Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 25

Zabbuli ya Dawudi.

1Eri ggwe, Ayi Mukama,
    gye ndeeta okusaba kwange.

Neesiga ggwe, Ayi Mukama, tondeka kuswala mu maaso g’abalabe bange. Tobaganya kumpangula.
Ddala ddala abakwesiga tebaajulirirenga,
    naye ab’enkwe baliswazibwa.

Njigiriza nga bwe nnaakolanga, Ayi Mukama,
    ondage amakubo go mwe nnaatambuliranga.
Onjigirizenga okunywerera ku mazima go, era onkulemberenga mu byonna;
    kubanga ggwe Katonda, ow’obulokozi bwange
    era essuubi lyange liri mu ggwe olunaku lwonna.
Jjukira, Ayi Mukama, okusaasira kwo okunene, n’okwagala kwo okungi,
    kubanga byava dda.
Tojjukira bibi byange
    n’obujeemu bwange eby’omu buvubuka bwange.
Onzijukire, Ayi Mukama,
    ng’okwagala kwo gye ndi bwe kuli, kubanga oli mulungi.

Mukama mulungi, era wa mazima,
    noolwekyo ayigiriza aboonoonyi ekkubo lye.
Abawombeefu abaluŋŋamya mu kkubo ettuufu
    n’abayigiriza ekkubo lye.
10 Amakubo ga Mukama gonna gajjudde okwagala n’amazima
    eri abo abagondera endagaano ye n’ebiragiro bye.
11 Olw’erinnya lyo, Ayi Mukama,
    onsonyiwe ebibi byange, kubanga bingi.

12 Omuntu wa ngeri ki atya Katonda?
    Oyo gw’anaayigirizanga okukwata ekkubo lye yamulondera.
13 Obulamu bwe bunajjuzibwanga emikisa gya Katonda,
    era bazzukulu be ensi eriba yaabwe.
14 Mikwano gya Mukama be bo abamugondera;
    anaababikkuliranga ekyama eky’endagaano ye.
15 Ntunuulira Mukama buli kiseera,
    kubanga yekka y’anzigya mu kabi.

16 Nkyukira, Ayi Mukama, onkwatirwe ekisa,
    kubanga nsigadde bw’omu, era ndi munafu.
17 Obuyinike bweyongedde mu mutima gwange;
    mponya okweraliikirira kwange.
18 Tunuulira ennaku endiko, weetegereze obulumi bwange;
    onzigyeko ebibi byange byonna.
19 Laba abalabe bange nga bwe beeyongedde obungi
    n’okunkyawa kwe bankyawamu!

20 Labiriranga obulamu bwange, obamponye;
    tondekanga mu buswavu,
    kubanga ggwe kiddukiro kyange.
21 Amazima n’obulongoofu bindabirirenga,
    essubi lyange liri mu ggwe.

22 Nunula Isirayiri, Ayi Katonda,
    omuwonye emitawaana gye gyonna.

Nkwa Asem

Nnwom 25

Akwankyerɛ ne ogye mpaebɔ

1O, wo Awurade na mebɔ wo mpae; wo mu, me Nyankopɔn, na mahotoso wɔ. Gye me fi nkogu animguase mu. Mma m’atamfo ani mmmere me. Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no nni nkogu, na mmom wɔn a wɔsɔre tia wo no.

Kyerɛ me w’akwan, O Awurade; da no adi kyerɛ me. Kyerɛ me na mentena ase wo nokware mu; efisɛ, wo ne me Nyankopɔn a wugye me nkwa. Daa mede me ho to wo so. Kae, O Awurade, w’adɔe ne wo dɔ a efi tete woada no adi akyerɛ me no. Fa me mmabun mu bɔne ne mfomso kyɛ me. Kae me wo dɔ a wode dɔ me daa no, Awurade!

Esiane sɛ Awurade yɛ ɔtreneeni na oye nti, ɔkyerɛ nnebɔneyɛfo kwan a wɔmfa so. Ɔkyerɛ ahobrɛasefo ɔkwan pa ne n’apɛde. 10 Ɔde nokware ne ɔdɔ di wɔn a wodi n’apam ne ne mmara so no anim.

11 Di wo bɔhyɛ so, Awurade, na fa me bɔne kyɛ me, efisɛ, ɛdɔɔso.

12 Wɔn a wotie Awurade no behu ɔkwan a ɛsɛ sɛ wɔfa so.

13 Wobenya nkɔso daa, na wɔn mma afa asase no.

14 Awurade fa wɔn a wotie no no nnamfo, na ɔne wɔn hyɛ n’apam no mu den. 15 Mede me ho to Awurade so sɛ ɔmmoa me daa nyinaa; ogye me fi amane mu. 16 Dan w’ani hwɛ me, O Awurade, na hu me mmɔbɔ efisɛ, meyɛ ɔbaakofo a mayɛ mmerɛw. 17 Yi me dadwene ne me haw nyinaa fi me so. 18 Dwen me mmɔborɔyɛ ne m’amanehunu ho na fa me bɔne nyinaa kyɛ me. 19 Hwɛ atamfo dodow a mewɔ; hwɛ ɔtan a wɔtan me. 20 Bɔ me ho ban na gye me nkwa. Yi me fi nkogu mu. Merebɛpɛ guankɔbea wɔ wo nkyɛn.

21 Me trenee ne me nokware nhwɛ me so efisɛ, mewɔ wo mu ahotoso. 22 O, Onyankopɔn, gye wo man Israel fi wɔn haw mu.