The Message

Psalm 48

A Psalm of the Sons of Korah

11-3 God majestic,
    praise abounds in our God-city!
His sacred mountain,
    breathtaking in its heights—earth’s joy.
Zion Mountain looms in the North,
    city of the world-King.
God in his citadel peaks
    impregnable.

4-6 The kings got together,
    they united and came.
They took one look and shook their heads,
    they scattered and ran away.
They doubled up in pain
    like a woman having a baby.

7-8 You smashed the ships of Tarshish
    with a storm out of the East.
We heard about it, then we saw it
    with our eyes—
In God’s city of Angel Armies,
    in the city our God
Set on firm foundations,
    firm forever.

9-10 We pondered your love-in-action, God,
    waiting in your temple:
Your name, God, evokes a train
    of Hallelujahs wherever
It is spoken, near and far;
    your arms are heaped with goodness-in-action.

11 Be glad, Zion Mountain;
    Dance, Judah’s daughters!
    He does what he said he’d do!

12-14 Circle Zion, take her measure,
    count her fortress peaks,
Gaze long at her sloping bulwark,
    climb her citadel heights—
Then you can tell the next generation
    detail by detail the story of God,
Our God forever,
    who guides us till the end of time.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.