Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 136

1Mwebaze Mukama kubanga mulungi,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
Mwebaze Katonda wa bakatonda bonna,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
Mwebaze Mukama w’abafuzi,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

Oyo yekka akola ebyamagero ebikulu,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
Oyo eyakola eggulu mu kutegeera kwe,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
Oyo eyabamba ensi ku mazzi,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
Oyo eyakola ebyaka ebinene,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
Enjuba yagikola okufuganga emisana,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
Omwezi n’emmunyeenye yabikola okufuganga ekiro,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

10 Oyo eyatta ababereberye b’Abamisiri,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
11 N’aggya Isirayiri mu Misiri,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
12 Yabaggyamu n’omukono gwe ogw’amaanyi gwe yagolola;
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

13 Oyo eyayawulamu amazzi g’Ennyanja Emyufu,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
14 N’ayisa abaana ba Isirayiri wakati waayo,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
15 Naye n’asaanyaawo Falaawo n’eggye lye mu Nnyanja Emyufu;
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

16 Oyo eyakulembera abantu be mu ddungu,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

17 Ye yafufuggaza bakabaka abaatiikirivu,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
18 N’atta bakabaka ab’amaanyi,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
19 Ye yatta ne Sikoni, kabaka w’Abamoli,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
20 Era ye yatta ne Ogi kabaka wa Basani,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
21 N’awaayo ensi yaabwe okuba obutaka,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
22 Okuba obutaka bwa Isirayiri omuddu we,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

23 Oyo eyatujjukira nga tuweddemu ensa,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
24 N’atuwonya abalabe baffe,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.
25 Oyo awa abantu n’ebiramu byonna ekyokulya,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

26 Kale mwebaze Katonda w’eggulu,
kubanga okwagala kwe kubeerera emirembe gyonna.

New Serbian Translation

Псалми 136

1Хвалите Господа јер је добар,
    јер је милост његова довека.
Хвалите Бога над боговима,
    јер је милост његова довека.
Хвалите Господара над господарима,
    јер је милост његова довека;

оног што ко нико чудеса велика чини,
    јер је милост његова довека;
оног што умешно начини небеса,
    јер је милост његова довека;
оног што је земљу разастро на водама,
    јер је милост његова довека;
оног што начини велика светлећа тела,
    јер је милост његова довека:
сунце да управља даном,
    јер је милост његова довека;
месец и звезде да управљају ноћу;
    јер је милост његова довека;

10 оног што је побио првенце Египта,
    јер је милост његова довека;
11 и из њега извео Израиља,
    јер је милост његова довека;
12 моћном руком и испруженом мишицом,
    јер је милост његова довека;

13 оног што је разделио Црвено море напола,
    јер је милост његова довека;
14 и кроз њега провео Израиља,
    јер је милост његова довека;
15 и сручио фараона и његову војску у Црвено море,
    јер је милост његова довека;

16 оног што је свој народ по пустињи водио,
    јер је милост његова довека;

17 оног што је погубио цареве велике,
    јер је милост његова довека;
18 и побио цареве силне,
    јер је милост његова довека:
19 Сихона, аморејског цара,
    јер је милост његова довека;
20 и Ога, васанскога цара,
    јер је милост његова довека;
21 и њихову је земљу дао у наследство,
    јер је милост његова довека;
22 у наследство за свог слугу, за Израиљ,
    јер је милост његова довека;

23 онога што нас се понижених сетио,
    јер је милост његова довека;
24 и од душмана нас избавио наших,
    јер је милост његова довека;
25 оног који даје храну створењу сваком,
    јер је милост његова довека.

26 Хвалите Бога небеског,
    јер је милост његова довека!