaberekabe zipatso mu ukalamba wawo,
    adzakhala anthete ndi obiriwira,
15 kulengeza kuti, “Yehova ndi wolungama;
    Iye ndiye Thanthwe langa, ndipo mwa Iye mulibe choyipa.”