The Message

Numbers 1

Census in the Wilderness of Sinai

11-5 God spoke to Moses in the Wilderness of Sinai at the Tent of Meeting on the first day of the second month in the second year after they had left Egypt. He said, “Number the congregation of the People of Israel by clans and families, writing down the names of every male. You and Aaron are to register, company by company, every man who is twenty years and older who is able to fight in the army. Pick one man from each tribe who is head of his family to help you. These are the names of the men who will help you:

from Reuben: Elizur son of Shedeur

from Simeon: Shelumiel son of Zurishaddai

from Judah: Nahshon son of Amminadab

from Issachar: Nethanel son of Zuar

from Zebulun: Eliab son of Helon

10 from the sons of Joseph,
    from Ephraim: Elishama son of Ammihud
    from Manasseh: Gamaliel son of Pedahzur

11 from Benjamin: Abidan son of Gideoni

12 from Dan: Ahiezer son of Ammishaddai

13 from Asher: Pagiel son of Ocran

14 from Gad: Eliasaph son of Deuel

15 from Naphtali: Ahira son of Enan.”

16 These were the men chosen from the congregation, leaders of their ancestral tribes, heads of Israel’s military divisions.

17-19 Moses and Aaron took these men who had been named to help and gathered the whole congregation together on the first day of the second month. The people registered themselves in their tribes according to their ancestral families, putting down the names of those who were twenty years old and older, just as God commanded Moses. He numbered them in the Wilderness of Sinai.

20-21 The line of Reuben, Israel’s firstborn: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by tribes according to their ancestral families. The tribe of Reuben numbered 46,500.

22-23 The line of Simeon: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Simeon numbered 59,300.

24-25 The line of Gad: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Gad numbered 45,650.

26-27 The line of Judah: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Judah numbered 74,600.

28-29 The line of Issachar: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Issachar numbered 54,400.

30-31 The line of Zebulun: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Zebulun numbered 57,400.

32-33 The line of Joseph: From son Ephraim the men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Ephraim numbered 40,500.

34-35 And from son Manasseh the men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Manasseh numbered 32,200.

36-37 The line of Benjamin: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Benjamin numbered 35,400.

38-39 The line of Dan: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Dan numbered 62,700.

40-41 The line of Asher: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Asher numbered 41,500.

42-43 The line of Naphtali: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Naphtali numbered 53,400.

44-46 These are the numbers of those registered by Moses and Aaron, registered with the help of the leaders of Israel, twelve men, each representing his ancestral family. The sum total of the People of Israel twenty years old and over who were able to fight in the army, counted by ancestral family, was 603,550.

47-51 The Levites, however, were not counted by their ancestral family along with the others. God had told Moses, “The tribe of Levi is an exception: Don’t register them. Don’t count the tribe of Levi; don’t include them in the general census of the People of Israel. Instead, appoint the Levites to be in charge of The Dwelling of The Testimony—over all its furnishings and everything connected with it. Their job is to carry The Dwelling and all its furnishings, maintain it, and camp around it. When it’s time to move The Dwelling, the Levites will take it down, and when it’s time to set it up, the Levites will do it. Anyone else who even goes near it will be put to death.

52-53 “The rest of the People of Israel will set up their tents in companies, every man in his own camp under its own flag. But the Levites will set up camp around The Dwelling of The Testimony so that wrath will not fall on the community of Israel. The Levites are responsible for the security of The Dwelling of The Testimony.”

54 The People of Israel did everything that God commanded Moses. They did it all.

Swedish Contemporary Bible

Numbers 1

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

2”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. 3Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. 5Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

7från Judas Nachshon, Amminadavs son,

8från Isaskars Netanel, Suars son,

9från Sebulons Eliav, Helons son,

10från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13från Ashers Pagiel, Okrans son,

14från Gads Eljasaf, Deguels son,

15från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män 18och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48Herren talade nämligen till Mose: 49”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.