The Message

Psalm 110

A David Prayer

11-3 The word of God to my Lord:
    “Sit alongside me here on my throne
    until I make your enemies a stool for your feet.”
You were forged a strong scepter by God of Zion;
    now rule, though surrounded by enemies!
Your people will freely join you, resplendent in holy armor
    on the great day of your conquest,
Join you at the fresh break of day,
    join you with all the vigor of youth.

4-7 God gave his word and he won’t take it back:
    you’re the permanent priest, the Melchizedek priest.
The Lord stands true at your side,
    crushing kings in his terrible wrath,
Bringing judgment on the nations,
    handing out convictions wholesale,
    crushing opposition across the wide earth.
The King-Maker put his King on the throne;
    the True King rules with head held high!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 110

Salimo la Davide.

1Yehova akuwuza Mbuye wanga kuti,
    “Khala ku dzanja langa lamanja
mpaka nditasandutsa adani ako
    kukhala chopondapo mapazi ako.”

Yehova adzakuza ndodo yamphamvu ya ufumu wako kuchokera mʼZiyoni;
    udzalamulira pakati pa adani ako.
Ankhondo ako adzakhala odzipereka
    pa tsiku lako la nkhondo.
Atavala chiyero chaulemerero,
    kuchokera mʼmimba ya mʼbandakucha,
    udzalandira mame a unyamata wako.

Yehova walumbira
    ndipo sadzasintha maganizo ake:
“Ndiwe wansembe mpaka muyaya
    monga mwa unsembe wa Melikizedeki.”

Ambuye ali kudzanja lako lamanja;
    Iye adzaponda mafumu pa tsiku la ukali wake.
Adzaweruza anthu a mitundu ina,
    adzadzaza dziko lapansi ndi mitembo ndipo adzaphwanya olamulira a pa dziko lonse lapansi.
Iye adzamwa mu mtsinje wa mʼmbali mwa njira;
    choncho adzaweramutsa mutu wake.