The Message

Psalm 75

An Asaph Psalm

1We thank you, God, we thank you—
    your Name is our favorite word;
    your mighty works are all we talk about.

2-4 You say, “I’m calling this meeting to order,
    I’m ready to set things right.
When the earth goes topsy-turvy
    And nobody knows which end is up,
I nail it all down,
    I put everything in place again.
I say to the smart alecks, ‘That’s enough,’
    to the bullies, ‘Not so fast.’”

5-6 Don’t raise your fist against High God.
    Don’t raise your voice against Rock of Ages.
He’s the One from east to west;
    from desert to mountains, he’s the One.

7-8 God rules: he brings this one down to his knees,
    pulls that one up on her feet.
God has a cup in his hand,
    a bowl of wine, full to the brim.
He draws from it and pours;
    it’s drained to the dregs.
Earth’s wicked ones drink it all,
    drink it down to the last bitter drop!

9-10 And I’m telling the story of God Eternal,
    singing the praises of Jacob’s God.
The fists of the wicked
    are bloody stumps,
The arms of the righteous
    are lofty green branches.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 75

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Salimo la Asafu. Nyimbo.

1Tikuthokoza Inu Mulungu,
    tikuthokoza, pakuti dzina lanu lili pafupi nafe,
    anthutu amafotokoza za ntchito zanu zodabwitsa.

Mumati, “Ine ndimayika nthawi yoyenera,
    ndine amene ndimaweruza mwachilungamo.
Pamene dziko lapansi ndi anthu ake onse anjenjemera,
    ndine amene ndimagwiriziza mizati yake molimba.
            Sela
Kwa odzitama ndikuti, ‘Musadzitamenso,’
    ndipo kwa oyipa, ‘Musatukulenso nyanga zanu.
Musatukule nyanga zanu motsutsana ndi kumwamba;
    musayankhule ndi khosi losololoka.’ ”

Kugamula milandu sikuchokera kummawa kapena kumadzulo
    kapena ku chipululu.
Koma ndi Mulungu amene amaweruza:
    Iyeyo amatsitsa wina, nakwezanso wina.
Mʼdzanja la Yehova muli chikho
    chodzaza ndi vinyo wochita thovu, wosakanizidwa ndi zokometsera;
Iye amamutsanulira pansi ndipo onse oyipa a dziko lapansi
    amamwa ndi senga zake zonse.

Kunena za ine, ndidzalengeza izi kwamuyaya;
    ndidzayimba matamando kwa Mulungu wa Yakobo.
10 Ndidzadula nyanga za onse oyipa
    koma nyanga za olungama zidzakwezedwa.