The Message

Psalm 70

A David Prayer

11-3 God! Please hurry to my rescue!
    God, come quickly to my side!
Those who are out to get me—
    let them fall all over themselves.
Those who relish my downfall—
    send them down a blind alley.
Give them a taste of their own medicine,
    those gossips off clucking their tongues.

Let those on the hunt for you
    sing and celebrate.
Let all who love your saving way
    say over and over, “God is mighty!”

But I’ve lost it. I’m wasted.
    God—quickly, quickly!
Quick to my side, quick to my rescue!
    God, don’t lose a minute.

Nkwa Asem

Nnwom 70

Mmoa mpae

1Gye me nkwa, O Onyankopɔn! Awurade, boa me mprempren! Ma wonni wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no so na ma wɔn adwene nyɛ basabasa. Ma wɔn a esiane me haw nti wɔatɔ wɔn no, nsan wɔn akyi na wongu wɔn anim ase. Ma wɔn a wodi me ho fɛw no mfa wɔn nkogu so mma wɔn koma ntu. Ma wɔn a wɔba wo nkyɛn no ani nnye na wɔn ho nsɛpɛw wɔn. Ma wɔn a wɔda wo nkwagye no so ase no nka daa se, “Onyankopɔn yɛ ɔkɛse!” Mayɛ mmerɛw na minni ɔboafo; bra me nkyɛn ntɛm, O Onyankopɔn. Wone m’agyenkwa, O Awurade; yɛ ntɛm bɛboa me.