The Message

Psalm 28

A David Psalm

1Don’t turn a deaf ear
    when I call you, God.
If all I get from you is
    deafening silence,
I’d be better off
    in the Black Hole.

I’m letting you know what I need,
    calling out for help
And lifting my arms
    toward your inner sanctum.

3-4 Don’t shove me into
    the same jail cell with those crooks,
With those who are
    full-time employees of evil.
They talk a good line of “peace,”
    then moonlight for the Devil.

Pay them back for what they’ve done,
    for how bad they’ve been.
Pay them back for their long hours
    in the Devil’s workshop;
Then cap it with a huge bonus.

Because they have no idea how God works
    or what he is up to,
God will smash them to smithereens
    and walk away from the ruins.

6-7 Blessed be God
    he heard me praying.
He proved he’s on my side;
    I’ve thrown my lot in with him.

Now I’m jumping for joy,
    and shouting and singing my thanks to him.

8-9 God is all strength for his people,
    ample refuge for his chosen leader;
Save your people
    and bless your heritage.
Care for them;
    carry them like a good shepherd.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 28

Salimo la Davide.

1Kwa Inu ine ndiyitana, Yehova ndinu Thanthwe langa;
    musakhale osamva kwa ine.
Pakuti mukapitirira kukhala chete,
    ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Imvani kupempha chifundo kwanga
    pomwe ndikuyitana kwa Inu kuti mundithandize,
pomwe ndikukweza manja anga
    kuloza ku malo anu oyeretsetsa.

Musandikokere kutali pamodzi ndi anthu oyipa,
    pamodzi ndi iwo amene amachita zoyipa,
amene amayankhula mwachikondi ndi anzawo
    koma akusunga chiwembu mʼmitima mwawo.
Muwabwezere chifukwa cha zochita zawo
    ndi ntchito zawo zoyipa;
abwezereni chifuwa cha zimene manja awo achita
    ndipo mubweretse pa iwo zimene zowayenera.
Popeza iwowo sakhudzidwa ndi ntchito za Yehova,
    ndi zimene manja ake anazichita,
Iye adzawakhadzula
    ndipo sadzawathandizanso.

Matamando apite kwa Yehova,
    popeza Iye wamva kupempha chifundo kwanga.
Yehova ndiye mphamvu yanga ndi chishango changa;
    mtima wanga umadalira Iye, ndipo Ine ndathandizidwa.
Mtima wanga umalumphalumpha chifukwa cha chimwemwe
    ndipo ndidzayamika Iye mʼnyimbo.

Yehova ndi mphamvu ya anthu ake,
    linga la chipulumutso kwa wodzozedwa wake.
Pulumutsani anthu anu ndipo mudalitse cholowa chanu;
    mukhale mʼbusa wawo ndipo muwakweze kwamuyaya.