The Message

Obadiah

Your World Will Collapse

Obadiah’s Message to Edom
    from God, the Master.
We got the news straight from God
    by a special messenger sent out to the godless nations:

“On your feet, prepare for battle;
    get ready to make war on Edom!

2-4 “Listen to this, Edom:
    I’m turning you to a no-account,
    the runt of the godless nations, despised.
You thought you were so great,
    perched high among the rocks, king of the mountain,
Thinking to yourself,
    ‘Nobody can get to me! Nobody can touch me!’
Think again. Even if, like an eagle,
    you hang out on a high cliff-face,
Even if you build your nest in the stars,
    I’ll bring you down to earth.”
        God’s sure Word.

5-14 “If thieves crept up on you,
    they’d rob you blind—isn’t that so?
If they mugged you on the streets at night,
    they’d pick you clean—isn’t that so?
Oh, they’ll take Esau apart, piece by piece,
    empty his purse and pockets.
All your old partners will drive you to the edge.
    Your old friends will lie to your face.
Your old drinking buddies will stab you in the back.
    Your world will collapse. You won’t know what hit you.
So don’t be surprised”—it’s God’s sure Word!—
    “when I wipe out all sages from Edom
    and rid the Esau mountains of its famous wise men.
Your great heroes will desert you, Teman.
    There’ll be nobody left in Esau’s mountains.
Because of the murderous history compiled
    against your brother Jacob,
You will be looked down on by everyone.
    You’ll lose your place in history.
On that day you stood there and didn’t do anything.
    Strangers took your brother’s army into exile.
Godless foreigners invaded and pillaged Jerusalem.
    You stood there and watched.
    You were as bad as they were.
You shouldn’t have gloated over your brother
    when he was down-and-out.
You shouldn’t have laughed and joked at Judah’s sons
    when they were facedown in the mud.
You shouldn’t have talked so big
    when everything was so bad.
You shouldn’t have taken advantage of my people
    when their lives had fallen apart.
You of all people should not have been amused
    by their troubles, their wrecked nation.
You shouldn’t have taken the shirt off their back
    when they were knocked flat, defenseless.
And you shouldn’t have stood waiting at the outskirts
    and cut off refugees,
And traitorously turned in helpless survivors
    who had lost everything.

15-18 God’s Judgment Day is near
    for all the godless nations.
As you have done, it will be done to you.
    What you did will boomerang back
    and hit your own head.
Just as you partied on my holy mountain,
    all the godless nations will drink God’s wrath.
They’ll drink and drink and drink—
    they’ll drink themselves to death.
But not so on Mount Zion—there’s respite there!
    a safe and holy place!
The family of Jacob will take back their possessions
    from those who took them from them.
That’s when the family of Jacob will catch fire,
    the family of Joseph become fierce flame,
    while the family of Esau will be straw.
Esau will go up in flames,
    nothing left of Esau but a pile of ashes.”
        God said it, and it is so.

19-21 People from the south will take over the Esau mountains;
    people from the foothills will overrun the Philistines.
They’ll take the farms of Ephraim and Samaria,
    and Benjamin will take Gilead.
Earlier, Israelite exiles will come back
    and take Canaanite land to the north at Zarephath.
Jerusalem exiles from the far northwest in Sepharad
    will come back and take the cities in the south.
The remnant of the saved in Mount Zion
    will go into the mountains of Esau
And rule justly and fairly,
    a rule that honors God’s kingdom.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Obadiya

Masomphenya a Obadiya

Masomphenya a Obadiya.

Ambuye Yehova akunena kwa Edomu kuti,

Tamva uthenga wochokera kwa Yehova:
    Nthumwi yatumidwa kupita kwa anthu a mitundu kukanena kuti,
“Konzekani, tiyeni tikachite nkhondo ndi Edomu.”

“Taona, ndidzakuchepetsani pakati pa anthu a mitundu ina;
    udzanyozedwa kwambiri.
Kudzikuza kwa mtima wako kwakusocheretsa,
    iwe amene umakhala mʼmapanga a mʼmatanthwe
    ndipo umamanga nyumba zako pa mapiri ataliatali,
iwe amene umanena mu mtima mwako kuti,
    ‘Ndani anganditsitse pansi?’
Koma ngakhale umawuluka ngati chiwombankhanga
    ndi kumanga chisa chako pakati pa nyenyezi,
    ndidzakutsitsa pansi kuchokera kumeneko,”
            akutero Yehova.
“Anthu akuba akanabwera kwa iwe,
    kapena anthu olanda zinthu akanafika usiku,
aa, tsoka lanji limene likukudikira iwe!
    Kodi akanangotengako zimene akuzifuna zokha?
Ngati anthu othyola mphesa akanafika,
    kodi akanakusiyiraniko mphesa pangʼono pokha?
Koma Esau adzalandidwa zinthu zonse,
    chuma chake chobisika chidzabedwa!
Anthu onse ogwirizana nawo adzakupirikitsira kumalire;
    abwenzi ako adzakunyenga ndi kukugonjetsa;
amene amadya chakudya chako adzakutchera msampha,
    koma iwe sudzazindikira zimenezi.”

Yehova akunena kuti, “Tsiku limenelo,
    kodi sindidzawononga anthu onse anzeru a ku Edomu,
    anthu odziwa zinthu mʼmapiri a Esau?
Ankhondo ako, iwe Temani, adzachita mantha,
    ndipo aliyense amene ali mʼphiri la Esau
    adzaphedwa pa nkhondo.
10 Chifukwa cha nkhanza zimene unachitira mʼbale wako Yakobo,
    udzakhala wamanyazi;
    adzakuwononga mpaka muyaya.
11 Pamene adani
    ankamulanda chuma chake
pamene alendo analowa pa zipata zake
    ndi kuchita maere pa Yerusalemu,
    pa tsikulo iwe unali ngati mmodzi wa iwo.
12 Iwe sunayenera kunyoza mʼbale wako
    pa nthawi ya tsoka lake,
kapena kunyogodola Ayuda
    chifukwa cha chiwonongeko chawo,
kapena kuwaseka pa nthawi ya
    mavuto awo.
13 Iwe sunayenera kudutsa pa zipata za anthu anga
    pa nthawi ya masautso awo,
kapena kuwanyogodola
    pa tsiku la tsoka lawo,
kapena kulanda chuma chawo
    pa nthawi ya masautso awo.
14 Sunayenera kudikirira pamphambano ya misewu
    kuti uphe Ayuda othawa,
kapena kuwapereka kwa adani awo Ayuda opulumuka
    pa nthawi ya mavuto awo.”

15 “Tsiku la Yehova layandikira
    limene adzaweruza mitundu yonse ya anthu.
Adzakuchitira zomwe unawachitira ena;
    zochita zako zidzakubwerera wekha.
16 Iwe unamwa pa phiri langa loyera,
    koteronso mitundu ina yonse idzamwa kosalekeza;
iwo adzamwa ndi kudzandira
    ndipo adzayiwalika pa mbiri ya dziko lapansi.
17 Koma pa Phiri la Ziyoni padzakhala chipulumutso;
    phirilo lidzakhala lopatulika,
ndipo nyumba ya Yakobo
    idzalandira cholowa chake.
18 Nyumba ya Yakobo idzasanduka moto
    ndipo nyumba ya Yosefe idzasanduka lawi la moto;
nyumba ya Esau idzasanduka chiputu,
    ndipo adzayitenthe pa moto ndi kuyipsereza.
Sipadzakhala anthu opulumuka
    kuchokera mʼnyumba ya Esau.”
            Yehova wayankhula.

19 Anthu ochokera ku Negevi adzakhala
    ku mapiri a Esau,
ndipo anthu ochokera mʼmbali mwa mapiri
    adzatenga dziko la Afilisti.
Adzakhala mʼminda ya Efereimu ndi Samariya,
    ndipo Benjamini adzatenga Giliyadi.
20 Aisraeli amene ali ku ukapolo
    adzalandira dziko la Kanaani mpaka ku Zarefati;
a ku Yerusalemu amene ali ku ukapolo ku Sefaradi
    adzalandira mizinda ya ku Negevi.
21 Opulumukawo adzapita ku Phiri la Ziyoni
    ndipo adzalamulira mapiri a Esau.
    Koma ufumuwo udzakhala wa Yehova.