The Message

Psalm 53

A David Psalm

11-2 Bilious and bloated, they gas,
    “God is gone.”
It’s poison gas—
    they foul themselves, they poison
Rivers and skies;
    thistles are their cash crop.
God sticks his head out of heaven.
    He looks around.
He’s looking for someone not stupid—
    one man, even, God-expectant,
    just one God-ready woman.

He comes up empty. A string
    of zeros. Useless, unshepherded
Sheep, taking turns pretending
    to be Shepherd.
The ninety and nine
    follow the one.

Don’t they know anything,
    all these impostors?
Don’t they know
    they can’t get away with this,
Treating people like a fast-food meal
    over which they’re too busy to pray?

Night is coming for them, and nightmare—
    a nightmare they’ll never wake up from.
God will make hash of these squatters,
    send them packing for good.

Is there anyone around to save Israel?
    God turns life around.
Turned-around Jacob skips rope,
    turned-around Israel sings laughter.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 53

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Mahalati. Ndakatulo ya Davide.

1Chitsiru chimati mu mtima mwake,
    “Kulibe Mulungu.”
Iwo ndi oyipa ndipo njira zawo ndi zonyansa;
    palibe ndi mmodzi yemwe amene amachita chabwino.

Mulungu kumwamba amayangʼana pansi pano
    pa ana a anthu
kuti aone ngati alipo wina wanzeru,
    wofunafuna Mulungu.
Aliyense wabwerera,
    iwo onse pamodzi akhala oyipa;
palibe ndi mmodzi yemwe amene amachita chabwino,
    ngakhale mmodzi.

Kodi anthu ochita zoyipawa adzaphunziradi;
    anthu amene amadya anthu anga monga mmene anthu amadyera buledi,
    ndipo sapemphera kwa Mulungu?
Iwo anali pamenepo atathedwa nzeru ndi mantha aakulu
    pamene panalibe kanthu kochititsa mantha.
Mulungu anamwazamwaza mafupa a anthu amene anakuthirani nkhondo;
    inuyo munawachititsa manyazi, pakuti Mulungu anawanyoza.

Ndithu, chipulumutso cha Israeli nʼchochokera ku Ziyoni!
    Pamene Mulungu adzabwezeretsanso ulemerero wa anthu ake,
    lolani Yakobo akondwere ndi Israeli asangalale!