The Message

1 Chronicles 9

1This is the complete family tree for all Israel, recorded in the Royal Annals of the Kings of Israel and Judah at the time they were exiled to Babylon because of their unbelieving and disobedient lives.

The Back-from-Exile Community in Jerusalem

The first Israelites to return from exile to their homes and cities were the priests, the Levites, and the temple support staff.

3-6 Returning to Jerusalem from the families of Judah, Benjamin, Ephraim, and Manasseh were the following: Uthai son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, from the line of Perez son of Judah; from the Shilonites were Asaiah the firstborn and his sons; from the family of Zerah there was Jeuel. There were 690 in the Judah group.

7-9 From the family of Benjamin were Sallu son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hassenuah, and Ibneiah son of Jeroham, and Elah son of Uzzi, the son of Micri, and Meshullam son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah. There were 956 in the Benjamin group. All these named were heads of families.

10-13 From the company of priests there were Jedaiah; Jehoiarib; Jakin; Azariah son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, who was in charge of taking care of the house of God; Adaiah son of Jeroham, the son of Pashhur, the son of Malkijah; also Maasai son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer. The priests, all of them heads of families, numbered 1,760, skilled and seasoned servants in the work of worshiping God.

14-16 From the Levites were Shemaiah son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, a Merarite; then Bakbakkar, Heresh, Galal, Mattaniah son of Mica, the son of Zicri, the son of Asaph; also Obadiah son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun; and finally Berekiah son of Asa, the son of Elkanah, who lived in the villages of the Netophathites.

17-18 The security guards were Shallum, Akkub, Talmon, Ahiman, and their brothers. Shallum was the chief and up to now the security guard at the King’s Gate on the east. They also served as security guards at the camps of Levite families.

19-25 Shallum son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, along with his brothers in the Korahite family, were in charge of the services of worship as doorkeepers of the Tent, as their ancestors had guarded the entrance to the camp of God. In the early days, Phinehas son of Eleazar was in charge of the security guards—God be with him! Now Zechariah son of Meshelemiah was the security guard at the entrance of the Tent of Meeting. The number of those who had been chosen to be security guards was 212—they were officially registered in their own camps. David and Samuel the seer handpicked them for their dependability. They and their sons had the permanent responsibility for guarding the gates of God’s house, the house of worship; the main security guards were posted at the four entrances, east, west, north, and south; their brothers in the villages were scheduled to give them relief weekly—the four main security guards were responsible for round-the-clock surveillance.

26-32 Being Levites, they were responsible for the security of all supplies and valuables in the house of God. They kept watch all through the night and had the key to open the doors each morning. Some were in charge of the articles used in The Temple worship—they counted them both when they brought them in and when they took them out. Others were in charge of supplies in the sanctuary—flour, wine, oil, incense, and spices. And some of the priests were assigned to mixing the oils for the perfume. The Levite Mattithiah, the firstborn son of Shallum the Korahite, was responsible for baking the bread for the services of worship. Some of the brothers, sons of the Kohathites, were assigned to preparing the bread set out on the table each Sabbath.

33-34 And then there were the musicians, all heads of Levite families. They had permanent living quarters in The Temple; because they were on twenty-four-hour duty, they were exempt from all other duties. These were the heads of Levite families as designated in their family tree. They lived in Jerusalem.

The Family of Saul

35-38 Jeiel the father of Gibeon lived at Gibeon; his wife was Maacah. His firstborn son was Abdon, followed by Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zechariah, and Mikloth. Mikloth had Shimeam. They lived in the same neighborhood as their relatives in Jerusalem.

39-44 Ner had Kish, Kish had Saul, Saul had Jonathan, Malki-Shua, Abinadab, and Esh-Baal. Merib-Baal was the son of Jonathan and Merib-Baal had Micah. Micah’s sons were Pithon, Melech, and Tahrea. Ahaz had Jarah, Jarah had Alemeth, Azmaveth, and Zimri; Zimri had Moza, Moza had Binea, Rephaiah was his son, Eleasah was his son, and Azel was his son. Azel had six sons: Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, and Hanan—the sons of Azel.

Swedish Contemporary Bible

1 Chronicles 9

Återkomsten från Babylon

De återvändande från Babylon

(Neh 11:3-19)

1Hela Israel var upptecknat i släktregister och uppskrivet i Israels kungars krönikor.

Juda fördes bort i fångenskap till Babylon på grund av sin trolöshet.

2De första som kom tillbaka till sina gamla hemstäder och egendomar var israeliter, präster, leviter och tempeltjänare.

3Från Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar återvände några till Jerusalem:

4Utaj, son till Ammihud, som var son till Omri, son till Imri, son till Bani, som tillhörde Peres, Judas sons, släkt.

5Vidare: av Shelas efterkommande Asaja, den förstfödde, och dennes söner.

6Av Serachs ättlingar Jeguel. Allt som allt var det 690 personer från Juda.

7Av Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, 8Jivneja, son till Jerocham, Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jivnia.

9Dessa från Benjamin, som upptecknats i deras släktregister, var 956 män, alla familjeöverhuvuden.

10Av präster: Jedaja, Jojariv, Jakin, 11Asarja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, fursten i Guds hus,

12Adaja, son till Jerocham, son till Pashchur, son till Malkia, och Masaj, son till Adiel, son till Jachsera, son till Meshullam, son till Meshillemit[a] son till Immer.

13Dessa ättlingar var 1 760 till antalet. De var alla familjeöverhuvuden, dugliga män för tjänsten i Guds hus.

14Av leviterna: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, av Meraris släkt. 15Vidare: Bakbackar, Heresh, Galal och Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofatéernas byar.

17Dörrvaktare: Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman, med Shallum som deras ledare. 18De var fortfarande ansvariga för Kungsporten i öster. Dessa var dörrvakter i leviternas läger. 19Shallum, son till Kore, son till Evjasaf, son till Korach, och hans närmaste släktingar bland korachiterna hade ansvaret för vakthållningen vid tältets[b] ingångar, precis som deras förfäder hade haft vid ingången till Herrens läger. 20Pinechas, Elasars son, hade tidigare varit furste över dem. Herren hade varit med honom. 21Sakarja, Meshelemjas son, var dörrvaktare vid uppenbarelsetältets ingång.

22Allt som allt fanns det 212 utvalda dörrvaktare. De var registrerade i sin bys släktregister. David och siaren Samuel hade utsett dem till deras förtroendeuppdrag. 23De och deras ättlingar ansvarade för vakthållningen vid portarna i Herrens hus, tältet. 24De fanns på alla fyra sidorna, den östra, västra, norra och södra sidan. 25Deras släktingar, som bodde i byarna, kom och deltog i deras uppgifter regelbundet i perioder om sju dagar.

26De fyra främsta dörrvaktarna, samtliga leviter, var ansvariga för förrummen och skattkammaren i Guds hus. 27De tillbringade natten runt omkring Guds hus och hade ansvaret att öppna portarna varje morgon.

28Några av dem hade som sin uppgift att ansvara för de kärl som användes vid gudstjänster. De räknade kärlen, både när de tog in dem och när de tog ut dem. 29Andra var ansvariga för de övriga tillbehören, det som fanns inne i helgedomen, som mjöl, vin, rökelse, olja och kryddor.

30Vissa präster blandade kryddorna.

31Mattitja, en av leviterna och den förstfödde sonen till korachiten Shallum, hade ansvaret för bakningen av bröden.

32Några av deras släktingar i Kehats släkt hade ansvar för det bröd som skulle förberedas till varje sabbat och läggas fram.

33De som var musiker, överhuvuden för levitiska familjer, bodde i särskilda rum. De var i tjänst dag och natt och befriade från andra uppgifter. 34Dessa var de levitiska familjernas överhuvuden, uppräknade i deras släktregister, och de bodde i Jerusalem.

Det förenade kungariket

(1 Krön 9:35—2 Krön 9:31)

Sauls släkt

(1 Krön 8:29-38)

35I Givon bodde Jeiel, Givons far. Hans hustru hette Maaka. 36Hans förstfödde son var Avdon. Han följdes av Sur, Kish, Baal, Ner, Nadav, 37Gedor, Achjo, Sakarja och Miklot, 38som var far till Shimam. Alla dessa bodde tillsammans med sina släktingar i Jerusalem.

39Ner var far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal[c]

40Jonatans son var Meriv-Baal[d] som var far till Mika.

41Mikas söner var Piton, Melek, Tachrea och Achas.

42Achas var far till Jada, som var far till Alemet, Asmavet och Simri. Simri var far till Mosa. 43Mosa var far till Bina, vars son var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel.

44Asel hade sex söner: Asrikam, den förstfödde, Ismael, Shearja, Asarja, Obadja och Hanan. Dessa var Asels söner.

Notas al pie

  1. 9:12 Eller Meshillemot.
  2. 9:19 Syftar uppenbarligen på templet, jfr v. 21 och 23; i v. 23 kombineras orden tält och hus.
  3. 9:39 Även känd som Ish-Boshet.
  4. 9:40 Även känd som Mefivoshet.