The Message

Psalm 80

An Asaph Psalm

11-2 Listen, Shepherd, Israel’s Shepherd—
    get all your Joseph sheep together.
Throw beams of light
    from your dazzling throne
So Ephraim, Benjamin, and Manasseh
    can see where they’re going.
Get out of bed—you’ve slept long enough!
    Come on the run before it’s too late.

God, come back!
    Smile your blessing smile:
    That will be our salvation.

4-6 God, God-of-the-Angel-Armies,
    how long will you smolder like a sleeping volcano
    while your people call for fire and brimstone?
You put us on a diet of tears,
    bucket after bucket of salty tears to drink.
You make us look ridiculous to our friends;
    our enemies poke fun day after day.

God-of-the-Angel-Armies, come back!
    Smile your blessing smile:
        That will be our salvation.

8-18 Remember how you brought a young vine from Egypt,
    cleared out the brambles and briers
    and planted your very own vineyard?
You prepared the good earth,
    you planted her roots deep;
    the vineyard filled the land.
Your vine soared high and shaded the mountains,
    even dwarfing the giant cedars.
Your vine ranged west to the Sea,
    east to the River.
So why do you no longer protect your vine?
    Trespassers pick its grapes at will;
Wild pigs crash through and crush it,
    and the mice nibble away at what’s left.
God-of-the-Angel-Armies, turn our way!
    Take a good look at what’s happened
    and attend to this vine.
Care for what you once tenderly planted—
    the vine you raised from a shoot.
And those who dared to set it on fire—
    give them a look that will kill!
Then take the hand of your once-favorite child,
    the child you raised to adulthood.
We will never turn our back on you;
    breathe life into our lungs so we can shout your name!

19 God, God-of-the-Angel-Armies, come back!
    Smile your blessing smile:
    That will be our salvation.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 80

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Salimo la Asafu.

1Tcherani khutu Inu mʼbusa wa Israeli,
    Inu amene mumatsogolera Yosefe monga nkhosa;
Inu amene mumakhala pa mpando waufumu pakati pa akerubi, walani
    kwa Efereimu, Benjamini ndi Manase.
Utsani mphamvu yanu;
    bwerani ndi kutipulumutsa.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu;
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    mpaka liti mkwiyo wanu udzanyeka
    kutsutsana ndi mapemphero a anthu anu?
Mwawadyetsa buledi wa misozi;
    mwachitisa iwo kumwa misozi yodzaza mbale.
Mwachititsa kuti tikhale gwero la mikangano pakati pa anansi athu,
    ndipo adani athu akutinyoza.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Munatulutsa mpesa kuchoka ku Igupto;
    munathamangitsa anthu a mitundu ina ndi kuwudzala mpesawo.
Munawulimira munda wamphesawo,
    ndipo unamera ndi kudzaza dziko.
10 Mapiri anaphimbidwa ndi mthunzi wake,
    mikungudza yamphamvu ndi nthambi zake.
11 Unatambalitsa nthambi zake mpaka ku nyanja,
    mphukira zake mpaka ku mtsinje.

12 Chifukwa chiyani mwagwetsa makoma ake
    kuti onse amene akudutsa athyole mphesa zake?
13 Nguluwe zochokera mʼnkhalango zikuwononga
    ndipo zirombo za mthengo zimawudya.
14 Bweraninso kwa ife Inu Mulungu Wamphamvuzonse!
    Yangʼanani pansi muli kumwambako ndipo muone!
Uyangʼanireni mpesa umenewu,
15     muzu umene dzanja lanu lamanja ladzala,
    mwana amene inu munamukuza nokha.

16 Mpesa wanu wadulidwa ndi kutenthedwa ndi moto;
    pakudzudzula kwanu anthu anu awonongeka.
17 Dzanja lanu likhale pa munthu amene ali ku dzanja lanu lamanja,
    mwana wa munthu amene mwalera nokha.
18 Ndipo ife sitidzatembenukira kumbali kuchoka kwa Inu;
    titsitsimutseni ndipo tidzayitana pa dzina lanu.

19 Tibwezereni mwakale Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.