Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 89

Endagaano ya Katonda ne Dawudi.

1Nnaayimbanga ku kwagala kwo okungi, Ayi Mukama, emirembe gyonna.
    Nnaatenderezanga obwesigwa bwo n’akamwa kange, bumanyibwe ab’emirembe gyonna.
Ddala ddala nnaategeezanga nti okwagala kwo tekuggwaawo ennaku zonna;
    n’obwesigwa bwo bunywevu ng’eggulu.
Nakola endagaano n’omulonde wange;
    nalayirira omuweereza wange Dawudi nti,
“Ezadde lyo nnaalinywezanga ennaku zonna,
    era entebe yo ey’obwakabaka nnaaginywezanga emirembe gyonna.”

Eggulu linaatenderezanga ebyamagero byo n’obwesigwa bwo,
    Ayi Mukama, mu kibiina ky’abatukuvu bo.
Kale, mu ggulu waggulu, ani ageraageranyizika ne Mukama?
    Ani afaanana nga Mukama, mu abo ababeera mu ggulu?
Katonda atiibwa nnyo mu lukiiko olw’abatukuvu;
    era wa ntiisa okusinga bonna abamwetooloola.
Ayi Mukama Katonda ow’Eggye, ani akufaanana?
    Oli wa buyinza, Ayi Mukama, ojjudde obwesigwa.
Ggwe ofuga amalala g’ennyanja;
    amayengo gaayo bwe geekuluumulula ogakkakkanya.
10 Lakabu wamubetentera ddala;
    abalabe bo n’obasaasaanya n’omukono gwo ogw’amaanyi.
11 Eggulu liryo, n’ensi yiyo;
    ensi yonna gwe wagitonda ne byonna ebigirimu.
12 Watonda obukiikakkono n’obukiikaddyo;
    ensozi Taboli ne Kerumooni zitendereza erinnya lyo.
13 Oli wa buyinza bungi nnyo; omukono gwo gwa maanyi,
    omukono gwo ogwa ddyo gunaagulumizibwanga.

14 Obutuukirivu n’obwenkanya gwe musingi gw’obwakabaka bwo.
    Okwagala n’obwesigwa bye binaakukulemberanga.
15 Balina omukisa abantu abamanyi okukutendereza Mukama n’amaloboozi ag’essanyu;
    Ayi Mukama, banaatambuliranga mu ssanyu lyo.
16 Banaasanyukiranga mu linnya lyo okuzibya obudde,
    n’obutuukirivu bwo banaabugulumizanga.
17 Kubanga gw’obawa amaanyi ne bafuna ekitiibwa.
    Olw’okwagala kwo otutuusa ku buwanguzi olw’ekisa kyo.
18 Ddala ddala, Mukama ye ngabo yaffe,
    Omutukuvu wa Isirayiri kabaka waffe.

19 Mu biro biri eby’edda wayogera n’omuweereza wo
    omwesigwa mu kwolesebwa nti, Ngulumizizza omuzira ow’amaanyi;
ngulumizizza omuvubuka
    okuva mu bantu abaabulijjo.
20 Nalaba Dawudi, omuweereza wange;
    ne mufukako amafuta gange amatukuvu okuba kabaka.
21 Nnaamukulemberanga,
    n’omukono gwange gunaamunywezanga.
22 Tewaliba mulabe we alimuwangula,
    so n’aboonoonyi tebaamunyigirizenga.
23 Abalabe be n’abamukyawa ndibamerengula,
    n’amaggye agamulwanyisa ndigabetenta.
24 Obwesigwa bwange n’okwagala kwange kunaabanga naye,
    ne mu linnya lyange aneeyongeranga okuba ow’amaanyi.
25 Alifuga okuva ku migga
    okutuuka ku nnyanja ennene.[a]
26 Anankowoolanga ng’agamba nti, Ggwe Kitange era Katonda wange,
    ggwe Lwazi olw’Obulokozi bwange.
27 Ndimufuula omwana wange omubereberye,
    era kabaka asinga okugulumizibwa mu bakabaka bonna ab’ensi.
28 Okwagala kwange kunaabeeranga naye ennaku zonna;
    n’endagaano gye nkoze naye teeremenga kutuukirira.
29 Ezzadde lye teririggwaawo emirembe gyonna,
    n’obwakabaka bunaavanga mu kika kye ennaku zonna.

30 Abaana be bwe banaanyoomanga amateeka gange,
    ne batagoberera biragiro byange;
31 bwe banaamenyanga ebiragiro byange,
    ne batagondera mateeka gange,
32 ndibabonereza n’omuggo olw’ebibi byabwe,
    ne mbakuba emiggo olw’ebyonoono byabwe.
33 Naye ssirirekayo kumwagala,
    wadde okumenyawo obwesigwa bwange gy’ali.
34 Sigenda kulemwa kutuukiriza ndagaano yange,
    wadde okukyusa ku ebyo akamwa kange bye koogedde.
35 Nalayira omulundi gumu, ng’obutuukirivu bwange bwe buli,
    nti, “Dawudi sigenda kumulimba.”
36 Ezzadde lye teririggwaawo emirembe gyonna;
    n’entebe ye ey’obwakabaka enaabeerangawo emirembe gyonna okufaanana ng’enjuba.
37 Entebe ye ey’obwakabaka erinywezebwa emirembe n’emirembe,
    ng’omwezi ku ggulu era nga ye mujulirwa wange omwesigwa.

38 Naye kaakano, gwe wafukako amafuta omusudde,
    omukyaye era omunyiigidde.
39 Endagaano gye wakola n’omuweereza wo wagimenyawo,
    n’engule ye n’ogisuula eri mu nfuufu.
40 Wamenyaamenya bbugwe we yenna,
    n’oggyawo n’ebigo bye.
41 Abatambuze baanyaga ebintu bye;
    n’afuuka ekisekererwa mu baliraanwa be.
42 Wayimusa omukono gw’abalabe be ogwa ddyo,
    n’osanyusa abalabe be bonna.
43 Wakyusa ekitala kye
    n’otomuyamba mu lutalo.
44 Ekitiibwa kye wakikomya;
    entebe ye ey’obwakabaka n’ogisuula wansi.
45 Ennaku z’obuvuka bwe wazisalako,
    n’omuswaza.
46 Ayi Mukama, olyekweka ennaku zonna?
    Obusungu bwo obubuubuuka ng’omuliro bulikoma ddi?
47 Jjukira ekiseera ky’obulamu bwange nga bwe kiri ekimpi.
    Wateganira bwereere okutonda abantu bonna!
48 Muntu ki omulamu atalifa, omuntu asobola okwewonya okufa
    n’awangula amaanyi g’emagombe?
49 Ayi Mukama, okwagala kwo okw’edda okutaggwaawo,
    kwe walayirira Dawudi mu bwesigwa bwo, kuli luuyi wa?
50 Ayi Mukama, jjukira abaweereza bo nga basekererwa,
    engeri abantu ab’omu mawanga amangi, bwe banzitoowerera mu mutima nga banvuma;
51 abalabe bo banvuma, Ayi Mukama;
    ne bajerega oyo gwe wafukako amafuta, nga bamukijjanya buli gy’alaga.

52 Mukama atenderezebwenga emirembe gyonna!
Amiina era Amiina!

Notas al pie

  1. 89:25 Ennyanja eyogerwako wano ye ya Meditereniyaani, n’emigga gya Fulaati n’amatabi gaayo. Eyo ye yali ensalo ey’ensi eyasuubizibwa Dawudi ne Sulemaani.

Korean Living Bible

시편 89

다윗과 맺은 하나님의 계약

(에스라 사람 에단의 교훈시)

1여호와여, 내가 항상
주의 사랑을 노래하며
주의 성실하심을
대대에 전하겠습니다.
주의 사랑이 영원하며
주의 성실하심이
하늘처럼 영구함을
내가 선포하겠습니다.
주께서 말씀하셨습니다.
“내가 나의 택한 자와 계약을 맺고
나의 종 다윗에게 이렇게
맹세하였다.
‘내가 네 자손을
대대로 왕위에 앉혀
네 나라가 영구히
지속되게 하리라.’ ”

여호와여, 하늘이
주의 놀라운 일을 찬양하며
[a]수많은 천사들이
주의 성실하심을 찬양합니다.
하늘에서 여호와와
비교할 자가 누구며
하늘의 존재들 가운데
여호와와 같은 자가 누구입니까?
거룩한 천사들도
주를 두려워하고 있습니다.
전능하신 여호와 하나님이시여,
주와 같은 자가 누구입니까?
주는 능력이 많으시고
모든 일에 성실하신 분이십니다.
주께서는 성난 바다를 다스리시며
파도가 일 때
그것을 잠잠하게 하십니다.
10 주는 [b]이집트를
살해당한 자처럼 박살내고
주의 강한 능력으로
주의 원수들을 흩어 버렸습니다.
11 하늘도 주의 것이며
땅도 주의 것입니다.
주께서 세계와
그 가운데 있는 모든 것을
만드셨습니다.
12 남북을 주께서 만드셨으므로
다볼산과 헤르몬산이
기뻐서 주께 노래합니다.
13 주는 능력이 많으시고
주의 힘은 위대합니다.
14 [c]의와 심판이
주의 보좌의 기초가 되었으며
사랑과 성실이 주 앞에 있습니다.

15 즐거운 노래로 주를 찬양하며
주의 빛 가운데 사는 자는
복이 있습니다.
16 그들은 하루 종일
주의 이름과 의 때문에
기뻐하고 즐거워합니다.
17 주는 그들의 영광과 힘이시며
사랑으로 우리의 힘을
북돋아 주는 분이십니다.
18 여호와여, 주는
우리의 방패이십니다.
이스라엘의 거룩한 하나님이시여,
주께서 우리에게 왕을 주셨습니다.
19 주는 한때 환상으로
주의 신실한 종들에게
이렇게 말씀하셨습니다.
“내가 용사에게 힘을 주고
백성 중에서 택한 자를 높였으니
20 내 종 다윗을 찾아
거룩한 기름을 부어
그를 왕으로 삼은 것이라.
21 내 손이 그를 붙들어 주고
내 팔이 그를 힘 있게 할 것이니
22 원수가 그를 착취하지 못하고
악인이 그를 괴롭히지 못하리라.
23 내가 그의 원수들을 박멸하고
그를 미워하는 자들을
모조리 죽이겠다.
24 내가 성실과 사랑으로
그와 함께할 것이니
그가 내 이름으로
[d]위대하게 되리라.
25 [e]내가 그에게
지중해에서 유프라테스강까지
세력을 떨치게 할 것이니
26 그가 나를 불러
‘주는 나의 아버지이며
나의 하나님이시요,
내 구원의 반석이십니다’ 하리라.
27 내가 또 그를 내 맏아들로 삼고
세상에서 가장 위대한
왕이 되게 할 것이며
28 그를 항상 사랑할 것이니
그와 맺은 계약이
영원히 변치 않을 것이다.
29 내가 그 후손을
대대로 왕위에 앉혀
그의 나라가
끝없이 지속되게 하리라.
30 “만일 그의 자손이 내 법을 어기고
내 지시에 순종하지 않으며
31 내 교훈을 무시하고
내 명령을 지키지 않으면
32 내가 막대기로 그들의 죄를 벌하고
채찍으로 그들의 죄를
다스릴 것이다.
33 그러나 내가 그에게서
내 사랑과 신실함을 거두지 않고
34 그와 맺은 계약을 어기거나
그에게 한 약속을
변경하지 않을 것이다.

35 “내가 일단 나의 거룩함으로
맹세하였으니
절대로 다윗에게
거짓말을 하지 않으리라.
36 그에게는 후손이 끊어지지 않고
그의 왕위는
해처럼 항상 내 앞에 있을 것이며
37 하늘의 충실한 증인인 달처럼
영구할 것이다.”

38 그러나 주께서는
기름 부어 택하신 왕에게 노하셔서
그를 거절하고 물리치셨으며
39 주의 종과 맺은 계약을 깨뜨리시고 그의 왕관을 땅에 던져 더럽혔으며
40 그의 모든 성벽을 헐고
그의 요새를 파괴해 버렸습니다.
41 그러므로 지나가는 사람들이
그의 물건을 약탈하고
그의 이웃이 다 그를
비웃고 있습니다.
42 주께서는 [f]그의 원수들에게
승리를 주셔서
그들이 기뻐하도록 하셨으며
43 그의 칼날을 쓸모없게 하시고
그를 전쟁에서
패하게 하셨습니다.
44 또 주는 그의 영광을 뺏으시고
그의 왕위를 땅에 엎으셨으며
45 그의 젊은 시절을 단축하시고
그를 수치로 덮어 버렸습니다.
46 여호와여, 이런 일이
언제까지 계속되겠습니까?
주는 영원히
자신을 숨기시겠습니까?
언제까지 주의 분노가
불처럼 타오르겠습니까?
47 내 생명이 얼마나 짧은지
기억하소서.
주는 모든 인생을
정말 허무하게 창조하셨습니다.
48 죽지 않고
영원히 살 자가 어디 있으며
무덤에 들어가지 않을 자가
어디 있습니까?
49 여호와여,
이전의 주의 사랑은
어디 있으며
주께서 다윗에게 하신 약속은
어디 있습니까?
50 여호와여, 주의 종이 당하는
모욕을 기억하소서.
모든 민족이 나를
멸시하고 있습니다.
51 여호와여,
주의 원수들이
주께서 택하신 왕을 조롱하며
그의 거동까지 비웃고 있습니다.
52 여호와를 영원히 찬양하라!
아멘! 아멘!

Notas al pie

  1. 89:5 또는 ‘거룩한 자의 회중이’
  2. 89:10 히 ‘라합을’
  3. 89:14 또는 ‘의와 공의가’
  4. 89:24 또는 ‘그 뿔이 높아지리로다’
  5. 89:25 문장 전체를 의역하였음.
  6. 89:42 또는 ‘저의 대적의 오른손을 높이시고’