The Message

Psalm 5

A David Psalm

11-3 Listen, God! Please, pay attention!
Can you make sense of these ramblings,
my groans and cries?
    King-God, I need your help.
Every morning
    you’ll hear me at it again.
Every morning
    I lay out the pieces of my life
    on your altar
    and watch for fire to descend.

4-6 You don’t socialize with Wicked,
    or invite Evil over as your houseguest.
Hot-Air-Boaster collapses in front of you;
    you shake your head over Mischief-Maker.
God destroys Lie-Speaker;
    Blood-Thirsty and Truth-Bender disgust you.

7-8 And here I am, your invited guest—
    it’s incredible!
I enter your house; here I am,
    prostrate in your inner sanctum,
Waiting for directions
    to get me safely through enemy lines.

9-10 Every word they speak is a land mine;
    their lungs breathe out poison gas.
Their throats are gaping graves,
    their tongues slick as mudslides.
Pile on the guilt, God!
    Let their so-called wisdom wreck them.
Kick them out! They’ve had their chance.

11-12 But you’ll welcome us with open arms
    when we run for cover to you.
Let the party last all night!
    Stand guard over our celebration.
You are famous, God, for welcoming God-seekers,
    for decking us out in delight.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 5

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe zoyimbira za zitoliro. Salimo la Davide.

1Tcherani khutu ku mawu anga, Inu Yehova,
    ganizirani za kusisima kwanga
Mverani kulira kwanga kofuna thandizo,
    Mfumu yanga ndi Mulungu wanga,
    pakuti kwa Inu, ine ndikupemphera.
Mmawa, Yehova mumamva mawu anga;
    Mmawa ndimayala zopempha zanga pamaso panu
    ndi kudikira mwachiyembekezo.

Inu si Mulungu amene mumasangalala ndi zoyipa;
    choyipa sichikhala pamaso panu.
Onyada sangathe kuyima pamaso panu;
    Inu mumadana ndi onse ochita zoyipa.
Mumawononga iwo amene amanena mabodza;
    anthu akupha ndi achinyengo,
    Yehova amanyansidwa nawo.

Koma Ine, mwa chifundo chanu chachikulu,
    ndidzalowa mʼNyumba yanu;
mwa ulemu ndidzaweramira pansi
    kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera.
Tsogolereni Inu Yehova, mwa chilungamo chanu
    chifukwa cha adani anga ndipo
    wongolani njira yanu pamaso panga.

Palibe mawu ochokera mʼkamwa mwawo amene angadalirike;
    mtima wawo wadzaza ndi chiwonongeko.
Kummero kwawo kuli ngati manda apululu;
    ndi lilime lawo amayankhula zachinyengo.
10 Lengezani kuti ndi olakwa, Inu Mulungu!
    Zochita zawo zoyipa zikhale kugwa kwawo.
Achotseni pamaso panu chifukwa cha machimo awo ambiri,
    pakuti awukira Inu.

11 Koma lolani kuti onse amene apeza chitetezo mwa Inu akondwere;
    lolani kuti aziyimba nthawi zonse chifukwa cha chimwemwe.
Aphimbeni ndi chitetezo chanu,
    iwo amene amakonda dzina lanu akondwere mwa Inu.
12 Ndithu, Inu Yehova, mumadalitsa olungama;
    mumawazungulira ndi kukoma mtima kwanu ngati chishango.