The Message

Haggai 1

Caught Up with Taking Care of Your Own Houses

1On the first day of the sixth month of the second year in the reign of King Darius of Persia, God’s Message was delivered by the prophet Haggai to the governor of Judah, Zerubbabel son of Shealtiel, and to the high priest, Joshua son of Jehozadak:

A Message from God-of-the-Angel-Armies: “The people procrastinate. They say this isn’t the right time to rebuild my Temple, the Temple of God.”

3-4 Shortly after that, God said more and Haggai spoke it: “How is it that it’s the ‘right time’ for you to live in your fine new homes while the Home, God’s Temple, is in ruins?”

5-6 And then a little later, God-of-the-Angel-Armies spoke out again:

“Take a good, hard look at your life.
    Think it over.
You have spent a lot of money,
    but you haven’t much to show for it.
You keep filling your plates,
    but you never get filled up.
You keep drinking and drinking and drinking,
    but you’re always thirsty.
You put on layer after layer of clothes,
    but you can’t get warm.
And the people who work for you,
    what are they getting out of it?
Not much—
    a leaky, rusted-out bucket, that’s what.

That’s why God-of-the-Angel-Armies said:

“Take a good, hard look at your life.
    Think it over.”

8-9 Then God said:

“Here’s what I want you to do:
    Climb into the hills and cut some timber.
Bring it down and rebuild the Temple.
    Do it just for me. Honor me.
You’ve had great ambitions for yourselves,
    but nothing has come of it.
The little you have brought to my Temple
    I’ve blown away—there was nothing to it.

9-11 “And why?” (This is a Message from God-of-the-Angel-Armies, remember.) “Because while you’ve run around, caught up with taking care of your own houses, my Home is in ruins. That’s why. Because of your stinginess. And so I’ve given you a dry summer and a skimpy crop. I’ve matched your tight-fisted stinginess by decreeing a season of drought, drying up fields and hills, withering gardens and orchards, stunting vegetables and fruit. Nothing—not man or woman, not animal or crop—is going to thrive.”

12 Then the governor, Zerubbabel son of Shealtiel, and the high priest, Joshua son of Jehozadak, and all the people with them listened, really listened, to the voice of their God. When God sent the prophet Haggai to them, they paid attention to him. In listening to Haggai, they honored God.

13 Then Haggai, God’s messenger, preached God’s Message to the people: “I am with you!” God’s Word.

14-15 This is how God got Zerubbabel, Joshua, and all the people moving—got them working on the Temple of God-of-the-Angel-Armies. This happened on the twenty-fourth day of the sixth month in the second year of King Darius.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hagai 1

Za Kumanga Nyumba ya Yehova

1Chaka chachiwiri cha Mfumu Dariyo, tsiku loyamba la mwezi wachisanu ndi chimodzi, Yehova anapatsa mneneri Hagai uthenga wopita kwa Zerubabeli mwana wa Sealatieli, bwanamkubwa wa Yuda, ndiponso kwa mkulu wa ansembe Yoswa mwana wa Yehozadaki:

Yehova Wamphamvuzonse akuti, “Anthu awa amanena kuti, ‘Nthawi sinafike yoti nʼkumanga Nyumba ya Yehova.’ ”

Tsono Yehova anayankhula ndi mneneri Hagai kuti, “Kodi ino ndi nthawi yoti inuyo muzikhala mʼnyumba zomanga bwino, pamene Nyumba yangayi ikanali bwinja?”

Tsono zimene Yehova Wamphamvuzonse akunena ndi izi, “Ganizirani bwino njira zanu. Mwadzala zambiri, koma mwakolola zochepa. Mumadya, koma simukhuta. Mumamwa, koma ludzu lanu silitha. Mumavala, koma simumva kutentha. Mumalandira malipiro, koma ndalama zanu zimatha ngati mwaziyika mʼthumba lobowoka.”

Yehova Wamphamvuzonse akuti, “Ganizirani bwino njira zanu. Pitani ku mapiri ndipo mukatenge matabwa oti mudzamangire Nyumba yanga, kuti ndikondwere nayo ndi kulandiramo ulemu,” akutero Yehova. “Mumayembekezera zambiri, koma taonani mwapeza pangʼono pokha. Zimene munazibweretsa ku nyumba, Ine ndinazimwaza. Nʼchifukwa chiyani?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse. “Chifukwa Nyumba yanga ikanali bwinja, pamene aliyense wa inu watanganidwa kumanga nyumba yake. 10 Choncho, chifukwa cha inu, mitambo yaleka kugwetsa mvula ndipo dziko lapansi laleka kutulutsa zomera. 11 Ndabweretsa chilala pa minda ndi pa mapiri, chilala chawumitsa tirigu, mphesa, mafuta a olivi ndi chilichonse chimene chimamera pa nthaka, pa anthu ndi pa ngʼombe, ndi pa ntchito zonse za manja anu.”

12 Pamenepo Zerubabeli mwana wa Sealatieli, mkulu wa ansembe Yoswa mwana wa Yehozadaki, ndi anthu onse otsala anamvera mawu a Yehova Mulungu wawo ndi uthenga wa Hagai, chifukwa anatumidwa ndi Yehova Mulungu wawo. Ndipo anthuwo anaopa Yehova.

13 Tsono Hagai, mthenga wa Yehova, anapereka kwa anthuwo uthenga uwu wa Yehova: “Ine ndili nanu,” akutero Yehova. 14 Kotero Yehova anakhudza mtima wa Zerubabeli mwana wa Sealatieli, bwanamkubwa wa Yuda, mtima wa Yoswa mwana wa Yehozadaki, mkulu wa ansembe, ndiponso mitima ya anthu onse otsala. Iwo anabwera ndi kuyamba ntchito yomanga Nyumba ya Yehova Wamphamvuzonse, Mulungu wawo, 15 pa tsiku la 24 la mwezi wachisanu ndi chimodzi, wa chaka chachiwiri cha Mfumu Dariyo.