Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Obadiya

Kuno kwe kwolesebwa kwa Obadiya.

Mukama Ayinzabyonna kwe yamuwa ku bikwata ku nsi ya Edomu.

Tuwulidde obubaka obuva eri Katonda,
    Katonda yaweereza omubaka eri amawanga n’obubaka buno nti,
“Mugolokoke tulumbe Edomu tumulwanyise.”

“Laba, ndibafuula aba wansi ennyo mu mawanga,
    era olinyoomererwa ddala.
Mwelimbye n’amalala agali mu mitima gyammwe,
    mmwe abasula mu mpuku ez’omu njazi,
    era ne muzimba amaka gammwe waggulu ku njazi.
Mmwe aboogera nti,
    ‘Ani alituwanulayo n’atussa wansi?’
Wadde nga mwewanika waggulu ng’empungu
    era ne muzimba ebisu byammwe wakati w’emmunyeenye,
    ndibawanulayo ne mbasuula wansi,”
    bw’ayogera Mukama.
“Singa ababbi babajjira,
    n’abanyazi ne babalumba ekiro,
akabi nga kaba kabatuuseeko.
    Tebandibabbyeko byonna bye baagala?
Oba singa abanozi b’emizabbibu bakujjiridde,
    tebandireseeko obuzabbibu butono nnyo?
Esawu alinyagulurwa,
    eby’obugagga bye ebikusike birinyagibwa.
Abaalagaana naawe balikusindiikiriza ku nsalo,
    Mikwano gyo balikulimbalimba ne bakuwangula;
abo abalya emmere yo balikutega omutego,
    balikutega omutego kyokka toliguvumbula.

“Ku lunaku olwo,
    sirizikiriza bagezi b’e Edomu,
    abantu ab’amagezi ababeera mu nsozi za Esawu?” bw’ayogera Mukama.
“Abalwanyi bo abazira ggwe, Temani, balitya,
    era na buli muntu mu nsozi za Esawu
    alittibwa.
10 Olw’ebikolwa eby’obukambwe ebyo bye wakola muganda wo Yakobo,
    oliswazibwa.
    Olizikirizibwa n’otaddayo kuwulirwa.
11 Ku lunaku lwe wayimirira ku bbali n’otofaayo,
    nga banyaga obugagga bwa Isirayiri,
ne bannaggwanga ne bayingira mu miryango gye,
    ne bakuba obululu okulaba atwala Yerusaalemi,
    wali omu ku bo.
12 Tosaanye kusekerera muganda wo
    mu biseera bye eby’okulaba ennaku,
wadde okusanyuka ku lunaku
    olw’okuzikirira kw’abantu ba Yuda,
newaakubadde okwewaana ennyo
    ku lunaku lwe baatawaanyizibwa ennyo.
13 Temukumba nga muyita mu miryango gy’abantu bange
    ku lunaku kwe baalabira obuyinike,
wadde okubasekerera
    ku lunaku kwe baabonaabonera,
newaakubadde okutwala obugagga bwabwe
    ku lunaku lwe baatuukibwako akabi.
14 Temulindira mu masaŋŋanzira
    okutta abo abadduka,
wadde okuwaayo abawonyeewo
    mu biro eby’okulabiramu ennaku.

15 “Olunaku luli kumpi kwe ndisalira
    amawanga gonna omusango.
Nga bwe mwakola abalala, nammwe bwe mulikolebwa.
    Ebikolwa byammwe biribaddira.
16 Ng’abantu bange bwe baanywa ekikompe eky’ekibonerezo ku lusozi lwange olutukuvu
    n’amawanga ageetooloddewo bwe galikinywa obutakoma;
balikinywa,
    babe ng’abataganywangako.
17 Naye ku Lusozi Sayuuni baliwona,
    kubanga lutukuvu,
n’ennyumba ya Yakobo
    eritwala omugabo gwabwe.
18 Ennyumba ya Yakobo eriba omuliro,
    n’ennyumba ya Yusufu olulimi olw’omuliro.
Ennyumba ya Esawu eriba bisusunku,
    era baligyokya n’eggwaawo.
Tewaliba muntu wa nnyumba ya Esawu
    n’omu alisigalawo,
kubanga Mukama akyogedde.

19 “Abantu b’e Negebu balitwala
    olusozi Esawu,
n’abantu ab’omu biwonvu balitwala
    ensi y’Abafirisuuti.
Balyetwalira n’ennimiro ez’omu Efulayimu ne Samaliya,
    ne Benyamini ne yeetwalira Gireyaadi.
20 Ekibiina ky’Abayisirayiri abaali mu buwaŋŋanguse e Kanani,
    balyetwalira ensi, okutuukira ddala ku Zalefaasi;
abawaŋŋanguse abaava mu Yerusaalemi abali mu Sefalaadi,
    balyetwalira ebibuga mu Negebu.
21 Abanunuzi balyambuka ku Lusozi Sayuuni,
    okufuga ensozi za Esawu.
    Obwakabaka buliba bwa Mukama.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

俄巴底亚书

俄巴底亚看到的异象。

耶和华惩罚以东

论到以东,
主耶和华这样说:
“我们从耶和华那里听到消息,
有位使者被派到各国,说,
‘来!我们去攻打以东吧!’”
耶和华对以东说:
“我要让你成为列国中最弱小的国家,
使你饱受藐视。
你住在悬崖峭壁间,
住在高山上,
自以为谁也不能把你拉下来,
但你的骄傲欺骗了你。
即使你如鹰高飞,
在星辰间筑巢,
我也必把你拉下来。
这是耶和华说的。

“盗贼深夜洗劫你的家,
不会洗劫一空;
人们摘葡萄,不会摘光;
但你会被彻底毁灭!
以扫[a]要被洗劫一空,
他藏的珍宝要被搜去。
你的盟友将你逐出家园;
你的朋友欺骗你,战胜你;
你的知己设陷阱害你,
你却懵然不知。”
耶和华说:“到那天,
我要毁灭以东的智者,
除掉以扫山上的明哲。
提幔的勇士必惊慌失措,
以扫山上的人尽遭杀戮。

惩罚以东的原因

10 “因你曾残暴地对待同胞兄弟雅各,
你必蒙羞,永遭毁灭。
11 外族人掠夺雅各的财物,
攻入耶路撒冷抽签分赃时,
你竟然袖手旁观,
就像他们的同伙一样。
12 你的亲族遭难之日,
你不该幸灾乐祸;
犹大人被灭的日子,
你不该兴高采烈;
他们遭难的日子,
你不该口出狂言;
13 我子民遭难的日子,
你不该闯进他们的城;
他们遭难的日子,
你不该幸灾乐祸;
他们遭难的日子,
你不该趁火打劫;
14 你不该站在路口截杀那些逃亡者;
他们遭难的日子,
你不该把幸存者交给仇敌。

15 “耶和华惩罚万国的日子近了。
必按你的所作所为报应你,
你的恶行必落到自己头上。
16 你们犹大人在我的圣山上怎样饱饮愤怒,
万国也要照样饮,
且要大口吞下,
直到他们完全消逝。

以色列的复兴

17 “然而,锡安山必成为避难所,
成为圣地。
雅各家必得到自己的产业。
18 雅各家将成为火,
约瑟家将成为烈焰,
以扫家将成为碎秸,
被火焚烧、吞噬,无一人逃脱。
这是耶和华说的。

19 “南地的人将占领以扫山;
丘陵的人将占领非利士,
夺取以法莲和撒玛利亚;
便雅悯人将占领基列。
20 被掳的以色列人将返回家园,
占领远至撒勒法一带的土地;
从耶路撒冷被掳到西法拉的人将占领南地各城。
21 拯救者必登上锡安山,
统治以扫山,
耶和华必做王掌权。”

Notas al pie

  1. 1:6 以扫 ”又名“以东”。